Measgaichte / Miscellaneous

Location
Harris, Leverburgh
An t-Saimhthe Atlantic.
A’ Chuainthe Minch.
corransand spit.
taobh an fhuaraidhoncoming wind.
stuathanlarge waves.
coileachfroth from propeller.
iubhrachboat.
sgothsmall sailing boat.
abhsadhadharp [oidheirp?] a chaidh thairis air do neart. “Leum e an balla gun abhsadh.”
gearrangelding.
fringe on horse. [NOTES: there is no headword for this definition unless it is meant to be ‘gearran’ above.]
gibeaganhair coming down on horses’ ‘toes’.
crith-eichhorse shoes.
each diollaidriding horse.
each marcachdriding horse.
cealbhaicheansecluded places.
camagancurls, i.e. in hair.
diasganachdrug addict.
diascaindregs left after making whisky – very strong coarse stuff.
ceangalaicheanroof beams.
cabairmaidean dol tarsuinn mullach an taighe.
modaite teine.
seidhsebench.
beingbench.
tonnagseat made of barrel.
snidhe dudh[sic] mix[ture] of soot and rain in roof.
glutaranùir eadar na ballaichean.
d umbaidh[uine] duine mòr laidir ach aineolach leis [?].
an aon iorramon the same activity.
Eoin
guilbneachcurlew.
sebhagsparrowhawk.
gogagsmall bird seen with cuckoo.
bigeansparrow.
gealbhansparrow.
golan-gaoitheswallow, swift.
breac an t-sìlwheatear.
clacharanstonechat.
bonna-bhuchailenorthern diver.
sgeigiregander.
cathainbarnacle geese.
lachwild duck.
tunnagdomesticated duck.
stearnantern.
farsbachblack-backed gull.
fidheachraven.
fulmairfulmar.
buigirepuffin.

© DASG
^ Return To Top ^