Query history
No. Query     (Show in CQP syntax) Restriction Hits Date
1[word="tha%20e%20air%20leabaidh%20a%20bh%C3%A0is"%c]-02018-07-19 20:29:23
2%5Bword%3D%22fileant%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:29:05
3%5Bword%3D%22sach.%2A%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:28:58
4[word="eu-"%c]-02018-07-19 20:28:50
5[word="ghleadhrach"%c]-172018-07-19 20:28:05
6[word="h(a|à|á)l(o|ò|ó)"%c]-272018-07-19 20:27:59
7[word="gleadhrach"%c]-212018-07-19 20:27:46
8[word="chuir%20e%20air%20mhanadh%20e"%c]-02018-07-19 20:27:45
9[word="tha%20thu%20%C3%A0s%20do%20chiall%21"%c]-02018-07-19 20:26:09
10breith%20a%20thoirt%20%C3%A0%20bruadar-02018-07-19 20:25:58
11%5Bword%3D%22draoidheachd%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:25:26
12%5Bword%3D%22bhallach%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:25:25
13[word="am%20fear%20anns%20an%20t-sreath"%c]-02018-07-19 20:24:42
14[word="R%C3%B2imh"%c]-02018-07-19 20:23:57
15tha%20mi%20air%20mo%20chlaoidheadh%20leis%20an%20obair-02018-07-19 20:23:42
16[word="r%C3%A8idh"%c]-02018-07-19 20:22:51
17[word="dlighe"%c]-1972018-07-19 20:22:29
18[word="bhon"%c]-12422018-07-19 20:22:05
19%5Bword%3D%22%5C.%22%25c%5D %5Bword%3D%22Seo%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:21:44
20[word="g(u|ù|ú)n"%c] [word="(a|à|á)(o|ò|ó)n"%c] [word="ch(ù|u|ú)"%c]-12018-07-19 20:21:30
21tha%20mi%20air%20mo%20chlaoidheadh-02018-07-19 20:21:04
22bha%20mi%20air%20mo%20chlaoidheadh-02018-07-19 20:18:22
23ce%C3%A0rd-02018-07-19 20:18:21
24%5Bword%3D%22Cha%22%25c%5D %5Bword%3D%22toigh%22%25c%5D %5Bword%3D%22leam%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:18:03
25t%C3%A0ir-02018-07-19 20:15:55
26tha%20tri%C3%B9ir%20chloinne%20agam-02018-07-19 20:15:39
27%5Bword%3D%22ch(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)ch%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:15:23
28tha%20sianar%20cloinne%20aca-02018-07-19 20:13:22
29[word="Bidh"%c] [word="thu"%c]-502018-07-19 20:13:21
30[word="bidh"%c] [word="thu"%c]-502018-07-19 20:13:15
31[word="leanaibh"%c]-2492018-07-19 20:12:27
32tha%20dithis%20chloinne%20agam-02018-07-19 20:11:37
33foireann-142018-07-19 20:09:22
34is%20math%20an%20airidh%20dhaibh-02018-07-19 20:08:04
35%5Bword%3D%22dol%22%25c%5D %5Bword%3D%22nas%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:06:46
36am%20beachd%20dol%20dhachaigh-02018-07-19 20:06:11
37%5Bword%3D%22nigheann%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:03:14
38%5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22bha%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22c%C3%B9l%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:03:12
39%5Bword%3D%22dara%22%25c%5D %5Bword%3D%22%5C(%22%25c%5D-Run error2018-07-19 20:03:10
40neo-fi%C3%B9-02018-07-19 20:01:06
41ach%20ged%20a%20bha-02018-07-19 20:00:03
42%5Bword%3D%22faoi%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:59:35
43[word="reòth"%c]-52018-07-19 19:58:55
44leig%20sin%20an%20urra%20rium%20fh%C3%ACn-02018-07-19 19:56:21
45%5Bword%3D%22shoillsich%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:54:52
46m%C3%ACle%20meal-do-naidheachd%20ort%21-02018-07-19 19:54:11
47slugte-12018-07-19 19:53:35
48[word="gun"%c] []? [word="agam"%c] [word="ach"%c]-142018-07-19 19:50:34
49cha%20do%20ch%C3%B2rd%20na%20l%C3%A0ithean-saora%20rium%2C%20leis%20an%20fh%C3%ACrinn%20innse-02018-07-19 19:49:05
50%5Bword%3D%22Gaidhilg%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:48:46
51[word="àirleag"%c]-02018-07-19 19:48:39
52%5Bword%3D%22camhanaich%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:48:32
53[word="airleag"%c]-02018-07-19 19:48:20
54[word="feuch%20nach%20d%C3%A8an%20thu%20e"%c]-02018-07-19 19:48:15
55%5Bword%3D%22nach%22%25c%5D %5Bword%3D%22b.*%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:48:09
56[word="griosach"%c]-92018-07-19 19:48:03
57%5Bword%3D%22chaidh%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Sgeul gu Latha
Run error2018-07-19 19:47:08
58%5Bword%3D%22bho%22%25c%5D %5Bword%3D%22thaobh%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:44:40
59chuir%20i%20m%C3%B9ig%20oirre-02018-07-19 19:44:33
60%5Bword%3D%22g%28h%29%3F%28a%7C%C3%A0%7C%C3%A1%29%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29dhl%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29g%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:43:38
61%5Bword%3D%22cruinn%22%25c%5D %5Bword%3D%22c%C3%B2mhla%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:42:17
62barrachd%20astair%20a%20chur%20ort-02018-07-19 19:42:03
63bad_bad_value%27-Run error2018-07-19 19:40:49
64an%20l%C3%A0mh%20an%20uachdar-02018-07-19 19:40:16
65%5Bword%3D%22taitneas%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:37:49
66thoir%20do%20sh%C3%B9il%20air-02018-07-19 19:36:32
67iomadach-4472018-07-19 19:36:16
68%5Bword%3D%22iteag%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:34:14
69sheall%20i%20thar%20a%20guailne%20orm-02018-07-19 19:33:46
70%5Bword%3D%22uibhar%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:32:21
71%5Bword%3D%22ceol%22%25c%5D %5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22feadh%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:32:19
72%5Bword%3D%22faighnich%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:31:30
73m%C3%B9chadh-02018-07-19 19:31:04
74tha%20alt%20aige%20air%20a%20h-uile%20c%C3%A0il-02018-07-19 19:30:48
75%5Bword%3D%22l%C3%A9intean%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:28:59
76%5Bword%3D%22dol%22%25c%5D %5Bword%3D%22dearg%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:28:31
77cha%20toir%20thu%20an%20car%20asam%21-02018-07-19 19:26:21
78%5Bword%3D%22t.*eise%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:26:01
79%5Bword%3D%22mura%22%25c%5D %5Bword%3D%22bheil%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:25:39
80%5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22puingean%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:25:30
81%5Bword%3D%22choimhead%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:25:22
82ceimig-12018-07-19 19:24:56
83l%C3%A0n%20gu%20beul-02018-07-19 19:23:17
84slaod-612018-07-19 19:22:49
85%5Bword%3D%22domhain%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:22:34
86%5Bword%3D%22ciod%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:22:09
87[word="fiabhrais"%c]-142018-07-19 19:22:01
88%5Bword%3D%22as%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:21:57
89%5Bword%3D%22macaibh%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:21:56
90%5Bword%3D%22g(h)%3Fairm%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:21:54
91%5Bword%3D%22carson%22%25c%5D %5Bword%3D%22is%22%25c%5D %5Bword%3D%22e%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:21:46
92%5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22t%C3%A8id%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:19:18
93%5Bword%3D%22farsainge%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:18:44
94%5Bword%3D%22ghaoith%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:18:07
95%5Bword%3D%22innibh%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:17:31
96cuir%20air%20aghaidh-02018-07-19 19:17:11
97gl%C3%B2ir-02018-07-19 19:16:02
98Slighe%20Chlann%20Uis-02018-07-19 19:15:43
99%5Bword%3D%22agus%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Not an Orchid or Nuadh Orain Ghailach
Run error2018-07-19 19:15:25
100%5Bword%3D%22c%28h%29%3F%28o%7C%C3%B2%7C%C3%B3%29rd%28a%7C%C3%A0%7C%C3%A1%29dh%22%25c%5D %5Bword%3D%22r%28i%7C%C3%AC%7C%C3%AD%29s%22%25c%5D-Run error2018-07-19 19:14:12
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb