Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="abhainn"%c]” returned 1,455 matches in 277 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 47.4 instances per million words) [2.22 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30
1101 ' rainig sinn an leirg Is an abhainn na fath feirg Is i na buinne
2101 nam beann 14 Ach an traoghadh an abhainn 15 Cha robh sinn a bheag ann
3101 na bharruinn uaithne Chaidh e ' n abhainn d ' aon uair 23 Chrath oirne
4101 S gu ' n robh ' n abhainn ' na feirg . 18 Aig teinnaneachd
5101 ciabhach , Gus an do thraigh an abhainn . Sùil gu ' n d '
6101 leis ; — Chaidh e ' san abhainn cheudna : Thainig Fionn fein a mach
7102001 a tòiseachadh . Tha ' n abhainn so dlùth do cheud mil ' air
8102001 àit ' o ' m bheil an abhainn mhòr so ag éiridh , ' ionnsuidh
9102001 Tha aon àit ' air an abhainn mhòir so tha air ainmeachadh “ loch
10102001 t - saoghal gu lèir . Tha abhainn mhor eile ris an abair iad an
11102001 eileanaibh a tha ' s an abhainn am bràigh ' Inbherneis . Tha gach
12102001 laoch an airm A ghairmeadh air an abhainn Cluaidh ' S a ' meall e
13102001 1 . Théid e null air abhainn , ' S thig e naill air
14102001 ' S thig e naill air abhainn , ' S gearraidh e ' m
15102001 Clairmont a chur gu gleus air an abhainn mhòr an Hudson agus b ' e
16102001 abrar Inbhear , far am bheil dà abhainn , no dà allt , a '
17102001 Inbhear - uisge , Inbhear - abhainn , agus mar sin sìos . Ann
18102001 CHUAIRTEAR ' s a tha iad air abhainn Spé ; agus ' s i mo
19102001 FONN : — “ Coirecheathaich . ” Abhainn Du ' lais a ' ruith gu
20102001 ach n ' am biodh tu aig abhainn Bhoyne gheibheadh tu na bradain agus na
21102002 Loch - Nis far am bheil an abhainn Nis a ' fagail an Loch .
22102002 beul - atha aibhne ris an abrar Abhainn tuil - Ghall . Dh ' fhairtlich
23102002 Air gach taobh de ' n abhainn . M ' fhéudail de ' n
24102002 deanamh iomradh air cath a chuireadh aig abhainn Charuinn , oir tha Fionn ag aithneadh
25102002 Iabhair a stigh do ' n abhainn , gidheadh , thilg fear dhiubh saighead
26102002 daoine a thuit . Tha ' n abhainn fein ' n a cuimhneachan air an
27102002 a b ' ainm do ' n abhainn , agus “ Gleann - Duibh ”
28102002 ' n claidheamhan fuilteach ' s an abhainn , gus an robh an t -
29102002 Mur urrainn duit a bhi ann ad abhainn mhoir a ' giulan luingis lan beannachaidh
30102002 Is i Carunn nan lùb an abhainn Carrunn a tha laimh ris a '
31102002 run - sa tir nam beann — Abhainn fhior - uisg ' anns gach gleann
32102002 roimh nàmh , Far an doimhne an abhainn , rinn esan a snàmh ; Ach
33102002 FEASGAR FANN FOGHARAIDH . Tha ' n abhainn ag ialladh troimh ' n ghleann ,
34102002 an deach an oidhch ' agus an abhainn so fein ' s an eadraiginn .
35102002 a chaoin Aftoin nan lub , ' Abhainn chubhraidh gun fhotas , cuspair m '
36102002 bha drochaid fhiodha air a togail thar abhainn bheag , agus air a suidheachadh air
37102003 luchd - aiteachaidh Samosata dluth air an abhainn mhoir Euphrates , a sgriobh mu cheud
38102003 h - airde tuath de ' n abhainn sin ris an abrar an Tigris —
39102003 sin ris an abrar an Tigris — abhainn a tha ruith ' s an aon
40102003 ruith ' s an aon chursa ri abhainn Euphrates ; oir tha iad araon ag
41102003 shineadh air bearradh na creige eadar an abhainn agus an [TD 72] Caisteal , le '
42102003 Baile - an - tobair air an Abhainn Mhoir ( East River , Pictou )
43102003 bha e aig a ' chomunachadh aig Abhainn Bhairnidh . Air Diluain an 23mh latha
44102004 troimh gach sruthan agus caochan , gach abhainn agus alltan ' s an do shruth
45102004 ghruaim . Cosmhuil ri Diana mhoir Aig abhainn Eurotais nam bruach , No firichean Cynthus
46102004 Dh ' Anchises ainmeil na Tròidh Aig Abhainn Shimòeis chiar , Air chinnt ' is
47102005 buidheann air gach taobh de ' n abhainn ; gu ' n do labhair an
48102006 ceòl a bh ' aca . Bha abhainn mhòr eadar e agus tigh an righ
49102006 Nur a ràinig e ' n abhainn chunnaic e duine liath ' tighinn ,
50102006 a ' d ' phortair air an abhainn a tha thu , ” ors '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb