Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="abhall"%c]” returned 129 matches in 43 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 4.2 instances per million words) [0.902 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
1102005
chomunn do rùin Ann an gàradh nan
abhall
. Is millse leam do ghaol na
2104
ùr de ' n t - sean
abhall
) , Ge d ' bhiodh àrdan
3105
bhròin air an gruaidh , — Thuit
abhall
a ' ghàraidh , ' S an
4108
' n sgìreachd ; thàinig mi gu
abhall
- ghart ' s an robh iomadaidh
5108
' freumhachadh as am bun , craobhan
abhall
a bha ' s a ' ghàradh
6121
chiad fhear as còir dhomh ainmeachadh Diuc
Abhall
[ a theich á Sliabh an t
7121
suas riu . B ' e Diùc
Abhall
a thug an aire do ' n
8121
bhùth so dh ' - fhàiltich Diùc
Abhall
sinn gu suilbhear ' , duin -
9121
maille ri Tearlach , bha Diùc -
Abhall
agus Tòmas Seridan a cuir an comhairle
10121
a Ghlinne ; dh ' eirich Diùc
Abhall
na sheasamh air an uchdan so ,
11121
s caithream mhòr éibhneis . Thòisich Diùc
Abhall
an sin ri innse an t -
12121
sin dà latha ann an Blàr -
Abhall
, agus thainig Tighearna Narainn agus caochladh
13121
' mhòr - fheachd sios Blàr -
Abhall
agus stad iad an òidhche sin ann
14121
le Morair Seòras Moireach , Diùc
Abhall
, Morair Ogilbhie , agus Morair Narain
15121
Rŏb Stiùbhart de Theaghlach Bhonnsgaid ann an
Abhall
na shaighear an geard a ' bhaile
16121
bho thuath gu deas , Fir [TD 150]
Abhall
, na Cam - Shronaich , Stiùbhartaich
17121
sheòl chianda . Theich Diùc -
Abhall
gu Deas , agus a thaobh e
18125
fhaca mi riamh i ; Gur e
Abhall
an lis so , Tha mise ga
19125
Craobh rùisgt ' de ' n
Abhall
bhreugach , Gun mheas , gun chliù
20125
Bu tu ' n t -
abhall
molach blath - mhor , Cha robh
21125
chiùraidh , A mhill ar n -
abhall
' s ar n - ubhlan :
22125
fhlathaile còmhdach , Gun a h -
abhall
air dòigh dhuinn a tharail . Gun
23125
a tharail . Gun a h -
abhall
, &c . Mòr an sgeul san
24128
gu nàimhdean ; tha e mealltach mar
abhall
Ghomorrah , no meas na craoibhe toirmisgte
25130
an fhìon - lios agus air an
abhall
- ghart , ' s a '
26133001
' n sgìreachd ; thainig mi gu
abhall
- ghart san robh iomadaidh seorsa chraobhan
27135
Cill fhonnmhor le ceòl naomha . Mar
abhall
- ghort Edein , làn de chrannaibh
28135
FOCAIL IS DEACAIRE SAN LEABHAR SO .
Abhall
- ghort , orchard Acain , sighing
29155
mullach a ' cheathaich Gheibhte ruaidhe nan
abhall
' nad ghruaidh ; Ceanna - feadhn
30155
caileag mo rùin , An t -
abhall
is ùire blath , [TD 73] Cloch -
31155
fhlathaile còmhdach , Gun a h -
abhall
air dòigh dhuinn a thàrsail . Gun
32155
do phoig , Slat d ' an
abhall
ur uasal Do ' m bu dual
33156
beatha nach crion , [ No ]
abhall
ann garradh an fhion ; [ '
34165
fhlathaile comhdach , Gun a h -
abhall
air dòigh dhuinn a thàrsail . [TD 157]
35165
ar fras dhùbailt Mhill ar n -
abhall
' s ar n - ubhlan ,
36165
Ped . , i , 232 .
abhall
, m . , apple tree ;
37170
dreathan , Bu tu ' n t
abhall
molach blath mhor , Cha raib meur
38174
gun àird Ona roiseadh an t -
abhall
' S a chrathadh a bhlàth ,
39174
445 B ' ann do dh '
abhall
do ghàraidh fèin e . Ta maithean
40177
a rùsgadh ? Fhrois a h -
abhall
' s a h - ùbhlan ,
41177
Bu tu ' n t -
abhall
molach blàthmhor ; [TD 103] [ Beurla ]
42182
chliùitich ' , Craobh de ' n
abhall
nach lùbadh , Laoch gun chùram '
43183
Bu tu ' n t -
abhall
molach blàthmhor ; 850 Cha robh do
44186
Craobh rùisgt ' de ' n
abhall
bhreugach , Gun mheas gun chliù gun
45186
555 ) . 703 . The
abhall
or apple tree was regarded as one
46186
refers to him as “ A lùb
abhall
nam buadh ” — “ Thou scion
47186
uses a similar metaphor : Gur e
abhall
an lios so Tha mise ag iargain
48186
T . 497 . aite ,
abhall
, McL ; Fo fhaile na '
49186
241 : Craobh do ' n
abhall
bhreige Gun mheas gun blas gun cheadamh
50186
I ; Abhal , E ;
Abhall
, McN¹ ; Abhil , McN² .
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 3
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb