Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Cruithneach"%c]” returned 96 matches in 37 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.13 instances per million words) [2.117 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1217001 a bha gu buileach an seilbh nan Cruithneach , ach , mar an ceudna ,
2217001 an dùthaich gu buileach an seilbh nan Cruithneach . Aon dearbhadh air so gheibhear an
3217001 Prydein innis , no eilean , nan Cruithneach — c air a h - atharrachadh
4217001 n robh càirdeas soillear eadar cainnt nan Cruithneach agus a ' chainnt Bhascach — cainnt
5217001 nithear am mach , bha cainnt nan Cruithneach , a thaobh fuaim - chruth ,
6217001 na ceathramh linn , chinn cumhachd nan Cruithneach na bu mhò agus na bu mhò
7217001 staigh Arcaimh ) , bha rioghachd nan Cruithneach . Deas air a ' chrìch a
8217001 844 , air righ - chathair nan Cruithneach , agus chuir e air bonn rioghachd
9217001 chuir e air bonn rioghachd Sgottach - Cruithneach air an taobh tuath de Chluaidh agus
10217001 an do thuit gu buileach rioghachd nan Cruithneach — bha daimh dhlùth agus làidir eadar
11217001 h - Albann thairis air na fineachan Cruithneach a bha mu ' n cuairt daibh
12217001 ' chainnt Chuimreach . Bha an cinneach Cruithneach air a dheanamh suas de mhóran threubhan
13217001 bolg , agus o chainnt nan Cruithneach , an sliochd lìonmhor sin o '
14217001 ' tolladh a steach air crìochaibh nan Cruithneach . Cha bu tric a bha blàr
15217001 na Gàidheil cuid de shean àbhaistean nan Cruithneach a chur fodha , agus a mhùcadh
16217001 ga shuidheachadh an teis meadhon rìoghachd nan Cruithneach ; agus air an aobhar sin de
17217001 is air a sheoladh le gnàths nan Cruithneach , leis nach robh e riamh bitheanta
18217002 ' na rìgh air dùthaich aonaichte nan Cruithneach is nan Scotach , bha choltas air
19217003 a thaobh a sheanamhar air taobh nan Cruithneach . Tha Aindreas Lang a ' toirt
20217003 chreidsinn gu ' n robh Sgotach is Cruithneach le chéile lan thoilichte ! Is ann
21217003 cuid de luchd - eachdraidh gur ann Cruithneach a bha an teaghlach , is mar
22217003 roinn Mhòraibh , fior mheadhon na dùthcha Cruithneach is nach robh Mór - mhaorachd na
23217003 mhonaidh , * agus ghabh rìgh nan Cruithneach riutha gu cóimhneil ' n a fhardoch
24218001 phàganachd . Mur ' eil an teanga Cruithneach ' na Gàilig , ciamar tha e
25218002 sin . Is e so bunadh nan Cruithneach a réir an eachdraidhean féin : —
26218002 Iapeth , mic Noe . Ise athair Cruithneach , ocus cet bliadhna do irrighe .
27218002 bliadhna do irrighe . “ Secht meic Cruithneach annso . i . Fib , Fidach
28218002 à Sythia . Thàinig Ruairidh Rìgh nan Cruithneach à Sythia le cabhlach dh ' ionnsuidh
29218002 nuair a bha e fo chumhachd nan Cruithneach , is e sin roimh shealbh -
30218002 robh Alba air fad fo chumhachd nan Cruithneach aig an àm ud , [TD 19] is
31218002 ' deanamh deilbh a thaobh rioghachd nan Cruithneach a tha ceart cho firinneach ris an
32218002 a ' nochdadh gu soilleir seilbhean nan Cruithneach . Is i a ' chuid a
33218002 ri seachd mic Cruithne , athair nan Cruithneach a tha air an ainmeachadh anns an
34218002 uair a bha Alba an seilbh nan Cruithneach . Tha sàr fhios agam , co
35218002 ' deanamh deilbh a thaobh rioghachd nan Cruithneach a tha ceart cho firinneach ris an
36218002 a ' nochdadh gu soilleir seilbhean nan Cruithneach . Is i a ' chuid a
37218002 air na Seachd Roinnean dualach do na Cruithneach , agus gu ' n robh e
38218002 i air fad ann an seilbh nan Cruithneach ! So againn ni eile thaobh an
39218004 bhuadhaich cànain nan Gàidheal air cànain nan Cruithneach . Ach mhair an sud ' s
40218004 Is glé choltach nach robh cànain nan Cruithneach is nan Cuimreach air dol eug aig
41315 téid e air bhoile le fìon nan Cruithneach , misg nan sgoilearan Gàidhealach . [TD 290]
4232 seann Chuimris agus air cànan nan Cruithneach , agus ri tìde chì sinn gun
4333 laoch móra bàna a - measg nan Cruithneach beaga dorcha a dhùisg na sgeulachdan mu
4433 aonachadh rìoghachdan nan Gaidheal ' s nan Cruithneach an Albainn . Cha bu chòir dhuinn
4533 cànain , tha an “ seòrsa ” Cruithneach fhathast air sgeul air feadh Albainn —
4635 air daoine bhi seo nach robh araon Cruithneach [TD 101] no Lochlannach , agus air nach
47400002 mhór eile , coltach ri Comunn nan Cruithneach , Comunn nan Crònan , Co -
48400020 thar na bánaí mór : thar oileánaí Cruithneach gu h - áraidh Inis Albain is
49400021 le cunntas aithghearr air [TD 89] Eachdraidh nan Cruithneach is rìoghachd Dhail - riada . Tha
50400021 ann an Albainn . A thaobh nan Cruithneach tha Mgr . Kermack a ' leigeil
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb