Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Ultach"%c]” returned 172 matches in 102 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 5.6 instances per million words) [1.036 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1101
n bheist gun fhios , ' S
ultach
leis d ' an chaoran dhearg D
2101
bhéist gun fhios dith ; ' S
ultach
aige de ' n chaoruinn dheirg Far
3102001
an Alba , agus a h -
ultach
làn de theine . Leis an ultach
4102001
ultach làn de theine . Leis an
ultach
sin , shìn i air cur teine
5102001
Ged a chuir Cupid an t -
ultach
' n a bhroilleach D ' a
6102001
Mo ghlùn a thog . M '
ultach
iudhair , sultmhor , reamhar , Mo
7102002
sin ; thachair Sgrìobhadair oirnn , agus
ultach
phaipeirean aige . Lean sinn a stigh
8102002
a bha Donncha ullamh chuir e '
ultach
fo ' achlais , thainig e gu
9102002
n a laidhe a ' sporathail thainig
ultach
[TD 331] de shoithichean creatha ' nuas air
10102005
suas Ri àille chasthruim dheuraich . Bha
ultach
aice air a druim Is pasgan ann
11102006
dhoibh , agus thug e dhoibh an
ultach
de dh - òr ' s de
12106
anns am bi aon chuid eallach no
ultach
, feumaidh sinn a bhi riaraichte le
13108
thachair an Sgrìobhadair oirnn , agus
ultach
phaipeirean aige . Lean sinn a stigh
14108
a camanachd — spagluinnich amaideach nach crathadh
ultach
feòir ris a ' ghréin gun làimhnean
15117024
faigh mi cuite ' s an t
ultach
so , ( deir esan ) '
16118
' n chruaich mhòine , a thoirt
ultach
mòine , a stigh leis . Thachair
1711
taigh . Latha na Sàbaid , bhiodh
ultach
phàipearan - naidheachd a ' tighinn le
1811
an staidhre , fhuair e lorg air
ultach
de nobhails Charles Dickens , fàileadh na
19121
bà agus chuir a bhean - mhuinntir
ultach
math feòir air uachdar . Cho luath
20133002
thachair an Sgriobhair oirnn , agus
ultach
phaipeirean aige . Lean sinn a stigh
21143
fhàrdoch is trom sa ' s tric
ultach
, Air fear taomuidh ; Rachadh an
22155
Tigfidh Raonull Dhùn - nan -
ultach
' Na chraoibh thoraidh , ' M
23155
n bheist gun fhios , ' S
ultach
leis d ' an chaoran dhearg D
24165
nàbuidhean , ' S an té bheir
ultach
mòna dhaibh 1405 ' S e Dia
25168
n uair chuir Cupid an t -
ultach
am bhroilleach Dh ' a shaighdean corranach
26177
nàbaidhean , ' S an té bheir
ultach
mòna dhaibh Se Dia na glòir '
27198
sgoil , a ' tighinn dhachaidh le
ultach
leabhraichean eile is cliù is moladh ,
28204
ceann greis thàinig i a steach le
ultach
fhàdan . “ Lasaidh mi fhìn an
29204
ise . Thug e an t -
ultach
uaipe . “ Chan urrainn dhomh a
30206001
' n sin mar gum bithinn fo
ultach
cònlaich ann an gaoith mhòr , '
31206001
s i putadh bior na feola ri
ultach
mòr do leanabh , ' s na
32207002
riut , ' Thoir a - stigh
ultach
math deth , agus ceannaichidh mise deise
33207002
ise , “ ma bheir thu stigh
ultach
math dheth , ' s gu '
34207003
Fear - chur - nan - sgroth
ultach
mòr còinnich a nuas o chùl a
35216
' Se mo leanabh , m '
ultach
iubhair , Sultmhor reamhar , mo luachair
36216
feasgair . Air an rathad thrus e
ultach
connaidh , agus thug e leis e
37217003
làrach aig Sìward . Tha sgrìobhaidhean
Ultach
ag innseadh gu ' n do mharbhadh
38218001
a thig a h - aon agus
ultach
aige air a ghairdean cha bhi mi
39218001
ann an sin . Thug iad leotha
ultach
an sin de ' n dubh -
40218004
eil e cho làidir am measg nan
Ultach
, nam Midheach is nan Connachtach '
41218004
na ' s fhaisge air gnàthas nan
Ultach
is nan Earra - Ghaidhealach na tha
4221
' faiceadh tu ' n t -
ultach
diasach A thug Rob Diciadain ' dhòmhsa
43228
do ' n chùil - mhòna agus
ultach
do na fóidean a thoirt a nuas
44232002
thun a ' chladaich , thog iad
ultach
de chlachan a ' chladaich , agus
45234001
mi tighinn leis an t - sruth
ultach
de bhàrrlach is trabhach a bhiodh air
46240
an innseadh . Tigidh Raghnall Dhùn nan
Ultach
' N a chraoibh thoraidh , Am
47245
stigh do ' n chidsin le
ultach
mòna . “ Thug mi sùil oirre
48248
a chunnaic iad , làraidh mhór le
ultach
orra , agus tarpaulin air uachdar .
49256
er ˈɣɑːɻʈɑn ] armful n 1
ultach
[ uʟ̥tɔx ] m , pl ultaich
50256
] . An armful of hay ,
ultach
feur . He was fetching it in
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb