Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="aig"%c]” returned 85,816 matches in 537 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 2795.64 instances per million words) [0.078 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 85801 to 85816      Page 1717 / 1717
8580199
innis , No ' m feasgar ciùin
aig
bun nan stùchd ' N uair bhiodh
8580299
Ach chi mi solus gun luasgan
Aig
ìochdar a ' chruachain ud thall ,
8580399
bu mhòr An crònan ' bh '
aig
na sùithein ; ' S e mo
8580499
Feuch am bàta fo ' còmhdach
aig
còmhnard na tràigh , Tha gu m
8580599
ris a ' chòmhradh thlàth Th '
aig
an òigh a ' s àillidh snuagh
8580699
òigh a ' s àillidh snuagh .
Aig
an òigh a ' s àillidh dreach
8580799
brùchdadh dheur ; Ged a shuidh mi
aig
an stiùir ' S ann a bha
8580899
mò leamsa ciod a their iad .
Aig
an Athair tha brath air an aidmheil
8580999
— ' M biodh coin air iallan
aig
gillean òga , Cha - n fhaic
8581099
gun mhullach , ' Us na thulaich
aig
an fhuaran . Far an robh '
8581199
Botal . ” Trom tiamhaidh mo chridhe
aig
imeachd troimh ' n ghleann Gun chòmhail
8581299
' S mise ' feitheamh an aisig
aig
carraig a ' chaoil , Ri smaointean
8581399
làr , Gun chùram , gun éislein
aig
teumadh air taobh , Ar làithean a
8581499
diugh mo smaointinean , A ' cuimhneachadh
aig
d ' uaigh , Am feasgar ciùin
8581599
tuisleach , euslainteach , Am sheasamh crom
aig
d ' fhòid . ' Am sheasamh
8581699
mhoire A bha ' m bròn
aig
luchd comuinn do ghaoil ; Bha na
NoFilenameSolution 85801 to 85816      Page 1717 / 1717
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb