Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aig"%c]” returned 85,816 matches in 537 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 2795.64 instances per million words) [0.076 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 1717
51101
Fionn , S ' thachair air Garbh
aig
murlin nan alt . Rinn Faolan le
52101
[TD 8] Sheas an roth chloch mhailin
aig
an dorus , Na pilleadh Fionn o
53101
deug dhiu fui ' chuibhreach gabhaidh ,
Aig
a bhan laoch ud na onrachd .
54101
Bhi di ' - armaicht '
aig
aon duine ; Eirich a Chonail chaomh
55101
Thu bhi fui ' chuibhreach faoin
aig
coimheach . 59 Tha do ghruaidh mar
56101
a manuscript . [TD 13] 89 Mile mallachd
aig
do Mhathair , Gu Dunscaich lann do
57101
Chonnuill ; Le ' n ur clann
aig
Righ na Magh , Is iad air
58101
nan steud each seang , Bh '
aig
righ faoilteach nan fearran . ( 3
59101
mac aige ri leannan a bh '
aig
' ann an Alba do ' m
60101
' m pilleadh e dh ' Alba
aig
am araidh , agus gu ' m
61101
a b ' fhiosrach i a bha
aig
Cuchulin , Athair , ach aon chleas
62101
ceanguilte leis do Alba . Bha fios
aig
Aoife gu ' m marbhadh Cuchulin a
63101
clann an dithis pheathraichin . Bha iad
aig
an ionnsuichadh ' san aon Oil -
64101
an Connal , an taire a bha
aig
air an aitribh aosmhor ann s '
65101
air uinneig Chunnairc i ' m fitheach
aig
òl na fola , agus a deir
66101
Righ , nach bu mhaiseach an Duine
aig
am bitheadh a chneas co - geal
67101
iad gus an deachaidh iad air tìr
aig
Beinn - aird . Agus bha giullabeag
68101
20 Ach aon inghean mhath bh '
aig
an Righ , Ghabh i dhinne moran
69101
Dùn ud thall , ' Bualadh òir
aig
m ' athair , ' S a
70101
adhaidh ' chèile , 49 Tha long
aig
m ' athairse air sàl , Ann
71101
' s air chomairc an Ri '
Aig
tagradh dilseachd ar cairdeas 12 Cha chlann
72101
24 Sgabileadh a fait dualach tlà
Aig
( 12 ) a mhnaoi bu chuana
73101
an trài ' Is fhuair si Saor
aig
sna ( 14 ) isheadh raimh A
74101
' s mise Deirdir gun aoibhneas Anis
aig
criochnacha mo bheatha Bronnfam do ' n
75101
Ni mo nitear i gu brath ;
Aig
gun tig iad dhathaidh slan , Cloinn
76101
' san Dubh san aon leab ,
Aig
an teid an ur thar a leachd
77101
no anmoch , no ma fheasgar .
Aig
an inneas an Grinneal e ! No
78101
Tirfail bu gile cneas ; Tha long
aig
m ' athairse air sal , Roimhe
79101
Nach cuireadh e ormsa gruaim ,
Aig
an tigeadh suain na marbh ( racha
80101
mionnan mor ' sa boid mhearr ,
Aig
an rachadh Naois an eug , Nach
81101
neart a tonn , Fuaim na lainn
aig
an t - sonn . 17 Mar
82101
oris air Chial Ochain gun ' scian
aig
fraoich 20 Asre ' Nuill Casbhui ghail
83101
ghial , Ochoin ? gun a scian
aig
Fraoch ? 21 Liodair a bheist a
84101
' s an Fheinn . Bha nighean
aig
Maoidh , d ' am b '
85101
agus gu ' m bitheadh e
aig
bean eile fo ' n ghréin ach
86101
do ' n Eilean fhuar , agus
aig
bun na craoibhe caoruinne fhuair e '
87101
Cha robh sùil ' s am bith
aig
Maoidh gu ' n d ' thigeadh
88101
fhàg e i , ' na cadal
aig
bun na craoibhe caoruinn . ' Na
89101
a righ ! ' s gun sgian
aig
Fraoch . 6 Ghleachd iad an sin
90101
' S truagh nach robh sgian
aig
Fraoch . 12 Togamaid a nis an
91101
dheas an loch tha bothan seilge bòidheach
aig
iarla Bhraid - Albann . In 1870
92101
a chuir air a bhaiste . San
aig
Eas - ruaidh bha ' n t
93101
bha ' n t - àite cumanta
aig
an Fheinn an clann a bhaiste .
94101
agus coimhead churamach a chur orra .
Aig
ceann naoi miosan iomlan dh ' fhàs
95101
bu chor dha , ged bha fios
aig
gur i thug leathe e oir dh
96101
an iomachomhairle . Cha rabh a chridh
aig
aghidh a thoirt air aon aite leis
97101
Mas fior gu rabh ni arid
aig
an Riogh gam b ' ainm .
98101
fholach fein air chul nam balg agus
aig
an am cheudna , tollidh a bhalla
99101
Oisin na bhuachaill re cullach na meann
aig
Padruig agus aig a nighin . Bha
100101
re cullach na meann aig Padruig agus
aig
a nighin . Bha e sin la
NoFilenameSolution 51 to 100      Page 2 / 1717
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb