Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Cruithneach"%c]” returned 96 matches in 37 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3.13 instances per million words) [0.898 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1217001
a bha gu buileach an seilbh nan
Cruithneach
, ach , mar an ceudna ,
2217001
an dùthaich gu buileach an seilbh nan
Cruithneach
. Aon dearbhadh air so gheibhear an
3217001
Prydein innis , no eilean , nan
Cruithneach
— c air a h - atharrachadh
4217001
n robh càirdeas soillear eadar cainnt nan
Cruithneach
agus a ' chainnt Bhascach — cainnt
5217001
nithear am mach , bha cainnt nan
Cruithneach
, a thaobh fuaim - chruth ,
6217001
na ceathramh linn , chinn cumhachd nan
Cruithneach
na bu mhò agus na bu mhò
7217001
staigh Arcaimh ) , bha rioghachd nan
Cruithneach
. Deas air a ' chrìch a
8217001
844 , air righ - chathair nan
Cruithneach
, agus chuir e air bonn rioghachd
9217001
chuir e air bonn rioghachd Sgottach -
Cruithneach
air an taobh tuath de Chluaidh agus
10217001
an do thuit gu buileach rioghachd nan
Cruithneach
— bha daimh dhlùth agus làidir eadar
11217001
h - Albann thairis air na fineachan
Cruithneach
a bha mu ' n cuairt daibh
12217001
' chainnt Chuimreach . Bha an cinneach
Cruithneach
air a dheanamh suas de mhóran threubhan
13217001
bolg , agus o chainnt nan
Cruithneach
, an sliochd lìonmhor sin o '
14217001
' tolladh a steach air crìochaibh nan
Cruithneach
. Cha bu tric a bha blàr
15217001
na Gàidheil cuid de shean àbhaistean nan
Cruithneach
a chur fodha , agus a mhùcadh
16217001
ga shuidheachadh an teis meadhon rìoghachd nan
Cruithneach
; agus air an aobhar sin de
17217001
is air a sheoladh le gnàths nan
Cruithneach
, leis nach robh e riamh bitheanta
18217002
' na rìgh air dùthaich aonaichte nan
Cruithneach
is nan Scotach , bha choltas air
19217003
a thaobh a sheanamhar air taobh nan
Cruithneach
. Tha Aindreas Lang a ' toirt
20217003
chreidsinn gu ' n robh Sgotach is
Cruithneach
le chéile lan thoilichte ! Is ann
21217003
cuid de luchd - eachdraidh gur ann
Cruithneach
a bha an teaghlach , is mar
22217003
roinn Mhòraibh , fior mheadhon na dùthcha
Cruithneach
is nach robh Mór - mhaorachd na
23217003
mhonaidh , * agus ghabh rìgh nan
Cruithneach
riutha gu cóimhneil ' n a fhardoch
24218001
phàganachd . Mur ' eil an teanga
Cruithneach
' na Gàilig , ciamar tha e
25218002
sin . Is e so bunadh nan
Cruithneach
a réir an eachdraidhean féin : —
26218002
Iapeth , mic Noe . Ise athair
Cruithneach
, ocus cet bliadhna do irrighe .
27218002
bliadhna do irrighe . “ Secht meic
Cruithneach
annso . i . Fib , Fidach
28218002
à Sythia . Thàinig Ruairidh Rìgh nan
Cruithneach
à Sythia le cabhlach dh ' ionnsuidh
29218002
nuair a bha e fo chumhachd nan
Cruithneach
, is e sin roimh shealbh -
30218002
robh Alba air fad fo chumhachd nan
Cruithneach
aig an àm ud , [TD 19] is
31218002
' deanamh deilbh a thaobh rioghachd nan
Cruithneach
a tha ceart cho firinneach ris an
32218002
a ' nochdadh gu soilleir seilbhean nan
Cruithneach
. Is i a ' chuid a
33218002
ri seachd mic Cruithne , athair nan
Cruithneach
a tha air an ainmeachadh anns an
34218002
uair a bha Alba an seilbh nan
Cruithneach
. Tha sàr fhios agam , co
35218002
' deanamh deilbh a thaobh rioghachd nan
Cruithneach
a tha ceart cho firinneach ris an
36218002
a ' nochdadh gu soilleir seilbhean nan
Cruithneach
. Is i a ' chuid a
37218002
air na Seachd Roinnean dualach do na
Cruithneach
, agus gu ' n robh e
38218002
i air fad ann an seilbh nan
Cruithneach
! So againn ni eile thaobh an
39218004
bhuadhaich cànain nan Gàidheal air cànain nan
Cruithneach
. Ach mhair an sud ' s
40218004
Is glé choltach nach robh cànain nan
Cruithneach
is nan Cuimreach air dol eug aig
41315
téid e air bhoile le fìon nan
Cruithneach
, misg nan sgoilearan Gàidhealach . [TD 290]
4232
seann Chuimris agus air cànan nan
Cruithneach
, agus ri tìde chì sinn gun
4333
laoch móra bàna a - measg nan
Cruithneach
beaga dorcha a dhùisg na sgeulachdan mu
4433
aonachadh rìoghachdan nan Gaidheal ' s nan
Cruithneach
an Albainn . Cha bu chòir dhuinn
4533
cànain , tha an “ seòrsa ”
Cruithneach
fhathast air sgeul air feadh Albainn —
4635
air daoine bhi seo nach robh araon
Cruithneach
[TD 101] no Lochlannach , agus air nach
47400002
mhór eile , coltach ri Comunn nan
Cruithneach
, Comunn nan Crònan , Co -
48400020
thar na bánaí mór : thar oileánaí
Cruithneach
gu h - áraidh Inis Albain is
49400021
le cunntas aithghearr air [TD 89] Eachdraidh nan
Cruithneach
is rìoghachd Dhail - riada . Tha
50400021
ann an Albainn . A thaobh nan
Cruithneach
tha Mgr . Kermack a ' leigeil
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb