Your query “eanchainn” returned 331 matches in 105 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 12.35 instances per million words) [2.499 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 7
1101
ceithir rannaibh an domhain , Nach fàgadh
eanchainn
a chinn , Mum buineadh e leis
2102001
bha snaosain eronail do ' n [TD 124]
eanchainn
? “ Cha ' n ' eil
3102001
cha do ghabh fear aig an robh
eanchainn
snaosain riamh . ” SHEARMONAICH ministear ainmeil
4102001
sin ràn ás shios ' s an
eanchainn
an déigh dol ás leis a '
5102001
e sios , ' s chaidh an
eanchainn
ás . Thill Dòmhnull dhachaidh ' s
6102002
a ' bagradh an t -
eanchainn
a chur asad n ' an deanadh
7102002
aite a thoirt doibh ' n a
eanchainn
fein , ged a bhiodh a cheann
8102002
a ' s buisean a ' s
eanchainn
, Cluas a mach o bhun stuic
9102002
mhiann gu ' n spadadh iad An
eanchainn
ás do chlaigeann , Na gu '
10102003
an Diabhuil air ghoil ' n a
eanchainn
. A CHRIOCH . [TD 106] MORAIR CHOLASA
11102003
Tha fior obair na h -
eanchainn
chum deagh shlainte agus beatha fhada ,
12102003
eile , tha saruchadh na h -
eanchainn
a ' tarmachadh tinneis agus bais .
13102003
seasadh ceann iaruinn , gun ghuth air
eanchainn
cumanta an t - aite ' n
14102003
fhaide gu ' n robh m '
eanchainn
mar bhrochan an claigeann mo chinn .
15102003
' m bheil bruaillean iongantach ann an
eanchainn
Shir Seumas riamh o ' n dhealaich
16102004
an teagamh is lugha nach i an
eanchainn
tobar na tuigse agus nam faireachdainnean .
17102004
ann an suidheachach na h -
eanchainn
, agus uime sin , ann an
18102004
' chreig , ' s chaidh an
eanchainn
asda uile . Ghearr na famhairean '
19102004
an ceann , agus is daingeann an
eanchainn
nach cuirear troimh a ' cheile air
20102005
talla . Fhuair iad ann an sud
eanchainn
Foist air a bualadh a mach '
21102005
dhòmhsa , ' an àite m '
eanchainn
a spòltadh asam mar a b '
22102005
' s nach robh de innleachd am
eanchainn
na chuireadh eirbheirt annam ceann a thoirt
23102005
dùinte , teth , agus t -
eanchainn
air a chuir ' na bhoile le
24102005
chur na ' bhreislich , agus '
eanchainn
a ' chur air feadh a '
25102006
gun sùgh , gun seadh , gun
eanchainn
, gun tuigse , gun ghliocas ,
26102006
an steudeach Eolus car na d '
eanchainn
; ach coma co dhiùbh , theid
27102006
iarunn - leigidh ' an dùil an
eanchainn
a splòtadh as . Ach , am
28102006
gne , a sparradh ' nam '
eanchainn
chruaidh , mar a rinn thusa .
29108
agus culaidh - thaitneachais ' n a
eanchainn
beag fhéin gus am bheil e '
30108
seasadh ceann iaruinn , gun ghuth air
eanchainn
cumanta an t - àite ' n
31108
fhaide gu - n robh m '
eanchainn
mar bhrochan ' an claigeann mo chinn
32108
sgaomairean gogaideach , gun chridhe gun
eanchainn
. CAR . — Cha - n
33108
tha ' n cridhe , ach tha
eanchainn
gu leòir ' s na béistean .
34112001
obair - laimh , no obair -
eanchainn
a tha ' s a pheacadh ,
35112001
s an sgabhan no ' s an
eanchainn
, a h - aon de dhuilleigibh
36112002
an eucail ' n a h -
eanchainn
a thug air falbh a sealladh air
37112002
bha gu bhi ann an tinneas -
eanchainn
, mar bha mi gu tric ag
38112003
chois , chuir iad an t -
eanchainn
as le a cheann a bhualadh air
39112004
do bhean an urchair r ' a
eanchainn
. Cha b ' urrainn e bruidheann
40112004
an àit ' eud , teas -
eanchainn
; an àite gràis , mac -
41112004
' eil ann ach mealladh agus teas
eanchainn
. ” Cha ' n ' eil
42112004
e fhéin , “ thionndaidh e '
eanchainn
. ” Dh ' fhalbh e ,
43112004
Cosmhuil ri mòran aig am bheil
eanchainn
beothail , gniomhach , bha e gu
44115
Le d ' cheann aotromain gun
eanchainn
, ' N fhéil ' chaomh thoirt
45117012
mhisg o mhoch gu dubh . Chaidh
eanchainn
- san ' an ùine ghoirid troimhe
4611
mòr ' s gun bhris alt na
eanchainn
, ' s bhàsaich e . Cha
4711
Cha b ' e alt na
eanchainn
a bhris ach bàlla drùidheil , a
4811
Bàlla a chaidh a dhèanamh le
eanchainn
is magairlean a nàmhaid . Goirid an
4911
mo dhùirn dùinte , m '
eanchainn
na teine , a ' cuimheachadh air
5011
' s a bh ' air an
eanchainn
a chuir aist ' ach gun theich
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 7
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb