Your query “eilean” returned 6,171 matches in 229 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 230.22 instances per million words) [2.614 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 124
1100
luathais , ' S imich grad gu
eilean
fhlaitheis . Far ' m beil na
2100
gach là , Tha ' s an
Eilean
na ' n cadal Nach dùisg gus
3101
an Talamh - sgeir ' S an
Eilean
. [TD 3] This fragment was got for
4101
ann an Dun - sgathaich ' san
Eilean
- Scitheanach an t - ait '
5101
leigheas mo thruaighe , Ach caorunn an
eilean
fhuair ' S gun duine g '
6101
B ' e ' n t -
Eilean
fuar eilean bòidheach anns an lochan fhuar
7101
e ' n t - Eilean fuar
eilean
bòidheach anns an lochan fhuar ; agus
8101
an lochan fhuar ; agus anns an
eilean
so a measg chraobhan bòidheach eile bha
9101
b ' urrainn dol a chòir an
eilean
, na idir a chòir na craoibhe
10101
gaisgeanta . Shnàmh e do ' n
Eilean
fhuar , agus aig bun na craoibhe
11101
leat an caorunn ruadh O ' n
Eilean
fhuar bhàrr taobh an t - sruth
12101
fhalbh Fraoch a rithisd do ' n
Eilean
fhuar agus fhuair e ' bhéist ,
13101
bhòidheach so tha ' n t -
eilean
bòidheach , coillteach ' s an do
14101
fhior beul - aris chomhnuich Conn san
Eilean
Mhuileach an deigh bàs athair , a
15101
Eoghain an Talamh — sgeir anns an
Eilean
Sgiathanach . 1 LA dhomh romh '
16101
ainm , a gabhail tamhachd ann an
Eilean
Lochan Iubhair laimh ri Beinn - mhòr
17101
leum , Leum Taileachd o ' n
Eilean
air tìr tioram , is leum Fionn
18101
' s an Trithean ' s an
Eilean
Sgiathanach . Sgriobhta Deiruair ( Dec .
19101
Flath Fail Bhi geiligh do luchd aon
Eilean
Gad bhigh sluagh a domhain uille ann
20102001
n cuairt air dà - fhichead eadar
Eilean
Phrionnsa Eaduard , Ceap Breatuinn agus Nova
21102001
Loch Megantic ; Iain MacNeil ,
Eilean
Phrionnsa Eduard ; Lachlain Moirastan agus Mr
22102001
M . L . C . ,
Eilean
a Phrionnsa . Agus cha b '
23102001
bha [TD 20] fagus air laimh , no
eilean
Thula a bha fad as . ”
24102001
creideamh Criosduidh a steach do ' n
Eilean
. Os barr tha am Bard Claudian
25102001
Port - a - Churraich ann an
Eilean
I , ( ris an abrar mar
26102001
b ' airde bha ' s an
eilean
, ' s chunnaic e gu robh
27102001
Runaich e a chomhnaidh a dheanamh san
eilean
bheag sin oir chunnaic e gu '
28102001
cuairt , agus gun robh e na
eilean
a bha maith airson barr agus ionaltradh
29102001
Righ na Scuite ( Scots ) ,
Eilean
I , do Choluim Chille mar sheilbh
30102001
thog Colum Cille Cathair Chuldich anns an
Eilean
. Bha a Chathair a co -
31102001
Beachdach ' ' chuain ' s nan
Eilean
céin . Fàilnicheadh iad sin , '
32102001
agus tha seachd - ceud - deug
eilean
ann an aon ruith air an abhain
33102001
robh e . Rugadh e ann an
eilean
Leoghais ; bha e uair na mhinistir
34102001
Fearghus sealbh air Cinntire , ghlac Aonghus
Eilean
Ile , agus rinn Lathurna greim air
35102001
comhradh , ' S mu ' n
eilean
Ileach ' s mu ' m chairdean
36102001
de ' n Mharbhairn , maille ri
Eilean
Ile , Arainn , I - challum
37102001
an cuid fén fo cheannsal Triath nan
Eilean
, gu tuil uaibhreach àirm Shasuinn a
38102001
o cheann tamull ùine , do gach
eilean
is siorramachd comunn fhaotuinn a suas co
39102001
Sgiathanach ” ag amharc an déigh nàistnich
eilean
maiseach a ' cheò . Tha “
40102001
* ' Se ' n t -
eilean
a th ' air a chiallachadh an
41102001
' s an òran An t -
eilean
, fiarach , biachar , craobhach ,
42102001
craobhach , ' N t -
eilean
measach , preasach , flùrach , Far
43102001
2nd October , 1869 . LILIDH NAN
EILEAN
. LEABHRAICAEAN URA GAILIG . LAOIDHEAN EADAR
44102001
Earra - ghàidheal , ' s nan
Eilean
, ' s a frithealadh a '
45102001
dol a theicheadh . Bha ann an
eilean
Ile fear Iain B−− , a bha
46102001
Ile maille ri pàirt de ' n
Eilean
Mhuileach agus Eileanaibh beaga eile . —
47102001
' togail thighean - aoraidh anns gach
eilean
. Bha tlachd àraidh aige anns an
48102001
Bha tlachd àraidh aige anns an
Eilean
Sgiathanach , àit ' anns an deachaidh
49102001
latha a ' searmonachadh ' s an
eilean
sin faisg air a ' chladach ,
50102001
a luchd - leanmhuinn , ann an
eilean
a bha ann an Loch Chaluim -
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 124
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb