Your query “dlighe” returned 197 matches in 79 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 7.35 instances per million words) [2.244 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1101
it was the same which begins Dibir
Dlighe
in Mac Donald ' s collection .
2101
ago . S . 5 . DIBIR
DLIGHE
. 84 lines . ( i .
3101
Thainig an t - Aog mar bu
dlighe
, ' S bhuin e uamsa '
4101
Gu toirt ar Tighearnais dhinn ,
Dlighe
dea ' Mhic Cumhaill Fhinn . 34
5101
Dhiarmaid ; Rinn clann Domhnuil riamh an
dlighe
, 5 Theich Diuc Gordan as na
6102001
Is a cheartas . 23 Rhinnadar leat
dlighe
ceart Do lag ' s do laidir
7102002
gun fhoill , A thug an
dlighe
mar a thoill Do gach aon .
8102002
no neach ach dhasan d ' an
dlighe
aoradh : their iad gur tuaileas a
9102002
a sheasamh an coirichean ' s an
dlighe
fein ; agus ' n a dheigh
10102002
' s garbhlach , Le ain -
dlighe
, a thoirmeasg do chloinn Sin nan
11102004
am faighear an Lia - fail ,
Dlighe
flaitheas do ghabhail . ” Agus ciod
12102004
' s an àm leibh ; Cha
dlighe
dhuinn bhi suidheagan ' S ar cridheachan
13102005
le feachd , Air an làimh chuir
dlighe
' bhàis ort . Sguiridh mi de
14102005
' seasamh gu dian air son an
dlighe
fein dh ' aindeoin a shuaraichead .
15102005
thugaibh do na h - uile an
dlighe
fein . ” M . — Gle
16102005
thugaibh do na h - uile an
dlighe
fein . ” An déigh do '
17102005
m bheil e mar fhiachaibh oirnn an
dlighe
fein a thoirt do dhaoinibh , araon
18102005
nithibh aimsireil agus spioradail . Thugaibh an
dlighe
fein do mhinisteiribh soisgeil Chriosd . Eisdibh
19102005
gu ' m féum sinn an
dlighe
fein a thoirt da ' r n
20102005
dhaoine peacach . Thug Mac Dhia an
dlighe
fein do na h - uile ,
21102005
thugaibh do na h - uile an
dlighe
fein . ” C . — Ochan
22106
chrùin , a réir a ' ghnè
dlighe
' bha ' s an teaghlach ud
23106
mar an ceudn ' , a
dlighe
féin ' s na h - uile
24108
bloidh - seiche leathair , le '
dlighe
de leathar - iall ? Cha -
25117010
n teaghlach . Tha e ' dìonadh
dlighe
nan uile ; agus a ' foillseachadh
26117023
dìol “ toileach ” fiach . Cha
dlighe
do pheighin fois . Cha ' n
27121
' S mòr am fàth misneach dhuibh
Dlighe
na còrach Hò - rò togaibh an
28125
fhìn thaobh sì - mhaltachd , Gun
dlighe
crion thoirt uam dh ' i ;
29125
dràst ar cùis ; Fhuair e gach
dlighe
air ais dhuinn , Le ceartas an
30128
déigh cath Chuilfhodair , b ' e
dlighe
Whiteford e féin a chur g '
31128
an crùn sin a bha ' n
dlighe
dhuit a t ' òige . Uime
32128
mi a ' cur an aghaidh bhur
dlighe
. Ach o ' n is gnàth
33133001
agus bloidh sheiche leathair , le
dlighe
do leathar - iall ? Cha '
34137
fhrithealadh ' san am leibh ; Cha
dlighe
dhuinn ' bhi suidheagan ' S ar
35138
le ràthan bhios tabhachdach treun Gach aon
dlighe
gu slan da , gun fhailinn ,
36146
n t - slighe , chum gach
dlighe
Thoirt do ' n chridhe ghalanach ;
37148
' g an cronachadh chionn dol chum
dlighe
, le nithe beag , agus suarach
38152
sin thugaibh do gach uile neach an
dlighe
fein : cain dha - san d
39152
an leabhar , ma ' ris an
dlighe
gnathaichte do ' n Ministeir agus do
40152
Maoin Chriosduiean cumanta , a thaobh an
dlighe
, an tiodal , agus an ceirt
41153
Na tàmh ris ' s nach bu
dlighe
dhoibh . [TD 28] V . ' Nuaìr
42153
Se Coire - mhonaidh ' s
dlighe
dhoibh . II . ' An Coire
43158
seola . CAIB . XXI . Gur
dlighe
Tamh ghabhail ann Dia , os -
44158
ach mar gu b ' e
dlighe
arai ' na saoir inntin bhith ann
45159
Far am faighear an lia fàil ,
Dlighe
flaitheas do ghabhail . ( z )
46159
mar ' eil e d ' chomas
dlighe
dheanamh ris . ' N uair a
47160001
a h - eudach , agus a
dlighe
- pòsaidh ( 1 ) , cha
48160001
dhlighe e ( 5 ) , agus
dlighe
do mhac , do thabhartasaibh an Tighearn
49160001
is iad do dhlighe iad , agus
dlighe
do mhac , a thugadh dhoibh a
50160001
riu . 3 Agus is e so
dlighe
nan sagart o ' n t -
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb