Displaying extended context for query match in text 30
    

a chlab nuair a dh ' éirich mi .
 
” “ Cuine dh ' fhalbh esan ?
 
” “ Bha i glé dhorch .
 
Chuala mi fuam an doruis .
 
” “ Càinealachadh a ' latha .
 
” “ Dé ?
 
” “ Chan eil càil .
 
” “ ' N aire mas dòirt thu sin .
 
' S na bi fada gun éirigh .
 
” Dh ' fhalbh i .
 
Dh ' fhairich e cho sgìth .
 
Dh ' òl e an tea cho luath ' s a b ' urrainn dha agus laigh e sìos a - rithist .
 
Càinealachadh a ' latha .
 
Bhiodh a ' focal ud aca , càinealachadh .
 
Nuair a thilleadh a ' samhradh , dh ' éireadh esan tràth cuideachd — nuair a thilleadh na cuileagan — na h - eòin , tlachdmhor a bhi ag éisdeachd riutha , na h - eòin a bhiodh a ' tighinn .
 
Dh ' éireadh e mas éireadh a ' ghrian .
 
Agus dh ' fhalbhadh e le toileachas , leis - fhéin .
 

Powered by CQPWeb