Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bhithinn"%c]” returned 1,558 matches in 307 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 50.76 instances per million words) [0.132 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 32
51102005
romh chàch air a ' chòdhail .
Bhithinn
latha , &c . Is bochd an
52102005
' fhallaineachd riamh orm ; Ged a
bhithinn
ri sgrìobhadh bho ' n linn aig
53102005
rann . Bha mis ' uair a
bhithinn
féin gu tric a ' d '
54102005
trì le sulas riut ! Ged a
bhithinn
' s an tigh - bhan ,
55102005
s e , nach nàire dhomh ged
bhithinn
air cuid dheth a leageil as mo
56102005
am ghearan a chaoidh , Ged a
bhithinn
fo bhinn aig càch , ' S
57102005
athadh mo chùis , ' N uair
bhithinn
fo ghlùn mo nàmh . Ged a
58102005
chàch . Cha ' n ioghnadh ged
bhithinn
- sa ciùirt , Mu theaghlach mo
59102005
car beag bharr an rathaid , S
bhithinn
grathunn ' an Creag - Guanach .
60102005
bheairt . ' Fhad ' s a
bhithinn
beò no maireann , ' S deò
61102005
nam faigheadh tu balgam dibhe dhomh ,
bhithinn
a ' d chomain gu siorruidh —
62102006
Uime sin , a Ghàidhil cheanalta ,
bhithinn
ad chomaine , na ' n tugadh
63102006
ris e ' ciallachadh gur goirid a
bhithinn
- sa ' cur a h -
64102006
tioram , grianach , teth , cha
bhithinn
- sa , a reir coslais ,
65102006
Leith mo staid fhad ' s a
bhithinn
beo , ' s mo staid air
66102006
Cul mo làimhe riutha ; ged a
bhithinn
a ' m ' sheana - ghille
67102006
sileadh cho frasach ' s ged a
bhithinn
a cheart da rìreadh . ” An
68102006
trì oidhche an déigh a chéile ,
bhithinn
saor bho na geasan . ” “
69103
m faighinn - sa grasan , Cha
bhithinn
dhe ' n cail - san ,
70103
Thug thu Dhasan bho thus , Cha
bhithinn
mar tha mi , S mi gun
71104
O hó , &c . Ged a
bhithinn
, le gòraich , Ag òl le
72104
an àit an udhair , Ged a
bhithinn
gu bràth ri cumha , ' S
73104
mu ' n tùrn , Nàile ,
bhithinn
ribh coimheach , Mur deanainn gnothach do
74104
biodh mo chist iar ȧ dlùthadh ,
Bhithinn
earbsach ás ȧ dùnadh , — Ormsa
75104
m ' éislean ' n uair '
bhithinn
tróm . A Smeòrach thaitneach , shlatach
76104
thighinn dachaigh o ' n nìth ,
Bhithinn
gu h - airtealach sgìth , [TD 146]
77104
thiginn dachaigh o ' n chrann ,
Bhithinn
gu h - acarach fann ; Chithinn
78107
ghreas thu mi teann , ' Nuair
bhithinn
leisg agus fann , Cha robh mo
79107
rei ' dol suas ; An sinn
bhithinn
gu treun , ' S bhiodh mo
80107
aros tha shuas ; Ge d '
bhithinn
anns an fheoil , Bhiodh mo dochas
81107
na ' n d ' fhuair cha
bhithinn
sgi Dheth bhi sir ' g a
82107
sgeul gu brath chuireas spot orra .
Bhithinn
sona air uairean Measg do shluaigh air
83107
chathir . ' Nuar gheabhainn do lathaireachd
Bhithinn
ra le lan fhios air ; Gur
84107
ga ' m fhiosrach , ' S
bhithinn
tolicht ' gu leor A dhol do
85107
sin ga ' m arach ' s
bhithinn
beo , Le neart na ' n
86108
' s mi ' dusgadh , a
bhithinn
mar so mar Chuairtear [TD 107] nan Gleann
87108
an àit - eigin ' s cha
bhithinn
fo chùram ; tha spéis agam de
88108
leannanachd fhéin seachad , ' s ged
bhithinn
òg ' s air tòir mnatha ,
89108
ach c ' ar son a
bhithinn
a ' gearan ; ' s ann
90108
shàmhach , fhoisneach ' s ged a
bhithinn
ann an cathair - mhòir taobh an
91108
mo chasan gu daingeann , ' s
bhithinn
ceart shuarach ged robh mo chlaisteachd '
92108
aon mu dheireadh a thachradh ,
bhithinn
- sa riaraichte . ” ' An
93108
' siubhal an rathaid - mhòir ,
bhithinn
a ' meòrachadh a bhriathran , agus
94108
gu - n sgàineadh mo chridhe ;
bhithinn
ceart , ar leam , na -
95108
' bhi na bu bhrònaiche ged a
bhithinn
' g an leantuinn do ' n
96108
Ach c ' ar son a
bhithinn
a ' gearan ? ' s ann
97108
buil . C ' ar son a
bhithinn
brònach bochd , A ' caoidh fo
98108
h - uiread dhùrachd ' s ged
bhithinn
cinnteach gu - m bu mhis '
99108
dh ' itealachainn air falbh , agus
bhithinn
aig fois ? ' Aig Dia tha
100110
tairgeadh tu pòg dhomh : Ged a
bhithinn
cho sealbhar ' S gu ' m
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 32
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb