Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="Alba"%c]” returned 5,129 matches in 400 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 167.09 instances per million words) [0.914 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 103
1100
dhuinn , ' S bras meamnach fir
Alba
Fo ' n armaibh air thus ;
2100
Mhairi , &c . Ged bu leamsa
Alba
' A h - airgead a '
3101
to praise and to seek it in
Alba
, and this composition of 1512 is
4101
a chlarsach caithream buaidh , Thog siol
Alba
lachan gaire , ' S sheall Dun
5101
Chuireadhmaid cath formadach treun Air fearaibh
Alba
agus Eirinn . 30 Dh ' iath
6101
a bh ' aig ' ann an
Alba
do ' m b ' ainm Aoife
7101
gu ' m pilleadh e dh '
Alba
aig am araidh , agus gu '
8101
n dthugadh e athair ceanguilte leis do
Alba
. Bha fios aig Aoife gu '
9101
43 La gu ' n robh fir
Alba
' g ol Is clann uisnich bu
10101
INMAIN tir in tir ud thoir ,
Alba
cona lingantaibh ; Nocha ticfuinn eisoli ille
11101
eil an cuigibh na h -
Alba
, No ' n cuig cuigibh na
12101
garbh na macharach ; ' S dochdair
Alba
ri chlaoidh , ' S lionar suidh
13101
' ' Almhuin , ' '
Alba
. ' TEANNDACHD MHOR NA FEINNE .
14101
cairioll ' s an Fhiann Mac Righ
Alba
na ' n sciath ' n oir
15101
mi ginnse Thanig e do shealg do
Alba
' S ann a Erin urghlan Innsin
16101
' 64 ' A Thriath slios
Alba
bu mhor agh , Samach dò leaba
17101
Irish High Kings ; Almhuin is not
Alba
( Scotland ) , but the Hill
18101
shanselar , Fo laimh an righ an
Alba
; Ag iarraidh aite sheanlair , An
19101
B ' ac ' air machair
Alba
; Eadar righ Deorsa ' s righ
20101
Steach a Shiorrachd na h -
Alba
; Cuiribh litir bharra g ' ar
21101
cheud ghraidh , Ruigidh Ebhir , run
Alba
. 11 Bithidh sinne subhach anns na
22102001
Gaidheil nan cainnt mhaithreil ( eadhon an
Alba
fhein ) ni a tha na Goill
23102001
aiteachaidh ceann tuath na h -
Alba
. Tha a ' cheud chunntas firinneach
24102001
a bha a chomhnaigh ann am Machair
Alba
ann an Siorramachd Fiofa agus an duthaich
25102001
agus [TD 4] Eileana ' na h -
Alba
, chuir Colum Cille cùl , cha
26102001
' measg Chinneach Tir na h -
Alba
. [TD 5] Tha an Leabhar Sailm a
27102001
AN CANADA . Cha ' n eil
Alba
gu leir ach beag a measg rhioghachdan
28102001
beag , bochd agus iomallach an '
Alba
. ' Sann anns a mhodh sin
29102001
' iomradh air Gaidhealtachd na h -
Alba
. Ach bho nach buin so gu
30102001
fichead bliana bho ' n thoisich Gaidheil
Alba
air tighinn ann ; agus ' s
31102001
bhig , iomallaich sin an ceann tuath
Alba
, gun airgiod na òr , gun
32102001
ann an seann chanain na h -
Alba
. No ma ' s ann do
33102001
Eaglais U . P . ' n
Alba
, ach cha dh ' thainig a
34102001
m bheil Eachdraidh Eaglais na h -
Alba
agus leabhar no dhā eile a tighinn
35102001
bho ' n Ghaidhealtachd agus ceann tuath
Alba
. Tha moran ullachaidh aige ri dheanamh
36102001
chaidh e air ais do dh '
Alba
, agus bha e rè uine na
37102001
do thaobh an iar na h -
Alba
ann an Earraghael , a chuideachadh le
38102001
Eirinn gu taobh tuath na h -
Alba
. Tha an t - Eachdraiche Bede
39102001
a nuas teaghlach rioghail na h -
Alba
anns na linnibh an deigh sin .
40102001
gu h - araidh , an
Alba
; “ Ciamar tha ' m bar
41102001
' ann an Gaidhealtachd na h -
Alba
. Tha ministeirean ann tha ' searmonachadh
42102001
riamh . ” EACHDRAIDH NA H -
ALBA
. Tha Eachdraidh na H - Alba
43102001
ALBA . Tha Eachdraidh na H -
Alba
air a sgriobhadh ann an Gailig ,
44102001
ghniomharaìbh treubhantais ghaìsgeach rioghachd na h -
Alba
. Ma tha Gaidheal sam bith toileach
45102001
ais agus crùn na h -
Alba
a bhuidhinn do Raibeart Brus , gus
46102001
agus cluichean fearail Ghàidheal na h -
Alba
, a chumail suas . ( 2
47102001
Aonaidh am measg nan Eaglaisean Cléireach an
Alba
, gu sònruichte eadar an Eaglais Shaor
48102001
a cuing air Eaglais na h -
Alba
a chur as , ann an tomhas
49102001
m biodh Eaglais Chléireach na h -
Alba
air a dì - stéidheachadh , agus
50102001
an ceudna eachdraidh eaglais na h -
Alba
, ' s an aon leabhar leis
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 103
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb