Your query “[word="os"%c] [word="cionn"%c]” returned 2,663 matches in 220 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 99.35 instances per million words) [2.203 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 54
1101
Càiribh an tri chlaidhean cruadhach , Sìnte
os cionn
uaigh nam min - fhear . 89
2101
Teachd o Fhaobhar an arm Cruadh
Os cionn
na Ceanna bheartibh corrich ' S iad
3101
la an eich bhric ? Air fraochan
os cionn
Tom cliar ; Thug mise dhuit an
4101
fionn gu fianntachd Gu h ' ard
os cionn
na feinne , 3 Dh ' eirich
5101
Bha ceann - bheirt chlochara sheimh
Os cionn
aghaidh shocraidh a mhacaimh . 17 various
6101
righ nach fhaicinn na h - eoin
Os cionn
a bheoil a ' bigearsaich . 6
7102001
word in the MS . Chualas ceòl
os cionn
do cheòil , Ge mòr a mholas
8102001
“ gun robh a luach gu mor
os cionn
clachan uasal . ” “ Choisinn agus
9102001
i riamh aran an diomhanais . ”
Os cionn
gach buaidh agus deagh bheus eile tre
10102001
cosd leth muillein punnd Sasunnach , no
os cionn
trì tunna òir ! Làidir agus do
11102001
comhluadar na Féinne ag éiridh gu fada
os cionn
abhaistean nan Lochlinneach agus cinnich eile a
12102001
an robh i ' stad ; ach
os cionn
gach àite tha sinn a ' cluinntinn
13102001
fhir - eun anns na nialaibh ,
Os cionn
gach ian ' s na speir !
14102001
gu ' m b ' earrannan iad
os cionn
am biodh ise gach latha a '
15102001
ann an diomhaireachd air bith a tha
os cionn
m ' eolais , mo thuigse agus
16102001
m faigh iad e freasdalach , goireasach
os cionn
na bhreithnicheadh iad . MAC - MHARCUIS
17102002
n cadal trom . Sheas an dealbh
os cionn
a chinn , An riochd Nestoir bu
18102002
chuid aodaich agus ged a bha iad
os cionn
mile dh ' astar o thir ,
19102002
Thùr e , ' s e
os cionn
mo chinn , Na briathran seo ,
20102002
réult , eile oir tha freasdal Iehobhaidh
os cionn
' oibre fein gu léir ! Chunnaic
21102002
leoir aige a dh - fhoghnachdainn fada
os cionn
da fhichead latha ged a bhiodh tuillidh
22102002
chòir ? Is riaghailt a chur bun
os cionn
, Gràisg a chur a stiùradh slòigh
23102002
( is aithne dhut i ,
os cionn
Buinne - Mhic - Bheathain ) —
24102002
eigin , thionndaidh am bàta bun
os cionn
, agus bha mis iar tumadh math
25102002
duin ' - uasal a dheanamh dheth
os cionn
mo chumhachd . [TD 142] AN DARA DUAN
26102002
Faic i ' s a sailtean
os cionn
barr a breamain , a ' cur
27102002
d ' an t - seomar .
Os cionn
nan cuach bha da chloich ghil a
28102002
bha e lan chinnteach a thilgeadh bun
os cionn
mo mhi - chreideamh anns an sgeul
29102002
rinneadh ann ; agus Dun - sgeig
os cionn
beul Loch - an - Tairbeirt -
30102002
àrm cruadh ' , ( v )
Os cionn
nan ceann - bhearta ( w )
31102002
Thog an Siosalach a chlogad suas
os cionn
a shul , agus air a '
32102002
chéile . Bha ' n uinneag dìreach
os cionn
geataichean a ' chaisteil . “ Nise
33102002
[TD 296] ' S ainneamh ' chaochail sruth
os cionn
A ' chlabair a bha ann an
34102002
' tearnadh a stigh na [TD 359] catha
os cionn
na h - eaglais ; ach '
35102003
an aird - an - ear ,
os cionn
na h - aibhne ud , a
36102003
toradh sin a bha ion - mhiannaichte
os cionn
gach beannachd eile — eadhoin , oighre
37102003
e , thog e leis na bha
os cionn
a ' chrios d ' e ,
38102003
do ' n Chrùn , agus ,
os cionn
gach nì eile , do Dhia —
39102003
Donnachadh Mac - Neill . Bha e
os cionn
se troidhean air airde ; lughmhor ,
40102003
mi ; cha ' n ' eil
os cionn
deich clachan de ' n inneir agad
41102003
is dùth dhomh bhi ag amharc
os cionn
barr mo shroine ; cha bhi prionnsa
42102003
a ' chuain mu dheich troidhe fichead
os cionn
airde a ' mhuir - lain .
43102003
direadh gu mullach an tighe , tha
os cionn
deich troidhe fichead d ' an t
44102003
' S bu ghèarr ' uaill
os cionn
a ' mhairbh . An àm tarrainn
45102003
” anns an airimh mu dheireadh .
Os cionn
na còigeamh sreath o ' n iochdar
46102003
faigh thu saoradh iongantach ni thu bron
os cionn
leinibh air a thruailleadh agus air a
47102003
agus a ' tilgeadh gach ni bun
os cionn
. ” “ Leig dhiot gu h
48102003
righ : ' S àrd an righ
os cionn
gach sluaigh , ' S bheir dia
49102003
n sonn ud eangbhaidh , àrd ,
Os cionn
chàich , mur bi cha bheò .
50102003
ann . Gheobh thu ballan - ìocshlaint
os cionn
an doruis , suath ri d '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 54
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb