Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Greug"%c]” returned 25 matches in 14 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 0.81 instances per million words) [0.874 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 25      Page 1 / 1
1102004
ud thall , Hesperia an cainnt nan
Greug
, Seann tir , cumhachdach an airm
2102004
A ' s innleachdan bàis nan
Greug
. [TD 335] Innis mu d ' sheachranaibh
3125
Dh ' ain - deoin bòsd nan
Greug
. ' S ' s fearr gu
4137
' a th ' air thoiseach nan
Greug
, An rian cinn , ' s
5137
sùil ; 690 [TD 20] Air sliochd nan
Greug
bhuail e spìd ' S gach beus
6137
' s gun ruaig iad feachd nan
Greug
, ' S an gainntir nan long
7137
tràigh , Tairgear leats air sgàth nan
Greug
, Chum gun d ' théid casg
8137
nial , Dh ' éirich sliochd nan
Greug
a ' n suain , ' S
9137
Tròidh , le mór - fheachd nan
Greug
, Làn do ' n eug dha
10137
mo rùin Dàrna rìaghailt - iùil nan
Greug
. 380 Chuimsich oirn na Tròidhich gharg
11137
na leum 975 A ' mosgladh nan
Greug
le sùrd . Fhuair Diòres dàn an
12137
Sìol nan gaisgeach , uaill nan
Greug
, C ' um an dìobradh sibhs
13137
B ' amhluidh cliath - chòmhraig nam
Greug
, Ri gàir ' éididh fo ghreann
14137
Bho ' s e bhrosnuich suinn nan
Greug
, Gu cath treunmhor nan creuchd dlùth
15149
Dh ' aindeoin bosd na ' n
Greug
. XXIV . ' S i '
16218003
Eorpach , Dh ' aindeoin bòsd nan
Greug
. ” Tha fios aig gach creubh
17240
Eòrpach , Dh ' aindeoin bòsd nan
Greug
. [TD 101] Is i as fearr gu
18267
rìs chun na starsaich mhealtainn tìodhlac nan
Greug
, ach aig Antinus sheas e ag
1932
Eòrpach , Dh ' aindeoin bòsd nan
Greug
” . ' Sann ris a '
20400120
glè eadar - dhealaichte bho na cathairean
Greug
- Laideannach , agus bu leòr làthaireachd
21400168
Eòrpach , Dh ' aindeoin bòsd nan
Greug
. [TD 346] [ Dealbh ] DAOINE GUN
2259006
mnà - sìdh , fìnealas na mnà
Greug
. minghe ( ? ) , maogh
2381002
Eorpach , Dh ' aindeoin bosd nan
Greug
. ' S ' s fearr gu
2481008
an Eabhra bhathadh ' Us canain na
Greug
; Ach bha Gailig bhoidheach ' N
2581011
Eòrpach A dh ' aindheoin bòsd nan
Greug
; ' S i a ' s
NoFilenameSolution 1 to 25      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb