Your query “creidsinn” returned 2,621 matches in 187 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 97.78 instances per million words) [1.959 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 53
1102001
Tha na Gaidheil Albannach a '
creidsinn
agus a ghnath a cumail a mach
2102001
go ghiulain air altair gu cath a
creidsinn
gu ' n robh buaidh mhòr leis
3102001
luchd iomruich , agus tha sinn a
creidsinn
gu ' n toir iad gach comhnadh
4102001
an duthaich ; agus tha iadsan a
creidsinn
gum bheil eifeachd , an tilgeadh urnaigh
5102001
— an ni a tha sinn a
creidsinn
a dh ' aobharaich a cheisd so
6102001
( 7 ) Bha iad a
creidsinn
, bho shean , gum faiceadh coin
7102001
gann a tha mi ' g an
creidsinn
. Oir ged a thàinig e oirnn
8102001
againn barantas seasmhach ann a bhi '
creidsinn
gur h - anns an treasamh lìnn
9102001
a ' s mò tha sinn a
creidsinn
le fear a chlobhualaidh , gus nach
10102001
mu ' n dream a tha '
creidsinn
ann gu ' m bheil iad ann
11102001
cridhe duine a dhaingneachadh an aghaidh sgainneil
creidsinn
gu ' m bheil gach sgeul breugach
12102001
gu luath : agus tha mi '
creidsinn
gu ' m bi aghartas a '
13102001
ealanta air . Tha mi a '
creidsinn
gu maith gu ' m bi an
14102001
' Leughadair ionmhuinn , gu ' n
creidsinn
ni ' s motha na thu féin
15102001
an ceudna nach robh esan a '
creidsinn
aig an àm sin mar ni air
16102001
eiridh . Bha iad a '
creidsinn
ann am fìrinn an teagaisg a bha
17102001
mhàin a bha aon uair a '
creidsinn
a leithid so do dh ' amaideachd
18102001
Alba : ach cha ghabh so
creidsinn
, oir tha e soilleir gun robh
19102001
amaideachd a b ' fhaoine air a
creidsinn
, feadh Galldachd agus Gaidhealtachd , mu
20102001
Gailig , agus ged a bha e
creidsinn
gu ' n robh neach no dithis
21102001
cha ' n eil mise '
creidsinn
gur h - i a labhair Adhamh
22102001
cha ' n eil mi idir ag
creidsinn
gu ' m bheil an giùlan Phairiseachail
23102001
Cha ' n eil mi '
creidsinn
gu ' m bheil miann no iarrtas
24102002
sinn gun robh Seorus Buchanan a '
creidsinn
gum bu Ghaidhil na Picti , agus
25102002
Ghàidhlig Lachainn . Ged nach bheil e
creidsinn
' s na sìthichean , ' s
26102002
thuathach gu leir gu bhi a '
creidsinn
na firinn ; agus tha e air
27102002
gu bhi ag aideachadh a bhi '
creidsinn
ann an Criosd . Theirteadh “ Cuildich
28102002
nithe a bha aon uair air an
creidsinn
. Tha mi ro thoilichte ' fhaicinn
29102002
sabhailt gu leor . “ Tha mi
creidsinn
, ” ars ' esan ris a
30102002
n robh gach aon diubh a '
creidsinn
gu ' m b ' iad na
31102002
a ' bhalachan , gun a bhi
creidsinn
focal de na thubhairt e , ach
32102002
gabhail curaim dheth , agus a '
creidsinn
ann . COIN . — So ,
33102002
mor ortsa . Am bheil thu '
creidsinn
, “ Mar cladhaich thu as an
34102002
cloinn fein ; agus tha mi '
creidsinn
, o ' n cheud latha '
35102002
a tha da - rireadh a '
creidsinn
gu ' m bheil e sona ;
36102003
agus a reir coslais a '
creidsinn
' s an Ti sin aig a
37102003
a bhìos tu . Ach tha mi
creidsinn
gu ' m faod an oighreachd a
38102003
aobhair sin bha sluagh na duthcha '
creidsinn
gu ' n robh buidseachd aige ;
39102003
e . Bha a chuid daoine '
creidsinn
gu ' m b ' urrainn d
40102003
eil neach air bith a tha '
creidsinn
gu ' n do “ labhair Dia
41102003
Eilein - Sgiathanach . Bha e '
creidsinn
ann an tannasgan , bòcain , spioradan
42102003
sin , a bha moran a '
creidsinn
, agus a ta cuid a '
43102003
agus a ta cuid a '
creidsinn
gu ruig an la an diugh ?
44102003
cuid ann a ta ' g an
creidsinn
; ach ciod a chual thusa mu
45102003
Cill - mhoraig , a bha '
creidsinn
nan nithe sin ceart co cinnteach '
46102003
cinnteach ' s a bha iad a
creidsinn
sgriobhanna an abstoil Phoil , — agus
47102003
mhain , ach bha iad a '
creidsinn
nach fagadh an t - anam corp
48102003
' n ' eil mise a '
creidsinn
gu ' m bheil iad fior ,
49102003
n robh gu leoir ' g an
creidsinn
, mar a chual thu fein ,
50102003
fhaotainn seachad . Cha robh e '
creidsinn
gu ' m bu ni ceart sluagh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 53
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb