Your query “gliocas” returned 1,426 matches in 208 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 53.2 instances per million words) [2.127 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 29
1101
' amharc 84 Thuirt Fionn . Tha
gliocas
na Feinne uile , A Chaoilte air
2101
Fingal said : — 27 ' Tha
gliocas
an domhain uile , Chaoilte air a
3101
Labhair Caoilte bu mhine Cruth . Tha
gliocas
na Feinne uile . A Chaoilte air
4102001
' a dh ' fhàgadh urramaichte le
gliocas
, le fearalas , no le maise
5102001
Dh ' fhosgladh i a beul le
gliocas
, agus bha lagh a chaoimhneis air
6102001
lugha am bheil sùil ris , agus
gliocas
aig àm fo chleòca na h -
7102001
ghnothach leat air aon chor , Tha
gliocas
anns a ' bharail so , oir
8102001
chì sinn ni ' s leòir chum
gliocas
, cumhachd , agus maitheas Iehobhaih fhòillseachadh
9102001
air dheagh oileineachadh gach feasgar ann an
gliocas
agus ann am feallsanachd nan seanachaidhean ;
10102001
agus fòghluimichte anns na h - uile
gliocas
a ' s innleachd a tha ri
11102001
s t ' onnoir ' Smo do
gliocas
Rinn thu bunn a steidh na firiŭine
12102001
oibre , a Thighearna ! ann an
gliocas
rinn thu iad gu leir , ”
13102001
Nach leoir na nithe so chum
gliocas
neo - chriochnuichte an Ti a dhealbh
14102001
am beusa - leachd no ann an
gliocas
, tharruing am Bard og cuid de
15102001
a ' d choir , be an
gliocas
dhut , riombal neo cearcal a tharruing
16102002
neo - mhothuchaile ! Nach mòr an
gliocas
a shuidhich a ' ghrìan aig astar
17102002
” agus mar sin , le
gliocas
neo - chriochnuichte , rinn e an
18102002
a leanas : “ Nuair a theid
gliocas
a steach ann ad chridhe , agus
19102002
n tùs , na seòid A fhuair
gliocas
còrr bho ' n aois . —
20102002
oibre , a Thighearna , ann an
gliocas
rinn Thu iad gu leir ; tha
21102002
Cainntear do ' m b ' iùl
gliocas
còrr , ' S thug freagairt le
22102002
Is esan a rinn na neamhan le
gliocas
; a ' ghrian a ' riaghladh
23102002
do nach leoir iad chum cumhachd agus
gliocas
miorbhuileach an Ti sin a dheanamh soilleir
24102002
Uime sin , ' s e
gliocas
gach neach aig am bheil a '
25102002
bheil an saoghal comhdaichte . Faodaidh sinn
gliocas
mor ' fhaicinn ann an atharrachadh aimsirean
26102002
beachdachadh le tlachd air na comharan air
gliocas
a ' s caoimhneas Dhia ' tha
27102002
Laerteis mhòir — Saoidh mar Iòbh an
gliocas
cìnn ; A làmh cha do shìn
28102002
n toir tì naomh nan spéur ,
Gliocas
a ' s lagh , smachd a
29102002
uile , agus tha eolas agus
gliocas
air am foillseachadh ' n a bhriathraibh
30102002
eile ! Is do - thuigsinn an
gliocas
a shuidhich iad air an doigh so
31102002
a dheanamh aithnichte gur e cumhachd agus
gliocas
neo - chriochnuichte a mhàin a b
32102002
togradh ann an inntinn mhoran ; chum
gliocas
, maitheas , agus cumhachd neo -
33102002
' m biodh run agus toil agam
gliocas
a nochdadh le bhi ' g eisdeachd
34102002
ghiullain ' s e ' n
gliocas
a tha ' g an cumail o
35102002
bheil ceann air a dheagh lionadh le
gliocas
, gheibh e tamh agus fois air
36102002
' ann diubh , Ach ' s
gliocas
an seachnadh ' s an am so
37102002
s trioblaidiche na namhaid aig am bheil
gliocas
. Meudaichidh eolas am peacadh , mur
38102002
a bheir saibhreas gu buil . Tha
gliocas
a ' cumail saibhreis ' n a
39102002
leis na daoine a ' s momha
gliocas
, a ' s eolais anns na
40102002
beachdachadh le mor umhlachd air cumhachd ,
gliocas
, agus maitheas neo - chriochnach an
41102002
Tha atharrachadh mor eadar sonas agus
gliocas
. Tha esan gun teagamh sona a
42102003
amaibh so a ' leigeil ris
gliocas
agus riaghailt a tha cur mor ioghnadh
43102003
Uile - chumhachdaich air a shocrachadh le
gliocas
neo - mhearachdach , agus maitheas neo
44102003
a bheir saibhreas gu buil . Tha
gliocas
a ' cumail saibhreis ' n a
45102003
oighreachd , ' s e ' n
gliocas
dut a ' mhiad sin a cumail
46102003
eich bhig , bhallaich , ghuirm ,
gliocas
duit , agus feumaidh tu sin mu
47102003
an t - saoghail agus nan Eireannach
gliocas
dhomh . MUR . — Cha d
48102003
feumar sin ' fhàgail an earbsa ri
gliocas
na parlamaid agus ràidh gille - sporain
49102003
an gibhtean , ' Bhi ' n
gliocas
' s an ceill . ” Tha
50102003
bhi fo bhròn ? Tha ' n
gliocas
fein a ' glaodhaich , Gur faoineachd
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 29
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb