Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="achlais"%c]” returned 569 matches in 213 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 18.54 instances per million words) [0.076 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 12
51121
d ' a spalpadh suas ' na
achlais
, Mhosglas lasan gleòis duinn ; Caismeachd
52121
' s a chuir fa m '
achlais
, Na ge do gheibhinn còta ,
53121
Sgiath air guala ghaisgeich Cuilbhear caol fo
achlais
, Cha ' n eil Gall san
54124
taobh . Sgioblaichidh e leis ' na
achlais
i , beag mhòr i , agus
55125
n chòmhraig sgìth , ' N am
achlais
a ' cadal gu ' n cheilg
56125
Ceann Mhic - Cailein ann am
achlais
, Cailein liath ' n deigh a
57125
d ' a spalpadh , suas na
achlais
, Mhosglas lasan gleois duinn ; Caismeachd
58125
' s a chuir fo m '
achlais
, Na ged gheibhinn còta , De
59125
of Bad - na - h -
achlais
, then probably forming a part of
60125
Sgiathan do chòta fo t -
achlais
, Is neul an tombac ' air
61125
nan steoll , Buille thròm ann gach
achlais
. ' S beag mo shunnt ,
62125
&c . Nuair a ghlact ' san
achlais
ì , Beus bu taitnich chunna '
63125
carry about him , called Madag -
achlais
, to cut Macleod ' s throat
64125
faineach na mhapaidh , Gu ' n
achlais
bho ' n àirdid ; Gu '
65125
' s i Nan m '
achlais
, air an luachair . Mo chaileag
66128
aig am bheil am falmadair fo '
achlais
agus leis an sgioba chridheil , iasgaidh
67128
sgoil , fóid mhòine fo m '
achlais
agus leabhar beag a ' m làimh
68128
' phìb bhig Eirionnaich fo m '
achlais
, am balg - séididh air mo
69132
bheann , S mo ghunn fo m
achlais
. Gun dachidh fo n ghrein ,
70132
dean breug , Gu gleusd fo m
achlais
, Ma d theid mis a dhachidh
71132
sheoid , Gunna caol bhi fo t
achlais
, Leis an leaga domh na croic
72132
coir , Gun ghruaim gun phrois nan
achlais
. An tir ro fhoirmoil chliuteach ainmail
73132
leabhar dearg na fiosachd ga chiot na
achlais
, Fhuair e cearcal miotailt is chriosrach
74133001
m ' fhòid mhòine fo m '
achlais
a ' dol do ' n sgoil
75133001
ag armadh gach acfhuinn , gach
achlais
, udalan , agus feadan le oladh
76133001
Ghlaschu , mhothaich iad tomalt ann an
achlais
MhicLaomuinn , agus chuir iad rompa oidheirp
77133001
aon a tha fo d '
achlais
, seadh , eadhon na cnò bheag
78133001
a bha ' n sin ann an
achlais
mo mhàthar , is a rinn thusa
79133001
air searraig a bh ' aige na
achlais
, ) Coileach dubh , aig a
80133001
a chuirp , agus fo a dhà
achlais
: nam bu chomasach e , '
81133002
ghlac e craobh sheilich fo ' n
achlais
eile . Thug Eoghann iomad tulga tréun
82133002
cha ' n fhiosrach mi cò an
achlais
leis am b ' fhearr le chàirdean
83133002
Umbrella rìomhach ud a tha fo '
achlais
— agus a chasag odhar a tha
84133002
riutha le ' thuaidh mhòir fo '
achlais
, agus fear na dithis ' sa
85134
dlutha Air a dunadh fo t -
achlais
, Agus clogaide cruadhach Oscionn na cluaise
86135
beag de ' n chòmhrag sgith Am
achlais
a ' codal gun cheilg . 100
87141
thar a h - Ainsein i na
achlais
Mur gu ' m paisgte cuigeal leis
88141
leam , Ceann Mhic Cailein ann am
achlais
, Cailein liath ' n deigh a
89141
' a ghaisgich , claidhe caol na
achlais
, Cha ' n eil Gall sa
90141
chaidilinn , ' S i m '
achlais
, air an luachair . Mo chaileag
91141
' S leanabh te eile am
achlais
, Cha ' n eil rum agad
92141
Sgiathan a chòta fo t -
achlais
, A ' s neul an tombac
93143
thaobh cumain mor a bhi fui '
achlais
air muin an eich . AIR FONN
94143
cursain air muin eich , Fui '
achlais
dheas ga theannachadh , ' N aite
95143
oir faindeach na mhapaidh gu ' n
achlais
bho ' n airdid ; Gu '
96143
sa ' m brògain fo ' n
achlais
, Ge nach lapach an ceann scòd
97144003
sa mu iadhadh nan carn , An
achlais
dhubh mhall nan ceò . Mar sin
98146
tharruing e gheur - lann ' o
achlais
, A ghearra chnamhan agus smuais ,
99152
' m fear a cheanglas suas sguaba
achlais
. 8 Ionnas nach abair iadsan a
100153
S cloidheamh geala - shlios fo '
achlais
, ' S fir fo ' n
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 12
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb