Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Conall"%c]” returned 228 matches in 28 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 7.43 instances per million words) [0.899 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
1101
' were , Fergus Mac Roígh ;
Conall
Cearnach ; Fergus Mac Leite ; Curroi
2101
Moran is Filidh nan duan , *
Conall
suairc agus Caint - thla ; Cuth
3101
cosluath ceud guinach & ceid chinnidh mac
Conall
Cruacha & da ri Fhianuidh Fhian Laighean
4101
' s Oscar an áigh ,
Conall
' s Coireall a chneas bháin :
5101
13 S ann an sin a labhair
Conall
, ' Ma ' s beó duine
6101
mentions — 5 . The Combat of
Conall
, and a Battle with Cairbre ,
7101
to Irish historians . About 464 ,
Conall
Gulban , son of Niall of the
8101
catalogues . I printed a version of
Conall
in Vol . iii . Y .
9101
O CEINS LEG . THIS Story of
Conall
Gulban and a whole series of other
10101
in question are in Text Y .
Conall
Gulban , The Knight of the Red
11101
ceacht Is iomdha sgeul air na mnaibh
Conall
cearnach do mharbh Conn 45 Is aluinn
12101
THE Stories which celebrate the exploits of
Conall
Gulban and later Heroes are characterised by
13101
mac mnatha sìthe a bha ann an
Conall
Gulbann . Chuir rìgh Lochlainn fo dhraoidheachd
14101
e ann ach aon oidhche . Fhuair
Conall
an claidheamh o a shean - athair
15102005
taibhs ' air neòil , ” Thuirt
Conall
' bu mhor ciall , “ Air
16106
Eirinn , agus do ' n righ
Conall
, de shliochd Fhearghais a bha '
17113
REULTAIBH SUIDHICHTE . LE DONNACHADH M .
CONALL
. “ Riamh o chruthachadh an t
18144001
s do bhròn , a Chonaill ?
CONALL
. ' S beò an triath o
19144001
lìonor laoch aig Dearg nan long .
CONALL
. Càirich sgiath d ' athar ri
20144001
tuit thu féin , a Chonaill .
CONALL
. ' S maith gu ' n
21144002
' s àirde cliù . ” Fhreagair
Conall
nan glòr mall : “ Cuir fair
22144002
v . 1 - 17 . LUIDH
Conall
aig sruth nam fuaim Fo ' n
23144002
tholl . “ Chruthgheal , ” thuirt
Conall
bu shàr , “ Mhic Gheugail o
24144002
ghaoth . “ Fuirich , ” thuirt
Conall
bu chòrr , “ Mo charaid dhìleas
25144002
nan carn . ” Dh ' éirich
Conall
bu mhìn glòr ; Shiubhail e mòr
26144002
gaisgeach a ' charbaid , “ Thig
Conall
nan garbh - bheum o ' n
27144002
n chuan . ” “ Chualadh le
Conall
a ghuth ! ” [TD 63] [ Laideann
28144002
taibhs ' air neoil , ” Thuirt
Conall
bu mhòr ciall ; Air gaoith chithear
29144002
o thuath , ' S labhair ri
Conall
na féile . “ A Chonaill ,
30144002
o chall an ruaig . ” Leum
Conall
air carbad nam buadh ; Chìte shuas
31144002
sruth Shuidh ceannard Eirinn nan triath ,
Conall
mac Cholgair r ' a làimh ,
32144002
' S cuimhne , ” thuirt
Conall
nam beum , “ Sàr - mhac
33144002
a mhic Mhathais , ” thuirt
Conall
, “ Do bheatha dha d '
34144002
mac triath nan dàn . ” Thuirt
Conall
, “ Biodh Innis nan Con Dha
35144002
o charraid gun bhuaidh . Ghairm e
Conall
nan geur lann Is Carull aosd '
36144002
shìn an triath a cheum ; Choisg
Conall
a cheum tri chuairt . “ Cheann
37144002
leac Chromla ' s fuaimear taobh Labhair
Conall
ri laoch a charbaid . “ C
38144002
na gréin air ' airm ; Shiubhail
Conall
gun stoirm ' na dhéigh . Thuit
39144003
a ' snàmh am fuil . Thachair
Conall
ris anns a ' bhlàr Cur ma
40144003
Dhubh - charthuinn fo bhuaidh ; Las
Conall
fo chruaidh is sgéith mhòir , [TD 33]
41144003
a d ' aonar , ' thuirt
Conall
, Measg dòghruinn is dorran a chléibh
42144003
iadhadh a smuainte . Cia mar thréigeadh
Conall
an uaigh , Gun a chliu bhi
43144003
tog an uaigh . An nochd biodh
Conall
fo phràmh ' N a thigh caol
44144003
sruth , ' Nuair dh ' éirich
Conall
thall o chuan Le sleagh Charthuinn nan
45206001
] [ Beurla ] [TD 105-117] V .
CONALL
CRA BHUIDHE . From James Wilson ,
46206001
[ Beurla ] [TD 118] [ Beurla ]
CONALL
CRA - BHUIDHE . BHA Conall crà
47206001
] CONALL CRA - BHUIDHE . BHA
Conall
crà - bhuidhe na thuathanach foghainnteach ann
48206001
rìgh . Chuir an rìgh fios air
Conall
' s thuirt e ris , “
49206001
” “ Carson , ” arsa
Conall
, “ nach dénainnsa toil an rìgh
50206001
déigh nam briathran so dh ' fhàg
Conall
an rìgh ' s chaidh e dhachaidh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 5
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb