Displaying extended context for query match in text 81010
    

am bheil iad a gabhail an turuis .
 
Tha e gle iomchuidh gu ' m biodh gach dichioll air a chleachdadh a chum casg a chur air an euslaint chunnartaich so .
 
TEINE AIG A PHIER — Bha da thaigh air an losgadh aig Whitney Pier tràth maduinn Di - luain s ' a chaidh , aon le P .
 
J .
 
Carlin , agus aon le Mrs Livingstone .
 
Thoisich an teine beagan an deigh aon uair ' sa mhaduinn , agus mu ' n d ' fhuaireadh na h - innealan a thoirt a null bha an teine cho fad air adhart ' s gu ' n deach na toglaichean a losgadh gu làr .
 
B ' fhiach iad mu cheithir mile dolair , agus bha da mhil ' air fhichead de dh ' airgead - urrais orra .
 
A bharrachd air call an taighe , chaill Mr Carlin da mhile ' s tri cheud dolair a bha aige ann an drathair ' san stor , airgead a fhuair e staigh feasgar Di - sathairne an deigh do na bancaichean dùnadh .
 
Thatar a deanamh a mach gu ' m b ' e teine chur ris an stòr a

Powered by CQPWeb