Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Gearmailt"%c]” returned 219 matches in 73 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 7.13 instances per million words) [0.927 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
1102001
de na dainichibh laidir air criochaibh na
Gearmailt
. Dar chunnaig na Frangaich gun robh
2102001
a ghlac na Pruiseinich air criochaibh na
Gearmailt
gu bhi air an cumail , agus
3102001
dol air aghart , rhinn rioghachdan na
Gearmailt
gu leir bann , air dhoigh '
4102001
' s ri Ban - Impire na
Gearmailt
, maille ri mòran phrionnsaibh as bhan
5102004
suas turus latha air amhainn mhòir na
Gearmailt
, an Rhine . Tha ' n
6102005
aig an àm sin air litreachas na
Gearmailt
, ann an “ Leahhar - mios
7106
bhan - righ piuthar athar Impire na
Gearmailt
, fear - cuideachaidh a b '
8106
gu bhi cumail fodha beag rioghachdan na
Gearmailt
, a bha nis , a réir
9106
Ealasaid , Elector Palatin , na
Gearmailt
; agus cluinnear mu thimchioll a teaghlaich
10106
bhàsaich Tearlach VI . , Impire na
Gearmailt
, ' s a ' bhliadhna 1740
11106
chéil ' a chuir sud feadh na
Gearmailt
, ' s fhuair e misneachd o
12106
Fhuair iad cuid eile de phrionnsachan na
Gearmailt
a chaidh ' an comhbhoinn riu ,
13117016
— Mairie Antoinette , nighean Iompaire na
Gearmailt
— boirionnach ro mhaiseach , ro chiùin
14117024
B ' ann a mhuinntir na
Gearmailt
i — nighin aoin de na Diùcan
15128
eadar na Francaich , agus Impire na
Gearmailt
. Buinidh rìoghachd Hungari do ' n
16128
ainm so . Do réir eachdraidh na
Gearmailt
agus nan rìoghachdan tuathach , b '
17133002
le ghaisge , ann an cogaidhean na
Gearmailt
. Thog na Cùmhnantaich ôr is airgiod
18142
sràid na Spainnte , agus sràid na
Gearmailt
, far a ' bheil bathar gach
1914
àm gu àm air bàtaichean cabhlach na
Gearmailt
. Chaidh iad uair no dhà tarsainn
2014
robh mòran gluasaid am measg cabhlach na
Gearmailt
agus fhuair ' Viper ' òrdagh a
2114
thàinig tè de bhàtaichean mòra na
Gearmailt
oirre , agus cha robh dol as
2214
O nach robh soithichean mòra na
Gearmailt
a ' dèanamh mòrain aig muir an
2314
steach dhan [TD 74] chogadh air taobh na
Gearmailt
. Cha robh càil a ' tachairt
2414
ach ionnsaigh bho fheachd - adhair na
Gearmailt
bho àm gu àm . Bha Coinneach
2514
Cha robh feachd - adhair na
Gearmailt
a ' tighinn a leagail bhomaichean air
2614
an dà àite . Bha bombaichean na
Gearmailt
a ' tighinn air Lunnainn na bu
2714
seo buidheann de bhàtaichean - aiginn na
Gearmailt
a thug iad fhèin suas do bhàta
28197
adhair a rinneadh air Tirpitz chumhachdach na
Gearmailt
ann an Loch Alten an ceann a
2919
1940 nuair a thug armachd iarainn na
Gearmailt
leum ghrad asda agus a thòisich iad
3019
oir sheas iadsan an aghaidh armachd na
Gearmailt
faisg air baile St Valery gu gnothaichean
3119
mhòr de dh ' obraichean cogaidh na
Gearmailt
, nach cruinnicheadh na nàbaidhean aig an
3219
agus a - nis air talamh na
Gearmailt
fhèin . A dh ' aindeoin an
3319
an Rhine , agus farsaingeachd mòr na
Gearmailt
rompa . Bha feadhainn dhiubh a thriall
3419
farsaing ceann - a - tuath na
Gearmailt
, bha na feachdan na bu truime
3519
a ' dlùthadh air crìochan ear na
Gearmailt
, agus nach robh ann ach ùine
3619
Mhontgomery agus a chrìochnaich iad cogadh na
Gearmailt
. Ach ann an Schwerin air an
3719
furasda a thuigsinn gun robh armachd na
Gearmailt
air an glùinean agus gun ' nan
3819
dhà de thàmh an deidh ànradh na
Gearmailt
. Bha e ro - choltach dhuinn
3919
air an saoradh a campaichean oilteil na
Gearmailt
a thoirt a - steach don dùthaich
4019
shaighdearan a shaor iad a campaichean na
Gearmailt
. Ach ma bha e duilich dhaibhsan
4119
deidh tighinn o bhlàran - catha na
Gearmailt
. B ' e aon rud seasamh
4219
sluagh Iudhach gu campaichean oillteil na
Gearmailt
. Chaidh saighdearan a chrochadh air meangain
43202
Bha na Ruiseanaich ann an strips na
Gearmailt
an Iar . Bha muinntir a '
44202
iad a ' leigeil dha muinntir na
Gearmailt
an Ear siubhal dhan Iar . Agus
45202
fear - labhairt airson Pàrtaidh Chomannach na
Gearmailt
an Ear gu faodaidh Gearmailtich às an
46212002
an comh - fhaireachduinn ri Impire na
Gearmailt
' na oidheirpean a chumail fodha agus
47218004
chuil , mar an ceudna , ri
Gearmailt
an làtha an diugh — a '
48218004
veltpolitik — agus tha e dol gu
Gearmailt
nan sgeul agus nan ròlaistean , far
4921
mo dhà chalpa , Thèid ùir na
Gearmailt
gam chòmhdach ! ” Labhair mise ris
50222
' S biodag dhuallach de chruaidh na
Gearmailt
, Is dag air ghleusadh nach leum
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb