Displaying extended context for query match in text 81003
    

n eil iad ach a toiseachadh ri fhaotainn am mach meud a challa .
 
Thainig uisge trom oidhche Di - luain , agus chuir sin tilleadh anns na teinntein an cuid a dh ' àiteachan , ach ann an àiteachan eile tha iad og obair fhathast .
 
Ann an aon àite mu shia mile fichead a dh ' fhad agus cóig mile deug a leud , cha robh tigh no stob fiodha de sheòrsa sam bith air fhagail , agus cha ' n eil taobh a thionndaidheas duine nach faighear cuirp dhaoine ' s ainmhidhean air an d ' thainig an teine cho grad ' s nach robh ùin ' ac ' air teicheadh .
 
Tha iad a ' deanamh mach gu robh còrr us sia ceud gu leth duine eadar bheag us mhòr air an losgadh gu bàs .
 
Thugadh tri fichead corp ' sa seachd á aon lochan uisge ann an cearna de Mhinnesotta , far an dech an sluagh bochd ' gan dion féin o ' n teine .
 
An S .
 
S .
 
Arcadia .
 
THA ' N ARCADIA a ruith eadar Sidui us Bagh St .
 
Lawrence na h - uile seachdain , a

Powered by CQPWeb