Your query “neart” returned 4,535 matches in 285 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 169.18 instances per million words) [1.904 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 91
1100
thar chuan , Glac do luathas bho
neart
na gaoith , ' S eibhinn ann
2100
thu mo rath , Striochd mi le
neart
dòrain Saighdean do ghaoil sàit ' anns
3100
thaigh nan leac Bidh mi fo
neart
cráidh dheth , Le smaointinn do chleas
4100
Clann Iain gun ghealltachd , Bha '
neart
- san leat riamh , Le '
5100
thu bhi ' g eiridh Le treun
neart
gach caraide ! Gur mise chunna '
6100
an tapadh , Dh ' fhag an
neart
le eagal iad , Ri faicinn ceann
7100
' san ceart , Le trian do
neart
gu bagarach , Na bh ' eadar
8100
a bhiodh am bàs orm , Gun
neart
, gun àdh , gun tuar ,
9100
rìs na Frisealaich , Gu sgipi le
neart
garbh ; Na seòchdaibh fìor - ghlan
10101
dherich ' n da Hriach , Le
neart
Chlaidh agus Sciadh Togadir an Talibh Tath
11101
eirich ' n da thriath , Le
neart
an cloidhean is an sgia ; Gun
12101
do ghlaoth ; Gheill gach bealach do
neart
, Rainig e ard thir Mhic Tuail
13101
cainnt reidh , ' S mor do
neart
, tha t ' ainm ga reir
14101
54 A ' m ' laimhsa bha
neart
an la ud , A Mhalmhine cha
15101
mar airde nam beann , ' Se
neart
mar neart na iomghaoith dhochorach 7 Dh
16101
nam beann , ' Se neart mar
neart
na iomghaoith dhochorach 7 Dh ' fhalbh
17101
fhiorach is ghlaic , Tha Fionn an
neart
gun choimeas , Chuir Fionn righ an
18101
Bha abhaist Oisein , ' sa
neart
, Bu mhaith a dhimreadh e lann
19101
Bha coi - chuimit ' an
neart
' s an aille . 11 Bha
20101
cuibhreach Chonail ; Ghluais an laoch le
neart
is danachd , A thabhairt sgeula do
21101
h - uaisle thuit le ' m
neart
; Mo chomraic ' se sud a
22101
Mac a b ' uaisle thuit leam
neart
Mo dhoigh gur e sin fein a
23101
fhairge gharg , B ' ionann agus
neart
a tonn , Fuaim na lainn aig
24101
claidheamh mo dhilsean , Air chiosnadh le
neart
a chatha . ' 59 ' Agams
25101
a shithinn ; ' S thig mo
neart
' s mo shealla gun chealg ;
26101
iarrtas neach , An sea láith le
neart
a suas . ' 16 ' Creideam
27101
S fada o ' n thainig a
neart
, ' S mairidh e ceart gu
28101
' 22 ' Bha eisan mar
neart
na gaoithe , A leagadh coilltach Mhorathairn
29101
gu ' r feachd , Tha ar
neart
mar chreag nach aom ; ' S
30101
Gun do labhair an righ uasal Le
neart
suarraicheas mar bu chubhaidh . F .
31101
ar labhair an Rì uasal , Le
neart
suairc mar bu chuma . 22 Cha
32101
aach tais Dherich an Glas le mhor
neart
15 Sin dar dherich iad uile Eadar
33101
tu a chantan gu beachd Gur creach
neart
sin oirn gu brath Ach cait am
34101
chú , Bu mhor eolas ludh is
neart
. 20 ' S deich céud fichead
35101
Chu , Bu mhor alla ludh is
neart
. DUN AN OIR . D .
36101
d ' ug thu féin leat do
neart
, Choidh na chuireas Fionn fui '
37101
bhuailt iad re créugaibh ard ; Le
neart
na gaoith tuath san fhaoillach Cho stuaghda
38101
18 Cha ' tug thusa leat do
neart
, Do bhrigh mo bheachd - sa
39101
Leis na glas laoich bu chruaidh
neart
; Sluagh , fothrom is caithreim na
40101
7 Chuaidh an tréun laoch bu mhór
neart
, An gathaibh a chaol chrann neo
41101
Dh ' fhuasgail an Dearg bu mhór
neart
, Cuibhreach na ' deis ' bha
42101
' 46 ' Fhir is ághoir
neart
is uaisle , Raibh mar charraig re
43101
D ' ar fir bu mho
neart
is ágh ; Gu ' s an
44101
meud a ghniomh . Ghabh e coibhlan
Neart
gun Sgios , Re tabhairt Geil a
45101
R ' a chéile le géur
neart
calma ; Chuireadh iasg nan cuntaidh stuadhach
46101
Air do Chonn thighinn gu lan
neart
ruinnich e bas athair a dhioladh .
47101
an an domhan toir Ar mhead ar
neart
ar dheilbh Air chomhrac cheart ar cheduibh
48101
Laoch cinnte ceart ; Fraoch mhillte a
neart
A deirim riot . 12 A Fhinn
49101
eisin mo bhreath leis Ge mor do
neart
as an Fhein . 20 Thainig an
50101
bhor Tlachd , Le Fraoich as le
neart
nar ceann ; Cha ' d fharraid
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 91
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb