Your query “[word="leas"%c]” returned 2,094 matches in 258 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 78.12 instances per million words) [2.394 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 42
1100
thug leat i , Cha ruigeadh tu
leas
e , Chaidh t - uair -
2101
nan cleas , Co bhiodh tu air
leas
a chinn ? 25 Ceann Mhic Fheardhais
3101
nan cleas , Dream nach raibh air
leas
mo ghaoil . 33 Co na cinn
4101
chalaidir nan cleas Dream nach robh air
leas
mo ghaoil . Ceann air fhichead agus
5101
' ' Cha ruig sin a
leas
, as a Laoghaire , bo bheag
6101
an Tos tus do Dfhionn , Ca
leas
a reinnigh an Teuchd , Na co
7101
Maithibh as , Cho drin sinn ar
Leas
san La . D . 13 .
8101
Mu ' n deanadh ar mi
leas
le táir . ' 48 Do bha
9101
Cha d ' rinn sinn ar
leas
san lo . NA BRATICHEAN . MANUS
10101
Cha d ' rinn sinn ar
leas
san la . 46 Tog arsa Fionn
11101
Mar Char Tuaghal ma Aimh -
leas
. 15 Nuair chonnairc Conn bu chaoin
12101
s cha b ' ann air a
leas
. 28 A mesg chothann , gun
13101
bhuadhaich bhrais Mu char tuathal aimh -
leas
. 14 ' Nuair a chunnaic an
14101
nach tla Sgiath chruaidh mheaumnach air a
leas
A ' g iomard chleas air a
15101
Cuis nach bu choir ma choin a
leas
( 3 ) cheann ; ' S
16101
S cho b ' ann air ar
leas
; B ' iomadach laoch againne ,
17101
' s beg a reinn thu dom
Leas
, ' S gur mor a reinn
18101
rinn thu dhamh riamh do ' m
leas
. Nach d ' rinn thu faidhoidh
19101
thu faidhoidh do ' m mhi -
leas
. ' 33 ' De cha d
20101
' rinn mi d ' aimh -
leas
riamh , Thall no bhos , an
21101
rinn thu dhamh riamh de ' m
leas
, Nach d ' rinn thu faidheoidh
22101
thu faidheoidh do ' m mhi -
leas
. ' 36 . . . m
23101
rinn thu dhamh riamh do m '
leas
, Nach d ' rinn thu faidheoidh
24101
thu faidheoidh do ' m mhi -
leas
. ' 39 ' Am bruth chaorainn
25101
rinn thu dhamh riamh do ' m
leas
, Nach d ' rinn thu faidheoidh
26101
thu faidheoidh do ' m mhi -
leas
. ' 42 ' La eile bu
27101
rinn thu dhamh riamh do ' m
leas
, Nach d ' rinn thu faidheoidh
28101
thu faidheoidh do ' m mhi -
leas
. ' 45 ' Tri mic Innse
29101
rinn thu dhamh riamh do ' m
leas
, Nach d ' rinn thu faidheoidh
30101
thu faidheoidh do ' m mhi -
leas
. ' 48 ' Nam bu chumhain
31101
beag a rinn thu do m '
leas
' S is mor a rinn thu
32101
Cha d ' rinn thu riamh dhomh
leas
, Nach d ' rinn thu '
33102001
dhoigh ' s nach ruig Gaidheal a
leas
eagal ' s am bith a bhi
34102001
i agradh : “ Cha leig thusa
leas
a bhean choir na h - eoin
35102001
feàrr , a chum nach ruig a
leas
an Gàidheal a ' s uaibhriche inntinn
36102001
againn , gur h - e ar
leas
, ar càirdeas , agus ar buannachd
37102001
shuarach , “ O cha ruig thu
leas
, ni mi fhé chùis . ”
38102001
Cearb d ' a aodach fo a
leas
, ' S làn an t -
39102001
aca riamh roimhe . Cha ruig mi
leas
ìnnseadh gu ' n d ' fhuair
40102001
An déigh so shaoileamaid nach ruigear
leas
a bhi ' cosd cainnt ann a
41102001
ceithir rannan , ' s nach ruigeadh
leas
Oisein no Ullin nàire ' ghabhail dhiubh
42102001
fhortain làn . Cha ruigeadh a
leas
sùil a bhi agad ach ri tubaistean
43102001
so cho soilleir ' s nach ruigte
leas
a bhi meudachadh fhocal uime . An
44102001
chiontach . ” “ Cha ruig thu
leas
maitheanas iarraidh ormsa , ” a deir
45102001
laidir . Ach cha ruig sinn a
leas
an corr a radh an so .
46102002
neo - fheineil ann an aobhar
leas
aimsireil agus spioradail a luchd dùthcha ,
47102002
— suidheachadh anns nach do dheairmad e
leas
a luchd dùthcha . Aig ám d
48102002
tha iad air an aobhar sin chum
leas
agus comhfhurtachd gach dùil bheo . “
49102002
gu dian agus gu dileas airson a
leas
, bha cumhachd diomhair neo - fhaicsinneach
50102002
air thoiseach air , nach ruigear a
leas
ainmeachadh ; ach , sgeadaichte le armachd
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 42
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb