Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Criosd"%c]” returned 6,786 matches in 150 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 221.07 instances per million words) [0.896 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 136
1102001
am measg nan cinneach a thigeadh gu
Criosd
' a . Bho cheann corr a
2102001
agus an tionndaidh na Sinich uile gu
Criosd
. NAIDHEACHDAN . Tha a bhann -
3102001
d ' thàinig gearan o bhilibh Iosa
Criosd
. ” “ DROCH - NADUR .
4102001
dhuibh ' theich air son fasgaidh gu
Criosd
? ' S gach cor anns am
5102001
anam a theich air son fasgaidh gu
Criosd
, O làmhan a nàimhdean ni mise
6102001
' iad ' Fhuair aithne ghlan air
Criosd
: Oir meallaidh iad , ' n
7102001
e ' n a chleachdadh cumanta aig
Criosd
, ' n uair bha e air
8102001
air am bi iad sàbhailt ach air
Criosd
. Cosmhuil ris a ' chreag tha
9102001
t - Soisgeil . ' S e
Criosd
, ma ta , “ Carraig nan
10102001
ma tha neach air bith ann an
Criosd
is creutair nuadh e ; ” '
11102001
fantuinn ann . Tha iad ann an
Criosd
a bhrìgh a ' Choicheangail shìorruidh anns
12102001
[TD 120] eadar na creagan nàdurrach agus
Criosd
, a ' Charraig spioradail ; ach
13102001
gur sluagh beò iad ann an
Criosd
, a réir mar tha E féin
14102001
' n so . ' S e
Criosd
an fhìor chreag ; ' s e
15102001
nach beathaichear an t - anam air
Criosd
ach do réir agus mar tha Criosd
16102001
Criosd ach do réir agus mar tha
Criosd
air a bhruthadh . Tha sinn uime
17102001
bhuineadh gu cruaidh mar an ceudna ri
Criosd
ann E bhi air a throm -
18102001
t - saorsa leis an do rinn
Criosd
a phobull fein saor , amhain ga
19102001
an lagh ag cur an anam gu
Criosd
airson fireantachd agus neart , gu '
20102001
agus neart , gu ' m bheil
Criosd
ag cur an anam air ais a
21102001
gu ' n d ' aichein iad
Criosd
, Le mil ' us le bainne
22102002
Ged àrd - mhol mo chàirdean domh
Criosd
air a ' chrann , Ishòbhah -
23102002
reir na faisneachd gu ' m faigheadh
Criosd
“ na cinnich mar oighreachd , agus
24102002
aideachadh a bhi ' creidsinn ann an
Criosd
. Theirteadh “ Cuildich ” mar ainm
25102002
bha Eaglais bheo , spioradail , aig
Criosd
anns an tir , a bha ro
26102002
an samhladh so , air fireantachd Iosa
Criosd
— an fhireantachd air son an d
27102002
anns an robh sgrios an Ana -
Criosd
air ' asluchadh le dian dhurachd ;
28102003
“ Feuch , ” a deir
Criosd
, “ eunlaith an athair ; cha
29102003
aitheantan agus iarrtais Soisgeul an Tighearn Iosa
Criosd
? Feudaidh , — oir tha paranta
30102003
sinn air ar giulan ; is e
Criosd
an caraid caomh sin a chaidh troimh
31102003
toirt gràidh do ' n Tighearn Iosa
Criosd
! Nach ro luachmhor an leabhar sin
32102003
h - amannan sin gur leir dhomh
Criosd
aig ceann na slighe , a dhuais
33102003
pheacaidhean air am maitheadh dhuit : bhasaich
Criosd
air do shon - sa , c
34102003
thainig air turus an aigh ? “
Criosd
an Tighearna , ” “ Dia air
35102003
creid ; agus abair , Bhasaich
Criosd
air mo shon - sa , agus
36102003
ri Uilleam , “ gur e Iosa
Criosd
Mac Dhe a tha ' toirt a
37102003
mo thaic air trocair Dhe ann an
Criosd
. O ! cia mor a mhaitheas
38102004
agus tha e toirt fiànuis air
Criosd
an t - aon Slanuighear . Ge
39102004
m biodh an gealladh tre chreidimh Iosa
Criosd
air a thoirt dhoibhsan a ta '
40102005
' fhuair a nis , Crois Iosa
Criosd
air mo bheul ; A Iosa Criosd
41102005
Criosd air mo bheul ; A Iosa
Criosd
sean de d ' mhos , Mo
42102005
Le iomairt arm gun tàmh ; Thig
Criosd
' s an eadraigean gu calm ,
43102005
nàmh fodh ' n chaoch , Bheir
Criosd
an sin a ghnùis le fàillt '
44102005
' s tart faraon , An
Criosd
cha traogh an sàth ; ' S
45102005
Baisteadh lagh agus gràidh ; Is dhealbh
Criosd
am focal Air clàraibh ar crì ,
46102005
call airson ro - oirdheirceis eolais Iosa
Criosd
a Thighearna . ” Chaidh an eachdraidh
47102005
cràbhach no ciontach . Dh ' iarr
Criosd
sin a dheanamh , oir thubhairt e
48102006
Nvadh ar Dtighearna agvs ar Slanaigheora Iosa
Criosd
, ar na tarruing go fireanneach as
49102006
ar dtighearna ' s ar slánaighthéora IOSA
CRIOSD
, ar na tarruing gu diongmhálta [
50102006
ORTHA . A mo shlánuightheóir a Iósa
Criosd
do cheannaigh mé ar tfhuil , agus
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 136
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb