Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Innse"%c] [word="Gall"%c]” returned 157 matches in 85 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 5.11 instances per million words) [0.869 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1102001
sin cho lìonmhor ach gann ri eileinibh
innse Gall
, no siorr ' achdaibh nan garbh
2102001
Tha bàta na smúide air eileanan iomalach
Innse Gall
agus air Lochan fasgach na h -
3106
a choidhch tuilleadh , a thaobh eileanan
Innse Gall
a bhi air an reubadh o na
4106
e dhol a mach air feadh eileanan
Innse Gall
, gus e féin a chleth '
510
thuath Eilean Leòdhais sna h -
Innse Gall
. O 1965 tha Taigh - Dubh
6165
s cianala 1940 Chualas riamh Ann an
Innse Gall
; ' S e sgeula mór e
7165
mi ann an Os . 1942 .
Innse Gall
: literally Isles of Foreigners , i
8165
' Agus Chinn - tìre Rois is
Innse Gall
. ( E . , 172 .
9174
tòiseach mar bu chuibhe dhoibh De mhaithibh
Innse Gall
, Bhiodh faram air na tùraibh ud
10174
L . Caimbeul , Seann - òrain
Innse Gall
, leabhar III ( Atha - nan
11174
agus an Caimbeul , Seann - òrain
Innse Gall
( Atha - nan - Damh :
12177
ar n - athair sinn Aig maithibh
Innse Gall
. 32 “ Tormod fial an t
13177
eile , le Iain Carsuel , Easbuig
Innse Gall
was published in Glasgow in 1835 .
14186
Agus Chinn - tìre , Rois is
Innse Gall
. 175 Clann Dòmhnaill nach crìon Mu
15186
referred to him as “ Ursann chatha
Innse Gall
” ( BGh , l . 5898
16187
Agus Chinn - tìre , Rois is
Innse Gall
. ” The MacDonalds of Sleat are
17191
' n taigh geamhraidh ; Misneach fear
Innse Gall
thu ; ' S mór as misde
18201
Tìr m ' àraich , no
Innse Gall
. CHA TOG MI FONN ( An
19207004
Fionn le Fhianntaibh , Gu sraithibh gorm
Innse Gall
, ( 1 ) Leig iad na
20207004
“ Na ' n robh mise an
Innse Gall
' S math fhreagairinn ann , Far
2121
[TD 85] [ Beurla ] [TD 86] 24 .
Innse Gall
Tha an dàn seo stèidhichte air rannaigheachd
2221
Innis bhiadhchar nam beann , Fearann mèath
Innse Gall
, Dùthaich shìolmhor nan sonn cruadalach ;
23234002
ceann shuas Loch Shìthphort , ann an
Innse Gall
. Is e fior sheann tigh a
24240
n - athair sinn 3920 Aig maithibh
Innse Gall
. “ Tormod fial an t -
25240
a Muile , aon d ' oileanaibh
Innse Gall
a nAlbainn ( 1707 ) . Ordin
26240
fo dhìon , Ceann - sìthe fear
Innse Gall
. Gun fàth tòrachd air an tì
27240
a ' chnò shamhna ; Misneach fear
Innse Gall
thu , Is mór is misde do
28240
Ile Agus Chinn - tìre Rois is
Innse Gall
. Clann Domhnaill nach crìon Mu '
29240
gun phrìs . Ni air mhaireann fir
Innse Gall
, Mòr an call domh ri m
30240
' bhaile Gach uair shirinn ; Uaisle
Innse Gall
an coimhlion , Mar adeirim . 6925
31240
high - spirited , hearty .
Innse Gall
, the Hebrides . iola , f
32247
' e sin capuill a chur do
Innse Gall
. That would be like sending horses
3328
' ceud dhùn a thog iad an
Innse Gall
. Tha bruthaichean a Bhatarsaigh air chumadh
3428
sin gu fìor a dh ' fhaodar
Innse Gall
a ghabhail air na h - eileanan
35299
earradh na gaisge ; Dh ' ùmhlaich
Innse Gall
do laoich nam birlinn fó dhràgoin :
362
dithis agus ag innse gur ann an
Innse Gall
a rugadh iad le chèile . Thàinig
37302
eilthirich á Eilean Bharraidh , an
Innse Gall
. Dh ' àitich iad so ,
38302
air tìr am Pictou le eilthirich á
Innse Gall
. Shuidhich iad so mu na cladaichean
39302
Chloinn Mhic Néill á Barraidh , an
Innse Gall
, an Albainn , ciad luchd -
40302
fhàg e fhéin ' s a theaghlach
Innse Gall
' s a ' bhliadhna 1817 ,
41302
' s na h - iasgairean an
Innse Gall
. Chum Niall na smaointean so an
42303
Uibhist - a - Tuath , an
Innse Gall
, an Albainn . ' N uair
43307
Machair Mhealaboisd 95 Is Mise Guth nan
Innse Gall
98 Aithris ( Chicago , 1924 )
44307
Steornabhaigh . [TD 98] IS MISE GUTH NAN
INNSE GALL
Is mise guth nan Innse Gall Neo
45307
NAN INNSE GALL Is mise guth nan
Innse Gall
Neo - fhonn , neo - mhanntach
46315
an sruth - tràghaidh Thàinig air fir
Innse Gall
. [ Beurla ] Och , a
4733
a bhathas a ' deanamh uaireigin an
Innse Gall
. Is dòcha gun tòisich an obair
4833
s de thighinn eadar Innis Tile agus
Innse Gall
, Eirinn agus Eilean Mhanainn mìle bliadhna
4933
tricead a b ' àirde ann an
Innse Gall
far an do dh ' àitich na
5033
Dh ' àitich iad ionadan mar
Innse Gall
, an t - Eilean Sgitheanach ,
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb