Your query “[word="ruaig"%c]” returned 1,324 matches in 186 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 49.39 instances per million words) [1.778 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 27
1100
nan caisteal ; Chuir thu ' n
ruaig
air Gallaibh glasa , ' S ma
2100
o ' n Dreollainn Theid sunndach san
ruaig
Dream a chlosadh aineart , Gun taing
3100
Rachadh gu h - eutrom san
ruaig
. O hi - ri - ri
4100
' S chuirt ' air a phrasgan
ruaig
! O hi - ri - ri
5100
' S ged ' bhiodh an
ruaig
am ' dhéigh - sa , Cha
6100
gu ' n dùthchas thall , Leanadh
ruaig
air Cătaich fhuara , ' S a
7100
treuna , Nach geilleadh ' s an
ruaig
, Faigh a nuas , &c .
8100
na buillean ' S a chuireadh an
ruaig
' Bha gu h - ardanach ,
9100
' A leumnaich ' s a
ruaig
, Fo dhlù - mheuraibh sgàileach A
10100
thu ; ' N uair bheir thu
ruaig
air feadh nan uan , ' S
11100
taobh - tuàth , Us théid sinn
ruaig
do Dhòrnach , ' S chi sinn
12101
Creid is fa nach cumhain an
ruaig
Lamhan ( 1 ) air bhog attaibh
13101
gu ' m b ' fhuileach an
ruaig
; Niall Mac Frasgan ceann fhear fail
14101
A ' s gur leibh chuireadh an
ruaig
, D ' a ' n lamhadh
15101
each , ' us chuir iad an
ruaig
agus an toir orra gu teann .
16101
Cuth - fhraoch bu treun ann san
ruaig
Bu mhor buai ' air Cluana Phail
17101
s cath na ghruaidh ; Pillibh an
ruaig
suas Druimalba , Faiceadh Cormac call a
18101
32 An sin do chuir sinn an
ruaig
Mar chliath chatha ri ' n sailtibh
19101
9 Bha mi Latha ' n
Ruaig
na ' n Gleann , Huirt an
20101
mhór greann , ' An lá chuireadh
ruaig
nan gleann ; Rinn mi túrnn bu
21101
bu mhor greann , An la thugadh
ruaig
nan gleann ; Rinneadh gniomh bu chruaidh
22101
marcaich an eich shonraicht , Thug tri
ruaig
roimhainn mar sheóchdain ; Is do dh
23101
le mor ioghnadh , Phill sinn an
ruaig
gu grad . 16 Co dheanga Fionn
24101
mur aireach le Goll nan cleas An
ruaig
a chuir e air Clann Chuiligeadar .
25101
aireach le Goll nan cleas , An
ruaig
a Chuir è air Clann Chuilgeadar .
26101
aireach le Goll nan cleas ; An
ruaig
a chuir e air Clann Chuiligeadar .
27101
aireach le Goll nan cleas An
ruaig
a chuir e air Clann Chuiligedar Chuir
28101
le Goll nan cleas . An cath
ruaig
bh ' air Clann Chuilgadan . 16
29101
nam fasach . 5 Lean sinn an
ruaig
gu diana dana , Chualadh Tuaid guth
30102001
an deigh do na Breiteannaich an
ruaig
a chuir orra . Mar sin bha
31102001
an coga ' ; oir chaidh an
ruaig
air am feachdaibh , roi aireamh bheag
32102001
A leantuinn ' an dèigh na
ruaig
, ' S ' n uair philleadh
33102001
do mhac Threunmhoir nan torrunn ard ,
ruaig
a chur air naimhdean nan Gaidheal '
34102001
ainm Iain no Eoin fo ' n
ruaig
air son ni eigin a rinn e
35102001
sòlas air àrd na mòrbheinn . Tha
ruaig
air mac rìgh an domhain ' s
36102001
S allaban fo m ' chois is
ruaig
; Cha luaithe a tha mi ann
37102001
mo chasan á Inbhir - nis agus
ruaig
a thoirt feadh na dùthcha . “
38102001
thapadh thu ; ' Nuair bheir thu
ruaig
air feadh nan uan , ' S
39102001
sgrìob air feadh nan garbh chrioch agus
ruaig
a ' measg eileanan Innse - gall
40102001
agus bròn gach uair a bheir mi
ruaig
air feadh Gàidhealtachd mo Ghaoil . Tha
41102001
No ' cur nan caorach ann an
ruaig
, ” &c . Ged nach eil
42102001
uachdranachd uaill agus bròd , '
Ruaig
prionnsa gach dubhailc gu h - iutharn
43102001
a dh ' fhàgadh ' s an
ruaig
. Iads ' uile tha ' n
44102002
m bu tamailteach da leigeil leis an
ruaig
a bhi air a cur air mar
45102002
) Pursuit . The same as “
ruaig
. ” ( p ) Onset ,
46102002
an uair a chuir Ealasaid an
ruaig
ort leis an lorg - shuisde ,
47102002
dhà ' m blàr no ' n
ruaig
, Ged éignich thu bhuaith a '
48102002
gu ' n do chuir Paruig an
ruaig
air na nathraichean á tir na h
49102002
fior gu ' n do chuir Paruig
ruaig
air na nathraichean trid toirt a steach
50102002
e soilleir mar a chuir Paruig an
ruaig
air na nathraichean — trid a bhi
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 27
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb