Query history
No. Query     (Show as Simple Query) Restriction Hits Date
1[word="na%20bi%20cho%20pr%C3%B2iseil%21"%c]-02018-08-15 21:40:20
2[word="Fàiligeadh"%c]-82018-08-15 21:39:43
3[word="gallus"%c]-82018-08-15 21:37:34
4%5Bword%3D%22draoidheachd%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:37:26
5[word="tha%20i%20car%20mall%20gus%20rudan%20a%20thogail"%c]-02018-08-15 21:35:47
6[word="galus"%c]-12018-08-15 21:35:04
7[word="eala"%c]-6072018-08-15 21:34:57
8[word="na%20toir%20feart%20sam%20bith%20air"%c]-02018-08-15 21:33:30
9%5Bword%3D%22cia%22%25c%5D %5Bword%3D%22f%C3%A0th%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:33:18
10%5Bword="ri"%c%5D%20%5Bword="moladh"%c%5D-Run error2018-08-15 21:32:52
11%5Bword%3D%22sr(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)d%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:30:45
12%5Bword%3D%22r(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)mh(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)n(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)ch%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:29:56
13%5Bword%3D%22fluraichean%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:29:49
14[word="f(h)?eumadh"%c]Textual restrictions:
Date of Language: 1950-1999 or 20th c.
4672018-08-15 21:29:36
15[word="de%C3%B2radh"%c]-02018-08-15 21:27:41
16%5Bword%3D%22cha%22%25c%5D %5Bword%3D%22mhor%22%25c%5D %5Bword%3D%22san%22%25c%5D %5Bword%3D%22duthaich%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:26:52
17[word="chan"%c] [word="fhuil"%c]-72018-08-15 21:26:48
18%5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22sailleabh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:44
19%5Bword%3D%22shealbh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:24
20%5Bword%3D%22b(h)%3F(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)s%22%25c%5D %5Bword%3D%22fh(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(o%7C%C3%B2%7C%C3%B3)t(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)nn%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:19
21%5Bword%3D%22aon%22%25c%5D %5B%5D%3F %5Bword%3D%22fichead%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:18
22%5Bword%3D%22thoilleadh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:15
23[word="t"%c] [word="-"%c] [word="s(i|ì|í)l"%c] [word="ghl(a|à|á)n"%c]-12018-08-15 21:25:13
24%5Bword%3D%22pubul%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:08
25[word="céineach"%c]-12018-08-15 21:25:03
26%5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22sac%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:25:03
27[word="Luideach"%c]-752018-08-15 21:25:00
28%5Bword%3D%22dh%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22fhiosraich%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:24:58
29[word="crodh"%c]-11172018-08-15 21:24:56
30%5Bword%3D%22arrain%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:24:49
31[word="gille"%c] [word="cas"%c]-32018-08-15 21:24:43
32[word="chan"%c] [word="e"%c] [word=".*."%c] [word="ach"%c]-142018-08-15 21:24:37
33%5Bword%3D%22si%C3%B9bhal%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:24:32
34[word="n(a|à|á)"%c] [word="m(o|ò|ó)r"%c] [word="-"%c] [word="ch(u|ù|ú)(i|ì|í)d"%c]-82018-08-15 21:24:25
35[word="Ailbhean"%c]-12018-08-15 21:24:18
36[word="is%20math%20nach%20robh%20mo%20laochan%20timcheall%20aig%20an%20%C3%A0m"%c]-02018-08-15 21:24:11
37%5Bword%3D%22sheol%22%25c%5D %5Bword%3D%22aige%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:24:05
38[word="Magdalene"%c]-142018-08-15 21:24:00
39%5Bword%3D%22caitheadh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:23:54
40%5Bword%3D%22fo%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhuaidh%22%25c%5D %5Bword%3D%22na%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:23:49
41ty1nylhej5-Run error2018-08-15 21:23:43
42%5Bword%3D%22their%22%25c%5D %5Bword%3D%22iad%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:23:38
43%5Bword%3D%22droil%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:23:33
44[word="lèir"%c]-5502018-08-15 21:23:26
45%5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhios%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:23:20
46[word="den"%c] [word="teine"%c]-52018-08-15 21:23:20
47[word="tighinn"%c] [word="còmhla"%c]-212018-08-15 21:23:12
48%5Bword%3D%22molaich%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:23:07
49[word="comasach"%c]-33132018-08-15 21:23:01
50%5Bword%3D%22ionmhalta%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:22:55
51[word="Uile"%c] [word="-"%c] [word="Naomh"%c]-192018-08-15 21:22:49
52[word="inid"%c]-802018-08-15 21:22:42
53%5Bword%3D%22spreidh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:22:36
54%5Bword%3D%22(a%7C%C3%A0%7C%C3%A1)(i%7C%C3%AC%7C%C3%AD)r%22%25c%5D %5Bword%3D%22th(u%7C%C3%B9%7C%C3%BA)s%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:22:34
55%5Bword%3D%22tarladh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:21:12
56[word="gu"%c] [word="faochnadh"%c]-02018-08-15 21:18:56
57[word="còmhal"%c]-102018-08-15 21:18:26
58[word="ath"%c] [word="-"%c] [word="dhusgadh"%c] [word="na"%c] [word="gaidhlig"%c]-02018-08-15 21:17:57
59[word="tha%20film%20air%20BBC%20Alba%20aig%20an%20%C3%A0m%20seo%20mar%20as%20trice"%c]-02018-08-15 21:17:41
60%5Bword%3D%22ann%22%25c%5D %5Bword%3D%22an%22%25c%5D %5Bword%3D%22sannt%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:15:17
61%5Bword%3D%22sainnse.*%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:15:14
62%5Bword%3D%22fada%22%25c%5D %5Bword%3D%22le%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:13:13
63%5Bword%3D%22seorsachan%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:12:48
64[word="Na"%c] [word="gaisgeich"%c]Textual restrictions:
Short Title: Bàrdachd Shìleas na Ceapaich
02018-08-15 21:12:43
65[word="leòmhann.*"%c]-692018-08-15 21:11:59
66|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:11:01
67|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45),CHAR(45,120,49,48,45,81,45),CHAR(45,120,49,49,45,81,45),CHAR(45,120,49,50,45,81,45),CHAR(45,120,49,51,45,81,45),CHAR(45,120,49,52,45,81,45),CHAR(45,120,49,53,45,81,45),CHAR(45,120,49,54,45,81,45),CHAR(45,120,49,55,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:55
68|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45),CHAR(45,120,49,48,45,81,45),CHAR(45,120,49,49,45,81,45),CHAR(45,120,49,50,45,81,45),CHAR(45,120,49,51,45,81,45),CHAR(45,120,49,52,45,81,45),CHAR(45,120,49,53,45,81,45),CHAR(45,120,49,54,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:53
69|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:46
70|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45),CHAR(45,120,49,48,45,81,45),CHAR(45,120,49,49,45,81,45),CHAR(45,120,49,50,45,81,45),CHAR(45,120,49,51,45,81,45),CHAR(45,120,49,52,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:33
71|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45),CHAR(45,120,49,48,45,81,45),CHAR(45,120,49,49,45,81,45),CHAR(45,120,49,50,45,81,45),CHAR(45,120,49,51,45,81,45),CHAR(45,120,49,52,45,81,45),CHAR(45,120,49,53,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:18
72|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:03
73|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:10:00
74|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:09:56
75|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:09:55
76%5Bword%3D%22bho%22%25c%5D %5Bword%3D%22bhuaidh%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:09:46
77|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45),CHAR(45,120,53,45,81,45),CHAR(45,120,54,45,81,45),CHAR(45,120,55,45,81,45),CHAR(45,120,56,45,81,45),CHAR(45,120,57,45,81,45),CHAR(45,120,49,48,45,81,45),CHAR(45,120,49,49,45,81,45),CHAR(45,120,49,50,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:09:45
78|cat /etc/passwd|1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45) -- /* order by "as-Run error2018-08-15 21:09:39
79[word="gun"%c] [word="aithreachas"%c]-442018-08-15 21:09:28
80[word="Saighdeir"%c]-2982018-08-15 21:09:22
81[word="air"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="mheud"%c]-142018-08-15 21:09:20
82[word="blàr"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="mharne"%c]-02018-08-15 21:09:10
83[word="m(u|ù|ú)"%c] [word="d(è|e|é)"%c] [word="m(a|à|á)r"%c]-12018-08-15 21:09:08
84[word="thabhaich"%c]-12018-08-15 21:09:02
85%5Bword%3D%22Toirteil%22%25c%5D-Run error2018-08-15 21:09:02
86[word="mu"%c] [word="cia"%c] [word="mar"%c]-02018-08-15 21:08:56
87[word="feuch"%c] [word="am"%c] [word="bi"%c]-82018-08-15 21:08:53
88[word="gu"%c] [word="dearbh"%c]-18112018-08-15 21:08:49
89[word="Earaig"%c]-02018-08-15 21:08:44
90[word="a"%c] [word="steach"%c] [word="dhan"%c]-22018-08-15 21:08:40
91[word="rudeigin"%c] [word="bho"%c]-22018-08-15 21:08:31
92[word="mhòir"%c]-21432018-08-15 21:08:25
93[word="air"%c] [word="ruigsinn"%c]-62018-08-15 21:08:24
94[word=".*earg"%c]-62022018-08-15 21:08:15
95[word="c(o|ò|ó)"%c] [word="dh(a|à|á)"%c] [word="(a|à|á)s"%c]-02018-08-15 21:07:47
96[word="fuadach"%c] [word="na"%c]-52018-08-15 21:07:40
97[word="subhag"%c]-72018-08-15 21:07:34
98[word="meall"%c] [word="de"%c] [word="ghràdh"%c]-12018-08-15 21:06:58
99[word="Bhord.*"%c]-7212018-08-15 21:06:49
100[word="Cò"%c] [word="leis"%c]-202018-08-15 21:06:45
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb