Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="a"%c]” returned 1,546,715 matches in 548 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 50387.6 instances per million words) [0.932 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30935
1100
[TD 1] AM FILIDH GAIDHEALACH . MIANN
A
BHAIRD AOSDA . O càraibh mi ri
2100
càraibh mi ri taobh nan allt ,
A
shiubhlas mall le ceumaibh ciùin , Fo
3100
mall le ceumaibh ciùin , Fo sgàil
a
bharraich leag mo cheann , ' S
4100
cheann , ' S bi thus '
a
ghrian ro - chairdeil rium . Gu
5100
S mo chas ga sliobadh ' s
a
' bhraon mhaoth , ' S e
6100
mo ghlinn ' , Biodh lùbadh ghéug
a
' s orra blà ; ' S
7100
' S clann bheag nam preas
a
' tabhairt seinn , Do chreagaibh aosd
8100
N sin cluinnidh mise mìle geum ,
A
' ruith m ' un cuairt domh
9100
chòmhraig sgìth , ' N am achlais
a
' cadal gu ' n cheilg .
10100
m chluais , ' N sin freagraidh
a
mheanmh - spreidh , ' Nuair chluinn
11100
chluinn , an gineil , is iad
a
ruith a nuas . A ceum an
12100
an gineil , is iad a ruith
a
nuas . A ceum an t -
13100
is iad a ruith a nuas .
A
ceum an t - sealgair ri mo
14100
mo chluais ! Le sranna ghăth ,
a
' s chon feadh sléibh , '
15100
' nuair chluinn , Mi tailmrich dhŏs
a
' s chon a ' s shreang
16100
Mi tailmrich dhŏs a ' s chon
a
' s shreang , Nuair ghlaodhar —
17100
an damh ! ” tha mo bhuinn
A
' leum gu beò ri àrd nam
18100
air leam , an gadhar ,
A
leanadh mi an - moch a '
19100
A leanadh mi an - moch
a
' s moch ; ' S na
20100
' thaghall , ' S na creagan
a
' freagairt do ' n dŏs .
21100
Chi mi ' n uamh ,
a
ghabh gu fial , ' S gu
22100
' ; Dhùisgeadh ar sunnd le blathas
a
crann , ' S an sòlas chuaich
23100
crann , ' S an sòlas chuaich
a
bha mòr aoibhneas . [TD 3] Bha ceò
24100
' S i leabaidh nan nial
a
ceann . Chi mi Sgorr - eild
25100
mi Sgorr - eild ' air bruach
a
ghlinn ' An goir a chuach gu
26100
air bruach a ghlinn ' An goir
a
chuach gu binn an tòs . A
27100
a chuach gu binn an tòs .
A
' s gorm mheall - àild '
28100
s nan lŏn . Biodh tuinn òg
a
snàmh le sunnd , Thar linne '
29100
luath ; Srath ghiubhais uain ' aig
a
ceann , A ' lubadh chaoran dearg
30100
ghiubhais uain ' aig a ceann ,
A
' lubadh chaoran dearg air bruaich .
31100
eal ' áluinn an uchd bhàin ,
A
snàmh le spreigh air bharr nan tonn
32100
Nuair thogas i sgiath an àird ,
A
measg nan nial cha ' n fhàs
33100
S tric i ' g astar thar
a
chuain , Gu asraidh fhuar nan ioma
34100
gaoil . Co an tir on gluais
a
' ghaoth , Tha giulan glaodh do
35100
glaodh do bhroin on chreig ? Oigeir
a
chaidh uain a thriall , ' S
36100
on chreig ? Oigeir a chaidh uain
a
thriall , ' S a dh -
37100
chaidh uain a thriall , ' S
a
dh - fhàg mo chiabh ghlas gu
38100
chrìoch do ' n ghruaidh mhaoith ,
A
chaoidh nach gluais on leabaidh chaoil !
39100
Innsibh , o thréig mo shuil ,
a
ghaoth ' ' C àit , am
40100
' ' C àit , am beil
a
chuil ' a fàs , Le glaodhan
41100
àit , am beil a chuil '
a
fàs , Le glaodhan broin ' s
42100
broin ' s na brìc r '
a
taobh , Le sgiath gun deò a
43100
a taobh , Le sgiath gun deò
a
cumail blàir . Togaibh mi — càraibh
44100
' N uair dh ' eireas
a
' ghrian gu h - àrd ,
45100
ghrian gu h - àrd , Biodh
a
sgìath uain ' os - ceann mo
46100
rìgh nam flath , ' S
a
lamh shneachd ' measg a ciabhan òir
47100
' S a lamh shneachd ' measg
a
ciabhan òir , ' Sa meall -
48100
Sa meall - shuil chiùin air òg
a
gràidh . E - san a '
49100
òg a gràidh . E - san
a
' seinn ri ' taobh ' s
50100
An gaol bho shuil gu suil
a
falbh , Cuir stad air féidh nan
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30935
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb