Your query “reic” returned 2,783 matches in 215 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 103.82 instances per million words) [4.027 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 56
1102001
am fàgt ' e . Fear nach
reic
, ' s nach ceannaich a chòir
2102001
dha each a bh ' aige a
reic
fàillinnean an ainmhidh . Chaidh am botul
3102001
punnd Sasunnach ) a bha aige o
reic
an leabhair so . Sgrìobh e mar
4102001
a ' s urrainn a dhol a
reic
àilleaganan ris a ' Bhan - rìgh
5102001
Muinntir eile ' tha ' deanamh mòr
reic
ris na h - uaislean , MacDhùghaill
6102001
luchd ceaird ; an àite bhi '
reic
seiche a ' mhairt - gheamhraidh ri
7102001
n bhaile - mhòr air son a
reic
. Bha ' n t - astar
8102001
chiad punnd Sasunnach . “ Fiach nach
reic
thu ri duine ' s am bith
9102001
curamach , onorach . Ann an
reic
agus ceannach theirte gun robh e daonnan
10102001
' chomuinn , ' s air an
reic
ri muinntir eile . Tha Comuinn Ghaidhealach
11102002
culaidh - shugraidh . Ceannuich ìosal ,
reic
cothromach , agus gabh cùram de '
12102002
Na iàrr dà phrìs , ach
reic
air an aon sgillin ris an uachdaran
13102002
ni Peigi leann math Gheibh i dha
reic
mhath . ” Eadar . le D
14102002
ann an iomad cuirt rioghail a '
reic
a chuid usgraichean . Bha e uine
15102002
sgriob a thoirt feadh na Gaidhealtachd a
reic
seann leabhraichean . Cheannaich “ Laoch a
16102002
faicinn a cuid airneis ' g a
reic
a dhioladh a fiachan . Cha robh
17102002
' freasdal do ' n fhear -
reic
, a thogail leis na creathaill anns
18102002
' n an triuir g ' a
reic
do Eilean Thiridhe . An deigh dhoibh
19102002
an t - uisge - beatha a
reic
phill iad air an ais , ach
20102002
bhean a ' roupadh no a '
reic
a ' h - uile ni a
21102002
a tha ' n a fhear -
reic
dibhe . Feudaidh caochladh bharail a bhi
22102002
a riaghailt aca nach taghar fear -
reic
dibhe chum dreuchd foirfich no deacoin .
23102003
agaibh na dh ' fhuasglas i .
Reic
mi ' n coileach ruadh ri Cailleach
24102003
robh ar co - chreutairean air an
reic
mar spreidh gu bhi ' n an
25102003
agus iomadh buaile chruidh , a
reic
agus a cheannach . Dh ' asluicheadh
26102003
tha mu ' n cuairt , Oir
reic
am parantan , mo thruaigh ! Iad
27102003
gach goireas a shaoileas iad a ghabhas
reic
, agus pillidh iad dachaidh ' s
28102003
— Ach c ' arson nach do
reic
thu fhein a ' mhuc , '
29102003
“ uircean ; reamhraich e ' s
reic
e , agus ceannaich na tha dhith
30102004
' rinn gniomh gun ágh , A
reic
- san ri dan an éig ;
31102004
gu sior , ” So fear a
reic
a thir air òr ' S a
32102004
agus orrasan a bha ' g a
reic
' s ' g a cheannach ,
33102004
a bh ' aige ' g a
reic
. Thuirt esan ris ' s e
34102004
a bh ' aige ' g a
reic
. Rinn an righ snodha gàire ,
35102004
s urrainn dut a ' chrionntachd a
reic
rium , bheir mi gu toileach dhut
36102004
aig fear Chnoc - Fhinn deth .
Reic
am Bailleanach an talamh ri Seorus Mac
37102004
anns a ' bhliadhna 1720 .
Reic
Fear Allan an talamh a rithisd anns
38102004
A bheil thu dol g ' a
reic
? ” ars ' esan . “
39102004
Cha ' n fhaodar a ' bhó
reic
, ' s a bainne òl ;
40102004
tuilleadh bhi aice ; ” “ Cha
reic
e chearc ' s an latha fhliuch
41102004
cuimhn ' agad gu ' n do
reic
mi na muilt ris , còrr is
42102004
air ballachaibh Thròidh , A ' s
reic
e air son òir e ris .
43102004
òg a thoileachadh an seann righ a
reic
bho ' n a bha e air
44102005
barr , no spréidh , a
reic
rium ge b ' oil leis ,
45102005
fhein a thoirt do dhuine a tha
reic
no ceannach ; ma ' s ann
46102005
ma ' s ann a '
reic
, iarradh e a ' phris a
47102005
Mo - Chalmaig , far an do
reic
mi tri cheud molt le Sir Séumas
48102005
mioscam garg ; Do nach sop -
reic
ar riabadh , Thoirt fiach d '
49102005
air am faicinn ; agus cionnus a
reic
se e - féin ris an Diabhull
50102005
làimh ris . Thòisich e air an
reic
, ach cha b ' urrainn e
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 56
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb