Your query “[word="cionn"%c]” returned 3,494 matches in 260 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 130.35 instances per million words) [2.036 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 70
1101
feothas dhoibhsan nach iarradh ise os a
cionn
gu bràth . An sin ghabh Deirdri
2101
' S è bheireamsa dhuit ga
cionn
, ' N aon fhail òir is
3101
Eibhinn an Dùn bhiodh os an
cionn
, Eibhinn Innis - droighin leathann A
4101
an tri chlaidhean cruadhach , Sìnte os
cionn
uaigh nam min - fhear . 89
5101
fiall , Cha leigeamaid Dia bhos air
cionn
. PATRIC . 25 ' Se sin
6101
mhoir , Le sheirbhais choir os an
cionn
; Le Draoghichd Bhallain nam Buaigh Gheirich
7101
shuidhe air Cathair os - ar -
cionn
, d ' ar nurail ' us
8101
n frilinibh nan Neul , Os air
Cionn
an sa ath - mhoid . (
9101
Teachd o Fhaobhar an arm Cruadh Os
cionn
na Ceanna bheartibh corrich ' S iad
10101
an eich bhric ? Air fraochan os
cionn
Tom cliar ; Thug mise dhuit an
11101
gu fianntachd Gu h ' ard os
cionn
na feinne , 3 Dh ' eirich
12101
Bha ceann - bheirt chlochara sheimh Os
cionn
aghaidh shocraidh a mhacaimh . 17 various
13101
faodhbharach , ' Tha neach os ar
cionn
. ' 10 Chunnaig sin gu h
14101
E tigh ' n os ar
cionn
air fàire . 36 Mharbhas tri fichead
15101
e buidhin do tháinigh nár g -
cionn
, Do mhathaibh Eireann gan feall ,
16101
driuchd air dearna , Bha fuil bhos
cionn
glun gearte Fhinn . H . 28
17101
' S an tulaich ghuirm os ar
cionn
; ' S thiodhlaic cas gheal Rí
18101
Fionn , Air an tulaich os ar
cionn
, Shruthadh na deoir sios o rosgaibh
19101
Is ro bheg liom do dhuais da
cionn
13 Tuirsach mé tuiribh do bhéis Chraoibh
20101
nach fhaicinn na h - eoin Os
cionn
a bheoil a ' bigearsaich . 6
21102001
aimideach a thilgeadh bun o ' s
cionn
, le cead a thoirt do '
22102001
' ad fhaicinn fhein o ' s
cionn
gach cuis , Mar teid mi '
23102001
AN CROIT LHABHRAINN , OS -
CIONN
LHEARGAN . O ' s mithich dhuinn
24102001
in the MS . Chualas ceòl os
cionn
do cheòil , Ge mòr a mholas
25102001
e ' n a Rìgh os ar
cionn
. Trì maca àrd - rìgh nan
26102001
* Cha leigeamaid Dia os ar
cionn
. Bu bheag leam Diarmad O '
27102001
i srathair na làrach brice fos a
cionn
, agus thòisich i air caoineadh '
28102001
i Srathair na làrach brice fos a
cionn
, ' s dé a dheanadh ise
29102001
gun robh a luach gu mor os
cionn
clachan uasal . ” “ Choisinn agus
30102001
riamh aran an diomhanais . ” Os
cionn
gach buaidh agus deagh bheus eile tre
31102001
leth muillein punnd Sasunnach , no os
cionn
trì tunna òir ! Làidir agus do
32102001
na Féinne ag éiridh gu fada os
cionn
abhaistean nan Lochlinneach agus cinnich eile a
33102001
robh i ' stad ; ach os
cionn
gach àite tha sinn a ' cluinntinn
34102001
eun anns na nialaibh , Os
cionn
gach ian ' s na speir !
35102001
' m b ' earrannan iad os
cionn
am biodh ise gach latha a '
36102001
an diomhaireachd air bith a tha os
cionn
m ' eolais , mo thuigse agus
37102001
faigh iad e freasdalach , goireasach os
cionn
na bhreithnicheadh iad . MAC - MHARCUIS
38102002
cadal trom . Sheas an dealbh os
cionn
a chinn , An riochd Nestoir bu
39102002
an spiorad fhearail so a bha as
cionn
duais a ghabhail , eadhon , an
40102002
aodaich agus ged a bha iad os
cionn
mile dh ' astar o thir ,
41102002
Thùr e , ' s e os
cionn
mo chinn , Na briathran seo ,
42102002
sgéulach Iòbh . Dhèarrs i os an
cionn
' s an spéur , ' S
43102002
eile oir tha freasdal Iehobhaidh os
cionn
' oibre fein gu léir ! Chunnaic
44102002
aige a dh - fhoghnachdainn fada os
cionn
da fhichead latha ged a bhiodh tuillidh
45102002
g ar togail gu mor os -
cionn
ainmhidhean na machrach , cha bhitheadh comas
46102002
an Atlantic air tir agus chaidh or
cionn
coig ceud pearsa a chall . Tha
47102002
Is riaghailt a chur bun os
cionn
, Gràisg a chur a stiùradh slòigh
48102002
( is aithne dhut i , os
cionn
Buinne - Mhic - Bheathain ) —
49102002
eigin , thionndaidh am bàta bun os
cionn
, agus bha mis iar tumadh math
50102002
' - uasal a dheanamh dheth os
cionn
mo chumhachd . [TD 142] AN DARA DUAN
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 70
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb