Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="achlais"%c]” returned 569 matches in 213 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 18.54 instances per million words) [0.087 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 551 to 569      Page 12 / 12
55181012
gun phiob ' na phoc ' -
achlais
, ' S a spliùcan tombaca '
55281012
chladaich agus mo ghunna fo m '
achlais
, bha mi gle throm - inntinneach
55381012
an leabhar - pòcaid á pòc -
achlais
na peiteig agam , agus cha '
55481012
S do ghunn ' ann ad '
achlais
, Sealgair geoidh is eal ' thu
55583
Dòmhnuill . [TD 312] ' S an
achlais
Lachainn Oig an Uirde , ' Sheas
55685
' n ailm a ' d '
achlais
' S i gu ' m maslaicheadh
55792
ged a bhiodh ceann fir fo '
achlais
. I would give him a night
55895
còir , Bha poca ' n a
achlais
a ' s bata ' n a
55995
dhachaidh , ' S mo ghunna am
achlais
, Bhiodh ise ' n a laidhe
56095
gu teann , ' Cur cagar ad
achlais
, le briathran a ' mhaslaidh —
56195
Bidh mo ghunna caol fo m '
achlais
, ' S damh nan cabar bidh
56295
do ghunn ' ann a d '
achlais
, Sealgair geòidh a ' s eal
56395
Chuir thu pòca fo ' n
achlais
, Air casag an éisg . Ho
56495
' m chuilbheir caol cùbhraidh Ann am
achlais
' ga giùlan Luaidh ghlas air a
56595
biolaireach , a fuarain , ' An
achlais
gach cluain a ' s gach tulaich
56695
Paidhir phiostal a ' d '
achlais
, ' S cha bu ghealtair thu
56798
Cha be cadal ' n am
achlais
A rinn a chroma - chailleach rapach
56898
[TD 32] Bi ' m balg fuidh
achlais
, gu cruaidh , gu cruaidh ,
56999
' Cur cagar a ' d '
achlais
le briathran a ' mhaslaidh , “
NoFilenameSolution 551 to 569      Page 12 / 12
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb