Your query “iochd” returned 1,020 matches in 209 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 38.05 instances per million words) [2.19 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 21
1101
35 Do thainig mise ' n
iochd
teachdair , Dh ' fhiosracha ' dhiot
2101
thug sinn thugadsa fui ' d '
iochd
, Cinn seachd mic Righ Morfhairge ,
3101
A ' s fear mo shàraich gun
iochd
. 41 Tha reulan Sheallmaith air dubhadh
4101
mo bheud , Tiormaich Mo dheur gun
iochd
. 9 A Threunmhor tog mo lure
5101
' a Chonain mhaoil gu ' n
iochd
. O tharladh mi ' n lamhaibh
6101
fui ' d ' mhein , Deansa
iochd
oirnn le deadh ghné ; ' S
7101
athar , No cuig céud fui '
iochd
an ath - la . ' 19
8101
Ors am fear a bu mhór
iochd
; B ' fhearr leam bás fhulang
9101
an da Righ , Mar dh '
iochd
iad caoimhneas da chéil ; Bu sheirceil
10101
cóir , Gu ' n an -
iochd
no gó iad féin . 32 '
11101
an da Riogh , Mar dh '
iochd
iad eineach na fèil ; Bu cheanail
12101
caomhanach , coir , Gun an -
iochd
na go am beus . These mutual
13101
S a bhi borb gu ' n
iochd
gu ' n dáimh , R '
14101
chré . 31 A bhi borb gun
iochd
no baidh , ' S ann iomar
15101
thu mi le h - an -
iochd
. ' 46 ' Aon deoch anois
16101
dan leam cinnteach tighinn o t -
iochd
( 1 ) 18 Dhiarmad tomhais e
17101
Geill mo Riogh cho ' n
iochd
do Chairbni ' , 37 Fhreagair Raonaidh
18101
air bhadhal ; ' S an -
iochd
feirg , ' s tha buirbe dian
19102001
Air an goid bhuait le gàrlach gun
iochd
? A Lon - duibh , a
20102001
s an ol , S ' an
iochd
' rain air faontra gun aodach gun
21102001
Cuideachd oircheasach Chataoibh ” a ' deanamh
iochd
air an co - luchd - dùthcha
22102001
is truaghain deòir uait , Is
iochd
gheibh fògraich nan dùthchan céin ' ,
23102001
Drobhair Gà ' lach — baraisg gun
iochd
! Bho ' n Fhéill - rathainn
24102001
ris . Far am bheil an -
iochd
, gamhlas agus cumhachd laimh an laimh
25102001
b ' fhann . O an -
iochd
nam Frangach chaidh ' n dion anns
26102002
na Sgrìobhadairean ; creachadairean gun chogais gun
iochd
; spuinneadairean gun nàire — DOMH .
27102002
a thug didean doibh o an -
iochd
nan naimhdean ; agus mar so bha
28102002
gu ' n righich e le tuilleadh
iochd
n a ' bha aige roimhe ,
29102002
a dh ' iomaineas air falbh gun
iochd
, gun truacantachd neach d ' am
30102002
' S do chur gu bàs gun
iochd
, gun toirt . Fàg , a
31102002
A bheistean gun mhodh ' s gun
iochd
! ” arsa Donncha , agus e
32102002
tha againn ri innseadh ; fogradh gun
iochd
An casgradh gleachd ri naimhdean lionmhor ,
33102002
fein na Rurach , Mortair bruideil gun
iochd
gun daonnachd ' . AILEIN ( Ris
34102003
' n glacadh beo Gu bàs gun
iochd
. Chunnaic iad airm nam borb a
35102003
n am uachdaran cruaidh - chridheach gun
iochd
; agus le feothas do nàduir ,
36102003
fhannaich an sruth Chruinnich na Lochlannaich gun
iochd
A chuartachadh nan Gaidheal Le rùn an
37102003
ud , Far nach d ' fhuaradh
iochd
Ri fear a dh ' fhagadh air
38102003
d ' am b ' ainm “
Iochd
a ' s Gradh a ' s
39102003
mi Am briathraibh mìne ciùin . “
Iochd
, a ' s Gràdh , a
40102003
sàr ! ' S cruaidh dhaoi gun
iochd
na thig gu làr ! Thig saorsa
41102003
slaint ' a choisinn e ; '
iochd
agus a ghradh do pheacaich bhochda ;
42102003
a ' lan - chreidsinn cairdeis ,
iochd
, agus graidh mo Dhe ; saoileam
43102003
a bha comharraichte airson ain -
iochd
agus cruas - cridhe ! SGIATHANACH .
44102003
Uamh - bheist an - caithteach gun
iochd
, Briathran buan sin , ' s
45102004
Dian do ghearan ri fear gun
iochd
, ' S their e riút —
46102004
' i : “ Cha ' n
iochd
leam cnead mo leas Mhathar . ”
47102004
measg nan Creutairean chi sinn gradh agus
iochd
d ' an Sliochd ' s d
48102004
B ' iad sud na daoine gun
iochd
, gun mhodh ; ach dh '
49102004
gu fraoch no fearg ; Tha '
iochd
' s a ghràs d ' a
50102004
O , a bhana - mhortair gun
iochd
, ” arsa mise , ' s
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 21
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb