Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Manainneach"%c]” returned 11 matches in 9 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.36 instances per million words) [2.392 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 11      Page 1 / 1
1102004 nis ! ” SEAN MHIONN NAM BREITHEAMH MANAINNEACH . Tha mis ' a ' mionnachadh
2102006 a chuid bu lugha , an cuan Manainneach eadar e agus Iseabail , agus air
3218004 mar a tha e an leabhraichean nam Manainneach . ' S e an nì a
4400004 gu h - iomlan agus fìor dhreach Manainneach a chur air an leabhar ? Bhitheadh
5400004 lochan fìoruisge . ] Chan eil Faclair Manainneach an diugh ann an clò , agus
6400005 buidheann dhiubh a ' dannsa seann dhannsaidhean Manainneach . Tha mu mhuillean neach a '
7400009 o Mháirtín O Direáin ; agus òran Manainneach bho Eoin McComas . Tha Monsignor P
8400017 Sgoil - dhubh is buisneachd , Lighichean Manainneach , Triath an Eilein , Murt Uilleim
9400017 St . German ' s , Ceannaiche Manainneach anns an ochdamh linn deug . Tha
1081005 a chuid bu lugha , an cuan Manainneach eadar e agus Iseabail , agus air
1181007 chrioch . ) Seann Mhionnan nam Breitheamh Manainneach . Tha mis ' a ' mionnachadh
NoFilenameSolution 1 to 11      Page 1 / 1
Powered by CQPWeb