Displaying extended context for query match in text 83
    

' is Srath na h - Airde , ' Nuair fhuair iad lughadair cho saor , Am Faodail teann air Sàsaig .
 
Tha ' n sean - fhacal ag ràidhtinn , ' S cha bhriagnaichear gu bràth e , Gun caill an t - ionracan a ghreidh , Ni tigh ri taobh a ' mheàirlich .
 
Olar slàinte Theàrlaich , ' N Gleann - Eilge leis na h - àrmuinn , Rinn cuid diubh triall da mhìle dhiag , ' Chur onair fhial air Teàrlach .
 
Tein - aighir air a chàrnadh , Is brataichean air fàire , ' S ' n uair nochd a ' bhìrlinn troimh na chaol , Gun thill an glaodh o Ghlàmaig .
 
Ach bha duin - uasal dàicheil , De ' n chinneadh mhór aig Teàrlach , A fhuair pillachan a Port - Rìgh , ' S gun d ' thug e dhuinn a dhà dhiu .
 
Bha driùchd is dealt a nàduir , Na shruth bho bhathais àluinn , Cur ola shearbh ri teang air meirg ' , An

Powered by CQPWeb