Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="brochan"%c]” returned 201 matches in 104 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 6.55 instances per million words) [0.077 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 5
51237
Painsachan Tripes or Paunches Lite no
Brochan
Pottage or Water - gruel Ládhan ,
52247
by which others benefit . 174 .
Brochan
reamhar , amh do na balaich ,
53247
amh do na balaich , is
brochan
tana , bruich do na h -
54247
Riar is fàs an leanaibh bhig :
Brochan
is bainne a chur ' na ghob
55247
Ròineag an ìm is càilean am
brochan
. A hair in butter and a
56256
] k ' ə ] , pl
brochan
dearga [ b̥rɔxən ˈd̥ ' [ ɛrɛ
57256
[ uə ] ɣ ] , pl
brochan
ruadha [ b̥rɔxən ˈʀ [ uə ]
58256
dar a thuiteadh pìos ás na
brochan
ruadha ás deaghaidh uisge trom ‡ The
59256
or [ b̥rox ˈɣuʰ ] , pl
brochan
dubha [ b̥rɔxən ˈd̥u . u ]
60267
cheann latha dunach . Measgaichidh Circe dhut
brochan
is cuiridh i cungaidh ' sa '
61277
trom air an t - sonn -
brochan
dubh ; Churraiceach , chasagach , lachdunn
62284
do chabar ort . Tha ' m
brochan
a toirt sair dhuibh , ' S
63288
ait leis - san aran dubh is
brochan
' nam bu mhaireann Beataidh gus a
64289
a stigh a ghabhail a bhrochain —
brochan
, brochan , brochan a ghnàth ;
65289
a ghabhail a bhrochain — brochan ,
brochan
, brochan a ghnàth ; chan iongantach
66289
a bhrochain — brochan , brochan ,
brochan
a ghnàth ; chan iongantach an duine
67294
biodh sprochd ort , is nì mi
brochan
gasda dhuit ; Bheir mi deoch dhuit
68302
choirce dh ' fhàg iad fallain ,
Brochan
, fuarag , lit is aran .
69307
ás na dh ' òl ' Na
brochan
truaillt ' gun innt ' nì beò
7030
co - dhiùbh , feòil shaillt agus
brochan
corc . . . brochan brìghmhor a
7130
shaillt agus brochan corc . . .
brochan
brìghmhor a ' gheamhraidh , a '
72315
moll an ceann a chéile ' nam
brochan
lag truagh , ach tha t '
73317
an smùr ( is an dealt air
brochan
a dhèanamh dheth ) a ' greimeachadh
74317
bha i ag ùrnaigh gun dèanadh e
brochan
dheth , is nach iarradh iad air
75318
poit ' s i dol a dheanamh
brochan
agus chaidh i a dh ' iarraidh
76318
i thuirt e gu robh ' m
brochan
sin ro thana fhathast agus chuir e
77318
làn coire mór do mhin ann am
brochan
a ' cheud latha . Agus bidh
78318
bàthadh 36 ' S fheàrrd ' am
brochan
an spàin 37 ' S mairg an
7931
a tha mi ' dol a dheanamh
brochan
is aran air . ” “ Ciamar
8031
' ll do that . ” Rinneadh
brochan
— lìbinn math brochain . ' Sann
8135
teine bhiodh buaileag de phraisean mór le
brochan
chearc , na mnathan - riaraich a
8235
s a ' tighinn uapa . Bhiodh
brochan
is sitheann , aran bùtha , mìlseagan
8335
Bha sleadhag fhiodha aige gus am
brochan
a chur mun cuairt agus dh '
84400004
cnatan mór , agus rinn an Gaidheal
brochan
dhi air a ' mhin - choirce
85400010
bha sinn ' gar sàsachadh fhéin le
brochan
' s le bainne , agus a
86400011
eil i sileadh brochain . ” “
Brochan
! ” ars ise . “ Seadh
87400018
buntàta prann agus bainne , no
brochan
sùghain bha iad soirbh gu leòir an
88400021
” ars athair . “ Tha am
brochan
a ' còrdadh rium anabarrach math ,
89400026
mhaduinn mhoich , Ghabh mi ' m
brochan
mar a b ' àbhaist ; Thug
90400042
chead , a bhith gam biathadh le
brochan
uisge blàth agus mion choirce . Cha
91400055
Clàr do bhuntàt air an ròstadh ,
Brochan
mhin eòrna , ' s deoch -
92400056
cruinneagan a b ' airidh air am
brochan
! [TD 357] CLANN SUAINN Le COINNEACH ROS
93400057
' aodann . Nach mi dheanadh am
brochan
gu dearbh . Agus ' Johnson '
94400058
riamh a leithid ! “ Grand Military
Brochan
” ! Beethoven agus pìobaireachd agus “
95400059
iris Sgoil Mhic Neacail an Steòrnabhagh ,
Brochan
á Tairbeirt Na Hearadh , iris Acadamaidh
96400062
agus lìon e am pigidh le
brochan
min - choirce . ' S math
97400062
iarr mise ort , agus fàg am
brochan
min - choirc ' aig na laoigh
98400069
e cur iongnadh orm gu dé am
brochan
a bha shìos agus chuir mi an
99400072
thaitneis ' s iad ' nam
brochan
glòrmhor leis a ' cho - mheasgachadh
100400073
aig Morgan còir fhéin . Deanaibh càl
brochan
dheth , ach na deanaibh tàir air
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 5
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb