Query history
No. Query     (Show as Simple Query) Restriction Hits Date
101[word="fiosrach"%c] [word="mi"%c]-202018-07-20 21:07:55
102%5Bword%3D%22as%22%25c%5D-Run error2018-07-20 21:07:36
103[word="meadhan"%c]-2122018-07-20 21:07:06
104%5Bword%3D%22A%22%25c%5D %5Bword%3D%22bha%22%25c%5D %5Bword%3D%22nam%22%25c%5D-Run error2018-07-20 21:03:22
105%5Bword%3D%22gabhail%22%25c%5D %5Bword%3D%22sraid%22%25c%5D-Run error2018-07-20 21:02:53
106[word="cridhe"%c] [word="na"%c] [word="fèille"%c]-02018-07-20 21:01:40
107[word="'"%c] [word="S"%c] [word="olc"%c] [word="an"%c] [word="obair"%c] [word="do"%c] [word="theachdairean"%c]-02018-07-20 21:00:47
108%5Bword%3D%22dh%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22fheumadh%22%25c%5D-Run error2018-07-20 21:00:47
109[word="m%C3%A8in"%c]-02018-07-20 20:59:41
110[word="'"%c] [word="S"%c] [word="olc"%c] [word="an"%c] [word="obair"%c]-122018-07-20 20:59:33
111[word="cridhe"%c] [word="na"%c] [word="feile"%c]-52018-07-20 20:58:40
112[word="A"%c] [word="Mhurchaidh"%c] [word="mhic"%c] [word="Iain"%c]-02018-07-20 20:58:21
113[word="A"%c] [word="Mhurchaidh"%c] [word="Mhic"%c] [word="Iain"%c] [word="bu"%c] [word="tu"%c] [word="chridhe"%c] [word="na"%c] [word="feile"%c]-02018-07-20 20:56:30
114[word="bha%20an%20d%C3%B9thaich%20air%20fad%20fo%20cheannsal%20aige"%c]-02018-07-20 20:55:07
115%5Bword%3D%22a.%22%25c%5DTextual restrictions:
Short Title: Achd Eaglais na h-Alba
Run error2018-07-20 20:52:21
116[word="tha%20e%20air%20a%20dhol%20thar%20na%20c%C3%B2rach%20uile-gu-l%C3%A8ir"%c]-02018-07-20 20:47:11
117%5Bword%3D%22rud%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:47:11
118[word="carson."%c]-02018-07-20 20:44:56
119[word="tha%20c%C3%B2ir%20aig%20a%20h-uile%20duine%20cothrom%20na%20F%C3%A8inne%20fhaotainn"%c]-02018-07-20 20:44:02
120[word="banntrach"%c]-1012018-07-20 20:43:32
121[word="toirmisgt"%c] [word="'"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="ghàraidh"%c]-12018-07-20 20:42:53
122[word="f(h)?ulmair.*"%c]-112018-07-20 20:42:24
123[word="sheas%20e%20a%20ch%C3%B2raichean"%c]-02018-07-20 20:40:48
124[word="theich%20iad%20air%20feadh%20an%20%C3%A0ite"%c]-02018-07-20 20:40:47
125[word="mus"%c] [word="cuir"%c]-62018-07-20 20:40:16
126[word="thig%20orm%20falbh"%c]-02018-07-20 20:39:37
127[word="mu%20do%20choinneimh%20thall"%c]-02018-07-20 20:37:49
128[word="na%20rach%20thar%20na%20c%C3%B2rach%20leis!"%c]-02018-07-20 20:37:48
129[word="ann%20am%20breisleach%20aoibhneis"%c]-02018-07-20 20:34:56
130[word="is%20c%C3%B2ir%20dhomh%20a%20dh%C3%A8anamh%20na%20chaidh%20iarraidh%20orm"%c]-02018-07-20 20:34:47
131[word="dul%20thar%20na%20c%C3%B2rach%20le%20rudeigin"%c]-02018-07-20 20:32:13
132%5Bword%3D%22dom%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:30:35
133[word="sleubhaich"%c]-02018-07-20 20:29:38
134[word="dol%20thar%20na%20c%C3%B2rach"%c]-02018-07-20 20:28:57
135[word="meall"%c]-7042018-07-20 20:28:37
136[word="sleubhaich"%c]-02018-07-20 20:28:23
137[word="sleubhaich"%c]-02018-07-20 20:28:21
138[word="nach%20math%20a%20fhuaireadh%20thu%21"%c]-02018-07-20 20:25:33
139[word="do%20ch%C3%B2raichean%20a%20sheasamh"%c]-02018-07-20 20:25:28
140[word="Homair"%c]-82018-07-20 20:24:44
141%5Bword%3D%22ardain%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:24:41
142[word="chan%20eil%20c%C3%B2ir%20sam%20bith%20aige%20air"%c]-02018-07-20 20:22:28
143[word="rinn%20am%20biadh%20feum%20dhomh"%c]-02018-07-20 20:21:47
144[word="druim"%c]-10772018-07-20 20:21:18
145[word="galldach"%c]-02018-07-20 20:20:38
146[word="chaidh%20i%20thar%20na%20c%C3%B2rach"%c]-02018-07-20 20:19:56
147%5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22%27%22%25c%5D %5Bword%3D%22s%22%25c%5D %5B%5D%3F %5Bword%3D%22na%22%25c%5D %5Bword%3D%22dh.%2A%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:19:44
148[word="s%C3%A0l"%c]-02018-07-20 20:19:14
149[word="sn%C3%AComh"%c]-02018-07-20 20:18:44
150[word="falbhaidh%20an%20saoghal"%c]-02018-07-20 20:17:56
151[word="l%C3%A0n%20gu%20beul"%c]-02018-07-20 20:17:11
152[word="agus%20an%20c%C3%B2rr%20cuideachd"%c]-02018-07-20 20:15:30
153[word="chaidh%20c%C3%B2ir-taghaidh%20a%20thoirt%20dhan%20a%20h-uile%20duine%20aca"%c]-02018-07-20 20:14:32
154[word="air%20ionndrainn"%c]-02018-07-20 20:12:52
155[word="cha%20robh%20c%C3%B2ir%20sam%20bith%20agad%20tighinn%20an%20seo"%c]-02018-07-20 20:11:10
156[word="is%20fhiach%20beachd%20a%20ghabhail%20air"%c]-02018-07-20 20:09:28
157[word="bhuail%20e%20orm%20gun%20fhiosta"%c]-02018-07-20 20:08:35
158[word="cha%20ch%C3%B2ir%20an%20t-each%20glan%20a%20chur%20thuige"%c]-02018-07-20 20:08:29
159[word="mo%20chuideachd%20fada%20air%20ais"%c]-02018-07-20 20:08:10
160[word="bhaile"%c] [word="steornabhaigh"%c]-12018-07-20 20:07:36
161[word="fo%20she%C3%B2l%20sl%C3%A0n"%c]-02018-07-20 20:05:37
162[word="cha%20bu%20ch%C3%B2ir%20coire%20a%20chur%20air"%c]-02018-07-20 20:05:19
163%5Bword%3D%22p(h)%3Fill%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:05:15
164%5Bword%3D%22Soillse%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:04:45
165[word="bu%20ch%C3%B2ir%20dhut%20n%C3%A0ire%20bhith%20ort"%c]-02018-07-20 20:02:22
166[word="roinn"%c]-44032018-07-20 20:01:44
167%5Bword%3D%22b%C3%B2can%22%25c%5D-Run error2018-07-20 20:01:44
168[word="bile%20na%20creige"%c]-02018-07-20 20:00:02
169[word="cho%20lag%20ri%20cat"%c]-02018-07-20 19:59:52
170[word="bu%20ch%C3%B2ir%20dhomh"%c]-02018-07-20 19:58:28
171[word="bu%20ch%C3%B2ir%20a%20bhith%20fuireachail%20mu%20dheidhinn"%c]-02018-07-20 19:55:35
172an%20d%C3%A8idh%20sin%20is%20na%20dh%C3%A0%20dh%C3%A8idh,%20is%20e%20duine%20c%C3%B2ir%20gu%20le%C3%B2r%20a%20tha%20ann%20dheth-Syntax error2018-07-20 19:52:48
173%5Bword%3D%22fad%22%25c%5D %5Bword%3D%22shia%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:52:02
174[word="lorg"%c]-20622018-07-20 19:49:55
175%5Bword%3D%22Eadailteach%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:44:42
176[word="deiseil%20is%20de%C3%B2nach"%c]-02018-07-20 19:43:17
177%5Bword%3D%22air%22%25c%5D %5Bword%3D%22ghilead%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:42:04
178[word="rannsaich"%c]-1872018-07-20 19:42:03
179[word="am%20faod%20mi%20bruidhinn%20ri%20M%C3%A0iri%20mas%20e%20do%20thoil%20e."%c]-02018-07-20 19:41:50
180%5Bword%3D%22bhadain%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:41:04
181[word="chan%20eil%20fios%20agam%20bho%20Dhia"%c]-02018-07-20 19:40:52
182[word="cha%20ghabh%20e%20breugnachadh"%c]-02018-07-20 19:40:17
183%5Bword%3D%22fheasgar%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:39:54
184[word="a-mach%20%C3%A0s%20mo%20shealladh%20ort%20is%20na%20thig%20nam%20ghaoith%20a-chaoidh%20a-rithist!"%c]-02018-07-20 19:39:18
185[word="carson%20a%20chiall%3F"%c]-02018-07-20 19:39:13
186[word="tha%20e%20be%C3%B2%20fhathast"%c]-02018-07-20 19:38:56
187%5Bword%3D%22e%22%25c%5D %5Bword%3D%22a%22%25c%5D %5Bword%3D%22thachair%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:38:50
188[word="thog%20iad%20oirre%20gun%20robh%20i%20ris%20na%20breugan"%c]-02018-07-20 19:38:10
189%5Bword%3D%22fiosrach%22%25c%5D %5Bword%3D%22mi%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:38:09
190[word="chuir%20e%20eagal%20dearg%20a%20beatha%20oirre"%c]-02018-07-20 19:38:05
191%5Bword%3D%22Duthaich%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:37:24
192[word="bhacaidh"%c]-132018-07-20 19:37:18
193[word="an%20duine%20a%20bhruidhinn%20an%20toiseach"%c]-02018-07-20 19:36:31
194[word="an%20ath%20rud"%c]-02018-07-20 19:35:32
195%5Bword%3D%22lochlannach%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:35:01
196%5Bword%3D%22ciontach%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:34:55
197[word="Nach"%c] [word="cearr"%c] [word="a"%c] [word="nis"%c] [word="nach"%c] [word="robh"%c] [word="m"%c] [word="'"%c] [word="ord"%c] [word="agus"%c] [word="m"%c] [word="'"%c] [word="uinnean"%c] [word="agam"%c]-12018-07-20 19:34:44
198[word="d%C3%A8%20an%20se%C3%B2rsa%20s%C3%ACde%20a%20bhios%20ann%20a-m%C3%A0ireach%3F"%c]-02018-07-20 19:33:22
199'-Run error2018-07-20 19:32:56
200%5Bword%3D%22loise%22%25c%5D-Run error2018-07-20 19:32:53
<< [Newer queries][Older queries] >>
Powered by CQPWeb