Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="abair"%c]” returned 2,300 matches in 353 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 74.93 instances per million words) [0.872 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 46
1101
throm fheirg ; Sann a dhu '
abair
è geur chòmhrug , As an fhear
2101
year 1872 . 1 CHO ' n
abair
mi mo thriath re m cheol ,
3101
256 lines . 1 CHA ' N
abair
mi mo thriath re m ' cheol
4102001
Tha abhainn mhor eile ris an
abair
iad an Ottowa ; an dèigh dhi
5102001
ann ; uime sin cha ' n
abair
sinn a bheag mu ' n chuis
6102001
' iad na Pictich , ris an
abair
na seanachaidhean Eirionnach Cruithnich , an ceud
7102001
' s bi cinnteach gu ' n
abair
thu , Le ' r cead ,
8102001
s thàinig searbhanta ' nuas . “
Abair
ris an rìgh ” ars ' esan
9102001
so do ' n rìgh . “
Abair
ris a radh rithe tighinn a nall
10102001
air an aobhar sin cha ' n
abair
mi tuillidh mu na cleasan acasan aig
11102001
ro cheart , a Chailein ,
abair
thusa sin , agus mo làmhsa nach
12102001
ro cheart , ro cheart , dìreach
abair
thusa sin , a Chailein , agus
13102001
a shaoileas tu ' thaitneas rium ,
abair
rithe gur ann innte - se tha
14102001
i coma - co - dhiù ,
abair
, mar thuirt Uilleam Ros . Nach
15102001
Righ ris a ' ghreighear “ agus
abair
ris an iasgair toiseachadh air iasgach a
16102001
òigh ' n , ' S
abair
gur brath ' r mì ' n
17102001
' athair , ' cha ' n
abair
mise riut ach , ' Ma bheir
18102002
dean thu caoidh mu dheireadh agus gun
abair
thu , Cionnus a thug mi fuath
19102002
“ rach air d ' ais agus
abair
ris a ' mhinisteir , gu '
20102002
' àraidh nach ainmich mi , agus
abair
ris an Sgrìobhadair leam leat , Cuir
21102002
' s posaidh e thu .
Abair
ri d ' pheathraichean , ma bheir
22102002
mhulaid e ! Tha fhios agam gun
abair
thu : Tha chùis gu h -
23102002
n cheardaich , thoir dha e agus
abair
ris gu ' m bheil daoine '
24102002
ris . ” “ Cha ' n
abair
, cha ' n abair a bhean
25102002
' n abair , cha ' n
abair
a bhean , ” thuirt Ailein Mac
26102002
an taillear gille og , ris an
abair
sinn Cailein , ag ionnsachadh a cheird
27102002
ciod iad , — rudan ris an
abair
iad , — ris an abair iad
28102002
an abair iad , — ris an
abair
iad — stad gus an cuimhnich mi
29102002
mi — seadh , rudan ris an
abair
iad Dolly Vardens . COIN . —
30102002
an clar an aodainn , agus na
abair
smid . Giulain thu fein gu direach
31102002
aca ann an aoradh Dhe . An
abair
thu mathachadh ris ' sin ? Agus
32102002
iomchuidh air son na Coisridh ! An
abair
thu mathachadh ri ' leithid sin ?
33102002
an duthchannan fad air falbh , nach
abair
gu bheil sibh airidh air meas mor
34102002
a ' bhroin , A ' s
abair
ris a chridhe chiùirrt ' , —
35102002
e dha an aire ' thoirt nach
abair
e rud a bhios calg - dhireach
36102003
aig am bi gheimhleag am maireach ?
Abair
na ' s aill leat , iar
37102003
Cuairtear — ach cha ' n
abair
mi tuilleadh . Sin agad a '
38102003
coma co dhiubh , cha ' n
abair
mi tuilleadh air an am . '
39102003
CAL . — Cha ' n
abair
mi diog , ach chi sinn ;
40102003
rainig sinn Glaschu , aite ris an
abair
iad am Broomielaw ; b ' e
41102003
a thachair so , gun fhios nach
abair
am fear - eachdraidh a thig an
42102003
anns na cleocaichean ; cha ' n
abair
mi bheag , ach cum thusa ,
43102003
' eirich dhomh . Cha ' n
abair
mi tuilleadh air an am , ach
44102003
mu chairdeas Seonaid , cha ' n
abair
mi , ach a mhain — “
45102003
mar tha thu , creid ; agus
abair
, Bhasaich Criosd air mo shon -
46102003
ghuidhe shuas ann an neamh .
Abair
, ' s i so acair m
47102003
h - onoir . Cha ' n
abair
mi gu bheil so mar nach bu
48102003
riut , Fhearchair . cuir riut ,
abair
an t - altachadh . ” Spionadh
49102003
a radh ri d ' chloinn ,
abair
e a nis ; oir feudaidh am
50102003
fhaide , ' s cha ' n
abair
mi , Tha mo leanaban a '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 46
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb