Your query “[word="riochd"%c]” returned 655 matches in 153 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 24.44 instances per million words) [1.845 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 14
1101
sliochd , ' S ni beo ach
riochd
Oisian ìur . OISAIN . 26 Cha
2101
sliochd , ' S cha bheo ach
riochd
Oisain úir . ' 61 Cha b
3101
' r sliochd , Cha bheo ach
riochd
Oisein uir . 22 Cha b '
4101
mna sìth Nach robh ann an aon
riochd
ruinne . 88 H . 3 .
5101
maille ris . Thainig a chailleach ann
riochd
mna bochd , ag iarraidh aoidheachd .
6101
imich thu Eirinn go ceann , Ann
riochd
mnatha no droch dhuine ; Gu leanadh
7101
do dh ' Albain os iosal on
riochd
deircach a dh ' fhaicinn an robh
8101
No gu ' n gaibhte mi na
riochd
. ' 27 ' Gu deimhin '
9101
mnai sitha . A chaidh an aon
riochd
ruinne . ( 5 ) Marbhi .
10102001
air i féin a chur ann an
riochd
gearra . Oir bha , n '
11102002
dealbh os cionn a chinn , An
riochd
Nestoir bu bhinn glòir , — Sean
12102002
innleachd dad ach dealbh ? An
riochd
is fearr a ni i ' thùradh
13102002
[TD 259] Ubh ! Ubh ! is iomadh
riochd
agus cumadh anns an teid t -
14102002
sin thachair am Bas air ann an
riochd
eile , air choir ' s nach
15102002
gairge naduir ' g a stuigeadh —
Riochd
nan creachadairean borb ud . Rainig iad
16102002
Cleas “ Mhic - an -
riochd
, ” sealgair sa bith a chìtheadh
17102002
gu ' n b ' ann an
riochd
boirionnaich mhóir ' s i glanadh mionaich
18102003
S truagh nach robh mi ' n
riochd
na h - uiseig ' S spionnadh
19102003
' feudainn cuideachaidh o gach samhladh agus
riochd
- cainnte a bha air an gnathachadh
20102003
ghiulain iad am Moraire eatorra ann an
riochd
mairbh , air ais do ' n
21102003
spiorad e fein a nochdadh ann an
riochd
Shamueil , chum peanas a thoirt air
22102003
n nochdadh Satan e fein ann an
riochd
Shamueil , an uair a cheaduicheadh dha
23102004
agus a ' dol ann an
riochd
nan cat , gu sgrios a dheanamh
24102004
Nochd a mhathair chiùin i féin An
riochd
maighdne maisich òig , Mar chaoin oigh
25102004
' ghaoil . Gabh thus ' a
riochd
- san le foill Re fad aon
26102004
le sùnnd , A ' coiseachd an
riochd
Iuluis chaoimh . Ach thaom Venus cadal
27102004
tha ' n inntinn a ' dealbhadh
riochd
- chreutairean do gach cumadh gun aireamh
28102005
uamsa man ich mi thu ' n
riochd
toitein . Mo gheibh mise mo leoir
29102005
na buidsichean a ' dol ' an
riochd
mhaigheach , ' us ghobhar , agus
30102005
' g a fhoillseachadh fein fo mhìle
riochd
, agus ' g a chleachdadh chum
31102005
agus is firinneach a nochdas e
riochd
, agus aogas an duine . Thug
32102005
galar a bhàis , chì iad a
riochd
' s an t - anart -
33102005
as a ciall le bhi faicinn a
riochd
' s a chùlaobh rithe , gach
34102005
agus chuir e e fhein an
riochd
maraiche mar theachdaire bho Airneadal , agus
35102005
eàrr . Tha iad ' n an
riochd
mar eachaibh arm , ' S gnùis
36102005
mor fein ' na shuidh ann an
riochd
beathaich fiadhaich . Bha e ' na
37102005
fhiach am bu mhi fhein no mo
riochd
a bh ' aice . Ach cha
38102005
Is truagh nach robh mi an
riochd
na faoilinn A shnamhadh aotrom air bharr
39102005
hi ri ho ró , ' N
riochd
na h - eala , Héman dubh
40102005
bha ' n a suidhe ann an
riochd
cleirich aig taobh Portia , “ Tha
41102005
' s mu mhac - an -
riochd
, mar a thialadh e gu cluais
42102006
an aon a bhi dol ann an
riochd
an aon eile . 10 . Bha
43102006
cuireamaid a ' Cheolraidh Ghaidhealach ann an
riochd
bant [TD 36] raich , air a sgeudachadh
44102006
agus a thoirt dhachaidh ann an
riochd
mairbh . Rinneadh so ; agus chaoidh
45102006
Dh ' fhàgadh an ceannard an
riochd
mairbh ' s an àrfhaich far am
46102006
' n fhac e riabh ' an
riochd
sa bith e . Cha robh fois
47102006
' n t - saoghal agus an
riochd
a bhi air a chomharrachadh air an
48102006
cruth sin a chunnaic e ' n
riochd
a ' sgiobair a cheann , agus
49102006
sgaoim orm romh bhòcain , Ach bha
riochd
air bràigh na còmhla , A chuir
50102006
' n cruth ' sa ' n
riochd
a shluaigh , Gu ' n eisdear
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 14
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb