Your query “ceann” returned 17,043 matches in 344 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 635.81 instances per million words) [3.039 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 341
1100
Beinn - àrd is àillidh fiamh ,
Ceann
- feadhna air mhìle beann , Blia
2100
' S i leabaidh nan nial a
ceann
. Chi mi Sgorr - eild '
3100
Srath ghiubhais uain ' aig a
ceann
, A ' lubadh chaoran dearg air
4100
Biodh a sgìath uain ' os -
ceann
mo shùil . An sin thig thu
5100
nam fear flathail , Bu mhath an
ceann
chliaranach . H - ithill , &c
6100
' a leithid do mhilleadh , Air
ceann
- cinnidh fo ' n ghréin .
7100
a thigeadh , Le bualadh lann an
ceann
ga ' m bristeadh . Hi -
8100
bhlar an greaste na saoidhean , Gu
ceann
Leitir blar a chaorainn . Hi -
9100
Rosaich , Gle dheonach teachd ' nar
ceann
, Barraich an treas seorsa , Tha
10100
Ghall , Thig cùis thar an
ceann
. ORAN DO PHRIONNSA TEARLACH . LE
11100
mhòr anns a mhadainn Gu leigheas ar
ceann
. Am fear tha gun chli ,
12100
strèap rium . Chaidh mi steach an
ceann
na còisir , An robh òl as
13100
' s an beanntan , Dol an
ceann
a chéile , Ach sgaoilidh e ri
14100
bu neo - thuisliche glòir ; [TD 79]
Ceann
na céille ' s na cuideachd Rinn
15100
' s i ' n uaigh ar
ceann
- uidhe Bi ' dh na sluaisdean
16100
cuir fùdair na dheannabh mu ' r
ceann
; A Righ dhùlaich nan aingeal !
17100
thòisich an iomairt Ghaill Chlann - Dòmhnuill
ceann
- fine no dhà ; [TD 81] '
18100
[TD 81] ' N gleacair òg ' ur
ceann
- cinnidh Chuir a dhòchas ' an
19100
air an fhearann so thall , Eadar
ceann
Locha - Raineach , Rugha Shléibhte ,
20100
neart le eagal iad , Ri faicinn
ceann
an fhéidh ort ' Nuair dh '
21100
' urrain mo bheul . Dheanainn dut
ceann
, A ' s crann , a
22100
Breac le foireagan is cruinn dearg
ceann
' N creamh ' na charaichean ,
23100
Le chunnein fiata , is fiadhaich
ceann
, ' Na chadal guamach an lagan
24101
aig Jomarb hai ; Sa ' n
ceann
an noidheamh trà Cho b ' aird
25101
na Cuchullina Ghaisae . 47 Ach an
ceann
an t seachdamh lò , Thug Cuchullin
26101
' S rinn i sgar an
ceann
an Duin . 36 A mhala mhine
27101
' n d ' thigeadh ' nar
ceann
Fior laoch Ula , s ' nior
28101
Rurudh . [TD 14] 8 Chuaidh teachdaìreachd gu
ceann
na ' n conn O Ard Righ
29101
cinn . 16 Co e ' n
ceann
sliom , maileach donn mor , Is
30101
fhaisge do d ' thaobh cli ,
Ceann
an Riogh is or - bhuidh dath
31101
shluagh . 18 Co e ' n
ceann
ud a chi ' eam thall ,
32101
ais . 20 Co e ' n
ceann
ud do chi ' eam uam ,
33101
fholt air dhath an oir . 21
Ceann
Mhic Luthaich a Rois - ruaidh ,
34101
n aidhear Riogh , Co ' n
ceann
eil air dhiol chaich ; ' S
35101
bhuidh sliom mar airgead ban . 23
Ceann
Biogh Maitheann nan each luath , Mac
36101
cheann . 24 Co e ' n
ceann
a thogadh tu d ' dhornn A
37101
tu air leas a chinn ? 25
Ceann
Mhic Fheardhais nan each , Muireach dheanadh
38101
' am bheil am bàidh . 28
Ceann
Mhanuis is Shuimhne mhoir , ' Se
39101
a h - ann ; Aca fhuaras
ceann
a Choin , Air magh Teamhra nan
40101
Dhaltan graidh . 37 Co ' n
ceann
sin air dhath an Loin , '
41101
stri bu mhor a lot . 40
Ceann
thair fichead agus ceud . Gun aireamh
42101
[TD 18] V . 3 . LAOIDH NAN
CEANN
. 60 lines . Mac Callum ,
43101
c . 26 . ' Luidh nan
Ceann
. ' ' The Heads ' in
44101
lean thusa mise agus a chuille
Ceann
bu mho na cheile a bha an
45101
an Connal air toirt a mach nan
ceann
agus Laoghaire cur air a ghad .
46101
ri Connal ' A Chonnuil dhealbhaich nan
Ceann
' S cinnteachd mi gun dhearg thu
47101
dheas na cinn . Cia e an
ceann
molach donn Mar dhearg nan ròs '
48101
mhoir leat dheugadh righ Co e an
ceann
ailith air diol chaich Fhalt òr -
49101
thu t ' airm ? ' '
Ceann
Mhathnais agus Mhaidh Mhor Se mo dhoigh
50101
th ' ann , Ach a fhuaradh
ceann
a choin 32 Air ma theannruith nan
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 341
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb