Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Greugais"%c]” returned 314 matches in 60 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 10.23 instances per million words) [0.844 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 7
1102001
Alexandria Leabhar - Cruinne Solais ann an
Greugais
anns am bheil e a ' labhairt
2102001
Air Laidinn , ' s air
Greugais
bheir i barrachd , agus cha '
3102002
a tha iad a ' cumail na
Greugais
agus na Laidinn , ach c '
4102004
thigh Dhuneideann , taobh ri taobh ri
Greugais
a ' s Laidinn , a thoirt
5102005
a bhliadhna 1852 Caithir - theagaisg na
Greugais
ann an Oilthigh Dhùineidin . Chuir e
6102005
Bha sgriobhadh air “ Doigh labhairt na
Greugais
” ' s a bhliadhna 1852 ;
7102005
gu mòr daoine a chur eòlais air
Greugais
an latha an diugh , le sgriobhaidhean
8102006
an Gaidhlig , am Beurla , an
Greugais
, agus an Laidinn . A '
9112004
eòlas aige air iomadh leabhar Laidinn agus
Greugais
. Ann a dhara bliadhna deug a
10125
MUR SGATHADH SUD OIRNN . [
Greugais
] [ Fourth Side . ] “
11125
n ochdamh mios 1810 . ] [
Greugais
] AIR FONN — “ Mort Ghlinne
12133002
urram sin da . Thug e dhuinn
Greugais
is Laidiunn — agus Eabhra — agus
13137
NA TROIDHE . | SEANN - DAN
GREUGAIS
, | A RINN HOMER , AM
14137
e . g . , [
Greugais
] he translates leug - uilionnach ,
15137
Gates are Dorsain nan Sgiath , [
Greugais
] is craobh comhraig . Thersites he
16137
Thersites he suggests is Conan ( [
Greugais
] ) . He does not ,
17137
Hipenor , the Greek Hypeiron . [
Greugais
] ( i . 159 ) he
18152
agus bha an sgriobha ann Eabhrais ,
Greugais
, agus ann Laidin . Ann sin
19167
R , O , gu [
Greugais
] . Hi - im , agus
20173
agus bha an sgriobha ann Eabhrais ,
Greugais
, agus ann Laidin . 21 Ann
21173
a dubhairt eisean , An labhair thu
Greugais
? 38 Nach tusa an t Eiphiteach
22190
has no exact equivalent of Greek [
Greugais
] is omitted in the non -
23203
ann an Laideann ' s ann an
Greugais
, agus a - mach air Gottfried
24205
Chunna mi fear - teagaisg na
Greugais
an dé , duine beag be speuclairean
25217004
' s a leabhar Làidinn no
Greugais
fosgailte fo shùil , an àite bhi
26234002
Gàidhlig , Laideann , Fraingis , agus
Greugais
. Cha b ' ionnan ' s
27234002
òrduchadh . Dhearbh e dhuinn le
Greugais
, Eabhra , agus Laidinn gu '
28238
chaidh eadar - theangachadh a rìs gu
Greugais
. Chaidh Tomas , nach creideadh aiseirigh
29238
a ' seinn laoidh Frisagium , focal
greugais
, a chual giullan , mar bha
30238
fear mu dheireadh . Sgriobh iad an
Greugais
. Bha cuid a ' sgriobhadh roinn
31238
thoirmeasg e teagasg folaiseach , ach an
Greugais
agus an Laduinn . Bha ' n
32238
a bh ' aige air Laduinn agus
Greugais
. Thionndaidh e na reachdan Greugais gu
33238
agus Greugais . Thionndaidh e na reachdan
Greugais
gu Laduinn agus sgrìobh e eachdraidh nam
34238
' N a dheigh sin chaidh
Greugais
a theagasg ' s an Fheadailt agus
35238
là na Sàbaid , agus Ladainn agus
greugais
air feasgair laithean eile . Dh '
36249
cuid aca a ' faighinn Laidinn agus
Greugais
a thuilleadh air Ard - Chunntas .
37249
ach rannsachadh mionaideach agus sgrùdadh teann an
Greugais
, an Eabhra agus ann an eòlas
38249
a bha aige air Laidinn agus air
Greugais
” , agus thainig iad gu co
39249
thaobh an eòlais aige an Laidinn ,
Greugais
, Eabhra , Feallsanachd , Diadhaireachd agus
40249
a cheasnachadh ann an eadar - theangachadh
Greugais
agus Eabhra , Diadhaireachd agus raoin sònraichte
41259
mi riamh aon do leabhraichean sgoile na
Greugais
. Shaoil mi gu ' n robh
4225
is fírinn , fríth is caladh ,
Greugais
, Gáilig agus Danais , Fraingis ,
4325
12 is gu Hòmar ' s gu
Greugais
. Seo mo shoraidh , a shlèibhtean
442
uile freagairt ceart . ' S e
Greugais
a bha sa chuid mhòr dhen phàipear
45304
a bhiodh a ' sgrùdadh Laideann is
Greugais
, cha b ' ann idir anns
46304
robh latha na Laideann [TD 53] is na
Greugais
seachad . Bha daoine a ' cumail
47304
cumail a mach gun robh Laideann is
Greugais
feumail airson Beurla ionnsachadh . An robh
48315
fhada làitheil , dh ' ionnsaich e
Greugais
, Laideann , Fraingeis agus eadhon Eabhra
49400001
an sgoil na Laidinn ' s na
Greugais
nan togramaid — ' s a '
50400001
air leabhraichean — Beurla no Gaidhlig no
Greugais
— a tha sinn an dùil a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 7
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb