Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Callainn"%c]” returned 80 matches in 27 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 2.61 instances per million words) [0.851 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1102002
” SIUBHAL . Cumar oidhche na
Callainn
Gu caithreamach , múirneach , [TD 293] Eireachdail
2102003
Uair - eigin mu àm na
Callainn
' , Chaidh e le caraid gu
3102003
ais . [TD 364] TARSNACHAN . RANN -
CALLAINN
DO ' N GHAIDHEAL . [ Tha
4102004
pìob air cluain , No gillean -
callainn
shuas an gleann . — Ach cuiridh
5102004
sin , agus an toiseach , La
Callainn
agus Oidhche Challainn ; a ris ,
6102004
an coimhead , agus tòisicheam le Là
Callainn
, agus b ' e sin an
7102005
Ràinig iad Nis air Oidhche -
Callainn
, ' s chaidh iad gu tigh
8104
Dòmhnull , &c . RANN -
CALLAINN
. Oïche na Callainn chuirteadh an crann
9104
RANN - CALLAINN . Oïche na
Callainn
chuirteadh an crann air a ' chòmhla
10104
dùïch , A dh - ùrachadh na
Callainn
. Cha ruig mi leas a bhi
11177
launches into a play on words .
Callainn
, Collainn , Cullainn , Callaig ,
12240
sgobadh innte . [TD 5] An àm na
Callainn
' feadh nan carraig 105 Bhiodh na
13246
n dàin dhith pòsadh . Oidhche na
Callainn
bhiodh balaich air ghleus , Ag ullachadh
14247
) which were recited by “ Gillean
Callainn
” ( “ Hogmanay Lads ” )
15247
” ] 148 . Bheir a
Callainn
a coiseachd dhith . Her Hogmanay will
16247
34 . ] 494 . Gaoth na
Callainn
, gaoth na bliadhna . The wind
17247
derision . ] 504 . Geaslanachd na
Callainn
. The divination of New Year '
18251
an toiseach geamhraidh . [TD 35] Oidhche na
Callainn
“ Cha dèan sgleogaireachd ceilp ' s
19251
buain mhòna . ” Air oidhche na
Callainn
( an t - seann Bhliadhn '
20251
an an taigh beag aig suipear na
Callainn
agus cleasan dhe gach seòrsa aca gan
21251
e co - dhiù . Duan na
Callainn
Tha sinne nochd air tighinn gur n
22251
ionnsaigh Dh ' ùrachadh dhuibh na
Callainn
. Cha leig sinn a leas siud
23251
ann o linn mo sheanar . Craiceann
Callainn
' na mo phòcaid — ' S
24251
' S i làmh - riarachaidh na
Callainn
. On bha teirc ' anns an
25256
' Bhliadhn ' Ùr is sùrd na
Callainn
Bidh drama ' ga h - òl
26256
Year at all , cha chana sinne
Callainn
ris a ' rud a th '
27256
' toir làn seachdoin air fuine na
Callainn
. ( Only ) a ( single
28256
Year at all , cha chana sinne
Callainn
ris a ' rud a th '
29256
' Bhliadhn ' Ùr is sùrd na
Callainn
Bidh drama ' ga h - òl
3025
dhuibh èirigh . 10 Tha Oidhche na
Callainn
' s a ' bhliadhn ' air
31324
riadhladh còmhla ris . Na bannagan -
Callainn
, A gheobhadh na gillean , Bhiodh
32324
sinnsir , Ag iomain bhall air Là
Callainn
, C ' àit ' eil coimeas
33324
Bu chridheil ar duan an uair na
Callainn
' S mo luaidh na fir nach
34400017
h - uinneagan . Air Oidhche na
Callainn
cha chluinn duine e - fhéin a
35400017
gu modhail eòlach An àm tòiseachadh na
Callainn
. . . Cha leigeadh tu leas
36400017
' e airgead a chleachd balaich na
Callainn
fhaighinn idir : — “ Gabhaidh sinn
37400027
' S gann seachdain eadar Samhainn is
Callainn
nach robh brath ùr a ' ruigheachd
38400032
t - Sàile , agus cha tigeadh
Callainn
gun deurag de shùgh an eòrna bhith
39400094
' bruich bhonnach dha na gillean -
Callainn
; ceann - suidhe na fàrdaich '
40400145
nochd a ' tigh ' nn gu
Callainn
, Gille beag nan casa ' rùisgte
41400145
ùine , Is ge be bheir dhòmhsa
Callainn
guma math theid a ' Bhliadhn '
42400145
' nn a dh ' ùrachadh na
Callainn
. Cha ruig mi leas a bhith
43400145
eòlach mar as aithne , Mo chraiceann
Callainn
' nam phòca , Is math an
44400145
Co - dhiù , air oidhche na
Callainn
a bha seo bha mo bhràthair '
45400145
falamh a bh ' aige ag iarraidh
Callainn
ach poca mòr làn de na h
46400149
agus thoir a - nuas Bonnach na
Callainn
. ” ' S an uairsin ag
47400149
mionaid nuair a chluinnte ' Duan na
Callainn
' ga ghabhail air taobh muigh an
48400149
Ailig a chuir na h - Oidhcheannan
Callainn
ri chèile ann an Glaschu fad nam
49400149
Rinneadh clàraidhean air teip de gach
Callainn
bho 1969 , agus tha iad sin
50400149
na Lochan ga Glaschu : DUAN NA
CALLAINN
Thàinig sinne nochd an taobh - sa
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb