Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Lunnainn"%c]” returned 1,197 matches in 255 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 38.99 instances per million words) [0.859 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 24
1102001
thàinig Captain Dodds le sgioba á
Lunnainn
a cheannach té dhiubh . Fhuair e
2102001
an t - slighe eadar Lìte agus
Lunnainn
, ann an 1826 chaidh a '
3102002
tha cuid , mar tha Comunn Gaidhlig
Lunnainn
, ag iarraidh Cathair - Ollaimh a
4102005
chrìne gu ' m marcaicheadh e do
Lunnainn
air c ' ainm - so -
5102005
Ma dheireadh rinn Iùdhaich àraidh ann an
Lunnainn
, a thug airgiod dha , greim
6102006
fhagainn , etc . Bheirinn sgriob a
Lunnainn
leat Na ' m biodh mo thuras
7102006
AN DO CHUIR MI EÒLAS ANN AN
LUNNAINN
MAIRE NIC - EALAIR , FONN —
8102006
sùghor . ” ' S ANN an
Lunnainn
nan stìopall , Baile rìoghail nan uaislean
9102006
chaidh e dh ' fhuireach a
Lunnainn
. Ann an sin dh ' éug
10104
' S theid do Bhaile -
Lunnainn
. Thuirt Iseabail : “ A Ràghaill
11104
agus chuir e fios air do
Lunnainn
. A réir ìnnse sgeòil , cha
12104
an , &c . ' Am Baile
Lunnainn
nan cleòc , Dh ' fhàg mi
13104
' Dhòmhnuill Shléitich . ' Am Baile
Lunnainn
, &c . ' An taigh -
14112004
labhair fear eile . “ Rach do
Lunnainn
, ” ars ' esan ; “
15112004
uair anns a ' Phàirce Mhòir an
Lunnainn
( Hyde Park ) air feasgar Sàbaid
16112004
1883 . TD 2 ] tinnean muinntir
Lunnainn
, agus bha eagal air gu '
17112004
na bheil de dhaoine glic ' an
Lunnainn
a dheanamh . Is e Dia a
18112004
e aithris aig Cruinneachadh follaiseach araon an
Lunnainn
agus an Norwich . “ Anns a
19112004
bhliadhna 1766 , agus chaochail e an
Lunnainn
' s a ' bhliadhna 1840 .
20112004
agus an sin chaidh e do
Lunnainn
g ' a fhaicinn . Ceum air
21112004
ceann coimhthionail ann an Kingsland , an
Lunnainn
, ' s a ' bhliadhna 1803
22112004
agus bha e air a bheannachadh an
Lunnainn
. Anns a ' bhliadhna 1812 dh
23112004
riaghlaidh Comuinn na Teachdaireachd - shoisgeulaich an
Lunnainn
, mar dhuine freagarrach gu dol a
24112004
clag a ' s àirde fuaim an
Lunnainn
air a chluinntinn le mòran anns a
25112004
de na teachdairean air son sheòladairean an
Lunnainn
a bha aig an àm a '
26112004
s a dh ' fhan iad an
Lunnainn
, agus an ath uair a sheòl
27112004
Tha na Biobuill a fhuair mi á
Lunnainn
uile air an reic , ach aon
28112004
an déigh sin , chaidh e do
Lunnainn
, a dh ' innseadh do na
29112004
tharruing a mach gràdh Mhanchester , agus
Lunnainn
, agus Liverpool . Bha mise anns
30112004
Sasunnach ; Manchester , mìle eile ;
Lunnainn
a ' toirt airgid gu còmhnadh a
31112004
Shuidhich e nis a chòmhnuidh ann an
Lunnainn
, agus phòs e . Ach b
32112004
cheud bliadhna bha àm eagalach ann an
Lunnainn
. Bha a ' phlàigh a '
33112004
bha dà fhear - cluiche ainmeil á
Lunnainn
gu bhi a ' cluich air an
34112004
i . ” Chaochail i ann an
Lunnainn
; agus air uairean labhradh e uimpe
35112004
Comunn mòr a ' Bhiobuill ann an
Lunnainn
. Bha a ghnùis agus a chuideachadh
36112004
uair a bha e aon latha an
Lunnainn
air fhaicinn fo sprochd agus dubhach ,
37112004
agus bha mòr sluagh ann an
Lunnainn
air chrith le eagal mar a bha
38112004
a bha air am faireachadh ann an
Lunnainn
na bu treise na aon air bith
39112004
an sin siar a rithisd . Troimh
Lunnainn
agus Westminster gu h - iomlan bha
40112004
a bhi aca ris . Ann an
Lunnainn
, ann am Paris , ge b
41112004
MART , 1888 . TD 2 ]
Lunnainn
, bha ' aire air a glacadh
42112004
an do chuireadh air chois Comunn Soisgeulachaidh
Lunnainn
d ' an d ' rinn e
43112004
Ann an àm iomchuidh ràinig an soitheach
Lunnainn
, agus an sin sgriobh e dh
44112004
sin . Dh ' fhàg an long
Lunnainn
, ach cha deachaidh i fada air
45112004
Ann an 1843 thàinig e do
Lunnainn
a dh ' fhòghlum aig an Oilthigh
46112004
a chall ? ” agus air fagail
Lunnainn
da chum e e féin suas le
47112004
tigh - seinnse ann an ceann tuath
Lunnainn
. Sheas e a ' bleid agus
48117006
de na bailtean mora . ' An
Lunnainn
, ' an Dun - eidean '
49117008
an àm so ' am baile mòr
Lunnainn
, far an do chuir e a
50117010
bhuineas do dhuin - nasal ann an
Lunnainn
. Tha i so na dùthaich mhaith
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 24
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb