Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Albannach"%c]” returned 1,264 matches in 203 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 41.18 instances per million words) [0.903 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 26
1101
teachd nar Comhail . 19 Cuig fichid
Albannach
ard , Than tharr muir chairginigh ghairbh
2101
h - Eirann . 63 Seachd ceud
Albannach
calm ' , Thainig thair muir gáidheal
3101
Laoidheadh . ( 5 ) Cuig fichead
Albannach
ard , Thainig thair muir chairginich ghairbh
4101
ard righ Eirin . 18 Deich fichead
Albannach
ard , A thainig a ' tir
5102001
cur a mach a phaipeir naigheachd “
Albannach
Chanada ” ( Canada Scotman ) bho
6102001
GHAIDHEIL . I . Tha na Gaidheil
Albannach
a ' creidsinn agus a ghnath a
7102001
le ' m braithribh , na Gaidhil
Albannach
. anns a ' chogadh ris na
8102001
eadar na Gaidhil Eirionnach agus na Gaidhil
Albannach
. Agus tha Adhamhnan a sgriobh Beath
9102001
AN TURUIS A meadhon seann dachaidh nan
Albannach
tha “ An Gàidheal ” as ùr
10102001
Deas Bhreatannaich . Bha na seann Ghàidheil
Albannach
a ' cogadh riù mar an ceudna
11102001
an t - soisgeil do na Gàidheil
Albannach
, ' n uair a bha Conull
12102001
A bhàrr air eadar - theangachadh nan
Albannach
Urramach tha mar an ceudna eachdraidh eaglais
13102001
h - Alba maille ri Eachdraidh nan
Albannach
Urramach ” sgrìobhta leis an Olla M
14102001
an abradh am bàrd anns an Duan
Albannach
“ An Curai calma Cusantin . ”
15102001
so bhiodh an t . seann Eaglais
Albannach
ni bu treise na an fheadhainn nach
16102001
an Glaschu . Bha e ainmeil mar
Albannach
treun , tapaidh , le ceud -
17102001
mhaith sin , de am bheil gach
Albannach
moiteil , gaolach , an t -
18102001
a ' Phàrlamaid air son na sgoilean
Albannach
a dheanamh na ' s fheàrr ,
19102001
cheannsaich na Scoti Earraghaidhealach na Seann Ghaidheil
Albannach
, oir nam biodh cha b '
20102001
e dhuibhse impidh a chur air gach
Albannach
nach ' eil toilichte le ' charamh
21102001
lide diultannach , no am focal àicheidh
Albannach
cha , an àite an fhocail àicheaid
22102002
airson a chlò “ Eachdraidh nam Fiughalach
Albannach
” air a h - eadar -
23102002
a mach gu ' n robh fuil
Albannach
' n a chuislean , air neo
24102002
shearmonach - [TD 132] adh do na Gaidheil
Albannach
agus aig an am sin bha e
25102002
mar ainm an t - Ard -
Albannach
, agus ged nach ' eil e
26102002
thuirt thu mu ' n Ard -
Albannach
, brathair a ' s oige mo
27102002
Cuiridh mise an t - Ard -
Albannach
' n [TD 171] ad ionnsaidh gun dail
28102002
gu ' n cuireadh an t -
Albannach
sin , seadh , an t -
29102002
seadh , an t - Ard -
Albannach
ionmhuinn sin ann an Inbhirnis , agus
30102002
GHAIDHEAL , [TD 175] leis an Ard -
Albannach
, agus leis gach curaidh eile aig
31102002
) Bha triuir mhac aig tuathanach
Albannach
. ' N uair a thainig am
32102002
” “ Oh , am meirleach
Albannach
, ” ars ' iadsan , “
33102002
shaothair na ' m bitheadh m '
Albannach
bochd romhan an so an diugh .
34102002
ars ' an duine uasal , “
Albannach
mosach tha an sud , agus e
35102002
is e th ' ann am meirleach
Albannach
. ” Sheall an gille troimh tholl
36102002
' s a fhuair an t -
Albannach
mach i far an robh an t
37102002
“ na ' m bitheadh m '
Albannach
gu bochd romhan an so an diugh
38102002
shaothair na ' m bitheadh m '
Albannach
bochd romham an so an diugh .
39102002
no ' s an Ard -
Albannach
, no an aite sam bith eile
40102002
' GHAIDHEAL agus aig an Ard -
Albannach
ri radh , agus is iad a
41102002
no ' s an Ard -
Albannach
a chunnaic thu sin , ach is
42102002
càlachadh . Ma thuiteas do dh -
Albannach
no do dh - Eireannach bochd droch
43102002
a ' GHAIDHEAL agus an Ard -
Albannach
, agus a gheall mi an stiuireadh
44102003
co furasd an t - Ard -
Albannach
ceanalta a dheanamh suas mar sin a
45102003
GHAIDHEAL , an t - Ard -
Albannach
, agus an leithidibh sin . Rinn
46102003
leam gu mro [TD 53] feudal nam beann
Albannach
; ach gach duine d ' a
47102003
' m faod sinn a thagradh mar
Albannach
, agus cha ' n e mhain
48102003
a lionadh riamh roimhe , — breitheamh
Albannach
' s an ard - chuirt an
49102003
n t - aon ' n a
Albannach
, agus an t - aon eile
50102003
' n do leonadh an t -
Albannach
le peileir air an leis , agus
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 26
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb