Displaying extended context for query match in text 81006
    

Mhorocco ann an Lunnainn aig Iubili na ban - righinn .
 
B ' ainm dha Simo Hamed Ben Mousa , ach cha deach an greadhnachas a chunnaic e gle mhath dha , oir chaidh e air ais d ' a dhùthaich fhéin as a rian .
 
Bha stoirm shneachda aca ann an stàit Virginia air an darra latha mu dheireadh dhe ' n mhios a dh ' fhalbh .
 
Bha an t - side fuar gu leor againn an Ceap Breatunn , ach sheachainn an sneachda sinn .
 
Ann an Chicago , air a ' cheart latha bha an teas cho mor ' s gu ' n do dh ' aobharaich e bàs shianar .
 
Tha uiread de smugladh a dol air adhart mu Amhuinn St .
 
Lawrence ' s gu bheil an Riaghladh ag iarraidh coig mile dolair air son cur as da .
 
Tha ' n t - airgead sin ri bhi air a chosg gu falachaidh , oir cha ghabh an gnothuch deanamh air luchd an smuglaidh gu follaiseach .
 
Tha an Riaghladh a ' call moran airgeid air an droch obair gach bliadhna , agus tha sluagh àireamh shiorrachdan an Chuibeic air an tur mhilleadh

Powered by CQPWeb