Your query “[word="glic"%c]” returned 1,924 matches in 240 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 71.78 instances per million words) [2.289 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 39
1100
ùr , gasda , Foinnidh beachdail ,
glic
fialaidh thu , De shliochd nam fear
2100
Cabh mo chomhairle ' s bi
glic
, Cuimhnich tric gu ' n tig
3101
' s cho ' n eil thu
glic
; Cho b ' uilair dhuitsa '
4101
bhean e ' bha caslaich ; Gu
glic
, foistneach rinn i fhoighneachd . F
5101
Gluaiseadh Fearguth gu ba binn , Gu
glic
, suairce sòth ghradhach ; 15 Do
6101
to Newcastle . 1 LABHAIR Diarmad gu
glic
soisneach , C ' ait am b
7101
riamh ; Deir an Gaisgeach a bha
glic
, Leigse nise dhomh bhi triall .
8101
riamh , Deir an Gaisgeach a bha
glic
, ' S mithich dhomh a nis
9101
Se thuirt an gaisgeach a bha
glic
, ' S mithich dhomhs ' anis
10101
chri Sud hug o mnaoi fein Choit
glic
s bo gei cheil 45 Gun cha
11102001
so idir a deanamh daoine uaisle no
glic
dhiubh , eadhon an suilean nan daoine
12102001
soisgeil , ni a ni iad
glic
agus feumail air son tìm agus siorruidheachd
13102001
umaidh . Agus on a tha daoine
glic
, cruadalach agus tapaidh gle thric bochd
14102001
Nis tha mi deoineach air cinntinn
glic
; Tha àm gu bròn agus àm
15102001
fein ; ' s ma tha e
glic
grunndail , faodaidh e chur cùl a
16102001
an t amadan ' s an duine
glic
, ach gu ' n ceil an
17102001
ach gu ' n ceil an duine
glic
a rùn agus gu ' n innis
18102001
féin ; ' s ma tha e
glic
grunndail , faodaidh e chur cùl a
19102001
) “ Agus dealraidh iadsan a tha
glic
mar shoilleireachd nan speur ; agus iadsan
20102001
Admiral . Bha aig boireannach deanadach ,
glic
, aon uair , tabhartas beag de
21102001
Ach bitheam - sa amaideach no
glic
, bu ro mhaith leam deagh -
22102001
bhi saoibhir , bhi falan ' us
glic
. ” Ach is eagal leam ,
23102001
a ghabhail , bha e na ni
glic
creutair beo a chur a stigh air
24102001
mèineach , faoilteachail , Gu gaolach ,
glic
, làn eòlais . Iad mùirneach ,
25102001
a shaoileas tu a bha an duine
glic
o shean a ' ciallachadh leis a
26102001
cha ' n fheud sinn a bhi
glic
' n ar barail fein , os
27102002
lom ? Dim - brigh do chomhairleach
glic
Do ' m buin cùram bhlar a
28102002
aig bìrlinn shlìnn Nestoir Phìlich nan radh
glic
. ' S thionnsgain e , '
29102002
lòm ? Dim - brigh do chomairleach
glic
, Do ' m buin cùram bhlàr
30102002
bhios ceannard an teaghlaich sin curamach agus
glic
ann a bhi ' gleidheadh , agus
31102002
so riamh deanadach , dichiollach , agus
glic
. Cha robh la ' s a
32102002
mharbhrann a chuireas an ceill ; —
Glic
, fearail , cruaidh , calma an
33102002
air cia co grasmhor , caoimhneil ,
glic
' s a dh ' orduich Dia
34102002
” Mar seo gu ceannsgalach ,
glic
, Chaisg e iom - ghluasad nam
35102002
Tha giullain an là an diugh cho
glic
ri ' n seanairean agus cho sean
36102002
leis - san , tha gu neochriochnuichte
glic
. Is iad na beathaichean a tha
37102002
an dragh so a ghabhail tha e
glic
do ' n Rioghachd so buntainn gu
38102002
inntinn bi stuama . Bi do ghnàth
glic
agus cùramach ' n ad ghniomharaibh saoghalta
39102002
tha fios agad mar thubhairt an duine
glic
: — “ Eirich a lundaire gu
40102002
Thubhairt fear eigin d ' ar sinnsearaibh
glic
fein , air da na raointean a
41102002
binn , bàdhach , ( x )
Glic
, ciallach , mòr - dhàlach ,
42102002
Tha iad a ' deanamh sin gu
glic
. Tha moran eile ann nach smuainich
43102002
biodh do chaithe - bheatha ionraic ,
glic
agus subhailceach ; agus thugadh ciuineas do
44102002
gearradh as . Tha ' n duine
glic
ag radh mar so , “ Bithidh
45102002
a bhi dichiollach , ionraic , agus
glic
. NAIDHEACHDAN . Tha a choltas air
46102002
' beachdachadh co dhiu a bhitheadh e
glic
a ' s ceart a ' s
47102002
dhiu bhiodh e comasach a ' s
glic
, dol le cheile . Chaidh cheana
48102002
bha e ' cur roimhe ' ghabhail
glic
agus crionnta , ach bha a '
49102003
Air dha a bhi curamach agus
glic
, dh ' fhas e ' n
50102003
a bhi dichiollach , ionraic , agus
glic
. Faodaidh slaightire tuilleadh a bhuidhinn ann
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 39
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb