Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Inid"%c]” returned 95 matches in 31 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.09 instances per million words) [0.915 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1102002
Nead air Nollaig , Ubh air
Inid
, ' S eun air ' Chaisg
2102003
Rudha - nam - faoileann , Dimàirt
Inid
, 1874 . ELECTORS SHIORRAMACHD PHEAIRT .
3102004
MHARCUIS . Di - mairt ,
Inid
, 1875 . MUIREACH FIAL . BHA
4102004
Na tri oidhcheannan foghair . AN
INID
— an ciad mhàrt de ' n
5102004
n t - solus earraich . An
inid
bheadaidh thig an là romh ' n
6102004
romh ' n oidhche . Ubh air
inid
' s ian air chàisg , Am
7124
uair is gu ' n tig an
Inid
, a ' faireadh , mar gu
8133001
ùr , a tha Di - màirt
inid
. ' Se so an là m
9133001
a ràdh gun robh di - màirt
inid
air a chur air leth arson àbhachd
10133001
n là an déigh na h -
inid
a cheud la de ' n Charbhas
11133001
' S ann air di - màirt
inid
bu cleachda leis na sgoilearan cath nan
12134
' S fhuair na biasdan fios
inid
: Chaidh do naimhdean a riasladh ,
13206001
NEAD AIR BRIDE ; UBH AIR
INID
; EUN AIR CAISG . MUR AM
14206001
Nest at Candlemas , egg at
Inid
, bird at Pash . If that
15206003
Easpainn a ' s na h -
Inid
. ” 31 FILIDH . Tionail sluagh
16207001
FHUAIR MÌCHELL SCOT FIOS NA H -
INID
AS AN RÒIMHE AGUS A CHUIR E
17207001
G ' A SIREADH . “ An
Inid
bheadaidh thar gach féill Is olc an
18207001
déidh . ” [ Theirear an “
Inid
Bheadaidh ” , ' n uair a
19207001
' Phàp . B ' i an
Inid
a bha a ' riaghladh na h
20207001
bhiodh fios air là na h -
Inid
, bha fhios air là - aimsir
21207001
bliadhna . Air là na h -
Inid
bha an Carbhas a ' tòiseachadh ;
22207001
dh ' iarraidh fios na h -
Inid
do ' n Ròimhe , agus an
23207001
b ' e là na h -
Inid
air a ' [TD 47] HOW MICHAEL SCOT
24207001
dh ' fhaotuinn fios na h -
Inid
, bliadhna de na bliadhnachan ; ach
25207001
dorus ag iarraidh fios na h -
Inid
le cabhaig , mu ' n rachadh
26207001
ag iarraidh fios na h -
Inid
, mu ' n téid an Carbhas
27207001
dh ' iarraidh fios na h -
Inid
? ” “ Tha , ” arsa
28207001
chiad solus earraich latha na h -
Inid
. ” Mar so fhuair Mìcheil Scot
29207001
de latha , latha na h -
Inid
air a ' bhliadhna sin , ach
30237
The Chancellor of an University Fear -
inid
Sennisileir The Vice - Chancellor Riaghlar a
31237
A Convent or Nunnery Caibal A Chappel
Inid
na seirbheise san Eaglais The Chancel or
32237
Crannag A Pulpit [TD 109] Suighechan no
Inid
Suigheann an Eaglais , Dasce A Desk
33237
sechad To present Gealldaingnighe An Earnest I
Inid
( do réir macmenmna Rómhanach ) ina
34237
A Pasture Ice Balm Imadughadh A Multiplication
Inid
uimith do náomh , no Céis go
35247
teisd . ] 72 . An
Inid
bheadaidh thar gach féill , Is olc
36247
idle . [TD 52] 264 . Cha robh
Inid
riamh gun fhàs no Càisg gun earra
3725
4 Là buidhe Bealtainn bric an
Inid
is an Carghas mar ruith le gleann
38400018
“ nead mu Bhrìde , ugh mu
Inid
, eun mu Chàisg , mur bi
39400018
am bàs . ” Cuin a bhios
Inid
ann ? A rèir beachd nan seanachaidhean
40400018
— “ Fios na h -
Inid
as an Ròimh . ” Tha beul
41400018
dé an dearbh latha air am biodh
Inid
ann gach bliadhna agus gum biodh pearsa
42400018
beachd feadhainn eile , b ' e
Inid
a ' chiad Di - Màirt de
43400032
' S mun tig Carghas oirnn no
Inid
Fàsaichear spirisean gu leòr dhuinn , '
44400052
féin , “ fios na h -
inid
, ” thuice g ' a cuireadh
45400052
Se oidhche fhiadhaich a bha ann mu
Inid
( toiseach an earraich ) dlùth air
46400052
Loneàrna . Thàinig fios na h -
Inid
Agus cha robh mionaid dàil ann ,
47400134
rithist aig a ' Chuirm -
Inid
( Carnival ) aig toiseach an Dùbhlachd
48400143
Co aige bheil fios . Air Dimàirt
Inid
, a latha ro thoiseach a '
49400143
“ Ge be nach dèan an
Inid
dha dheòin ni e a ' Chàisg
50400143
dà chearc agus , mun tàinig Dimàirt
Inid
fhuair a h - aon dhiubh bàs
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb