Your query “[word="mar"%c] [word="thu"%c]” returned 55 matches in 37 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 2.05 instances per million words) [2.441 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1108
ceann na cruaiche - mòine . Cia
mar thu
fhéin ' s do bhean ? LACH
2112002
os cionn uaighean chuid a ghràdhaich thu
mar thu
féin ? os cionn athar , no
3112002
d uile neart ; agus do choimhearsnach
mar thu
féin ' ” ( Mat . xxii
4112003
ach dìreach creutair bochd , truagh ,
mar thu
fhéin , le cridhe cruaidh , aingidh
5112004
aingeal mar aig Betlehem , ach duine
mar thu
féin , slighe na slàinte , agus
6112004
gu ' n robh mi gu tur
mar thu
féin ; cronaichidh mi thu , agus
7112004
' creidsinn , peacach mòr ' s
mar thu
, gu bheil Criosd comasach air do
8112004
' uile neart ; agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ' ( Mat . xxii
9117001
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
10117002
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
11117006
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
12117008
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
13117010
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
14117012
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
15117013
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
16117014
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
17117016
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
18117018
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
19117020
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
20117021
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
21117023
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
22117024
' uile chridhe , agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” FEAR - TATHAICH NAM
23133001
Dh ' fhàs ' na phàistein
mar thu
féin . Tha do chreathall socrach blàth
24143
' , An diugh is fior e
mar thu
' airt , Nach robh meughail ga
25152
so , eadhon , Gràdhaich do choimhearsnach
mar thu
fein . Cha dean gràdh lochd d
26152
uil ' inntin ; agus do choimhearsnach
mar thu
fein . Agus a dubhairt eisean ris
27152
Gràdhuichidh tu do choi - mhearsnach
mar thu
fein . Ann dà àithne so ata
28152
gu haingidh , gum bheil mise direach
mar thu
fein ; ach cronuichidh mise thu ,
29160001
shluaigh , ach gràdhaichidh tu do choimhearsnach
mar thu
féin : Is mise an Tighearna .
30160001
maille ribh , agus gràdhaichidh tu e
mar thu
féin ; oir bha sibh féin '
31160002
Is fàidh mise mar an ceudna
mar thu
féin , agus labhair aingeal rium le
32160003
gu ' n robh mi gu tur
mar thu
féin : cronaichidh mi thu , agus
33170
gun mheatachd , Cha lèir dhomh neach
mar thu
fèin . VIII . Bha thu siobhailte
34170
gnáthaicht ' An diugh is fior è
mar thu
' airt , Nach raibh meughail ga
35173
mhàthair : agus , Gràdhaich do choimhearsnach
mar thu
fein . 20 A deir an t
36173
ria so , Gràdhuichidh tu do choimhearsnach
mar thu
fein 40 Ann san dà àithne so
37173
ria so , Gràdhaichidh tu do choimhearsnach
mar thu
fein : Ni bheil àithne eile ann
38173
uil ' inntin ; agus do choimhearsnach
mar thu
fein . 28 Agus a dubhairt eisean
39173
so , eadhon , Gràdhaich do choimhearsnach
mar thu
fein . 10 Cha dean gràdh lochd
40173
ann so ; Gràdhaichidh tu do choimhearsnach
mar thu
fein . 15 Ach ma bhios sibh
41173
reir an sgriobtuir , Gràdhaich do choimhearsnach
mar thu
fein , is maith a ni sibh
42180
gu ' n gradhaich thu do choimhearsnach
mar thu
fein . * Alta na naoi ceistean
43180
ria so , Gradhuichidh tu do choimhearsnach
mar thu
fein . Ann san dà áithne so
44180
' ciallacha le do choimhearsnach a ghràdhachadh
mar thu
fein ? F . Mo choimhearsnach a
45180
10 . — Gràdhaich do choimhearsnach
mar thu
fein . Cha dean gràdh lochd da
46196
chreidimh chriosdaidh , “ Gradhaich do choimhearsnach
mar thu
fein ; ” ach gur coir do
47212001
àithne , “ gràdhaich do choimhearsnach
mar thu
féin ” ? A . — Tha
48233
gun mheatachd , Cha leir dhomh neach
mar thu
fein . Bha thu siobhailte ri mnaoi
49284
gun mheatachd , Cha leir dhomh neach
mar thu
fein . Bha thu siobhalta ri mnaoi
5065
' uile inntinn ; agus do choimhearsnach
mar thu
féin . ” “ Is ceart a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb