Displaying extended context for query match in text 56
    

Mac an t - Saoir agus am Baillidh Lionadh suas nan cuach g ' an stràcadh ; Sud an dòigh a chleachd na Gàidheil , Ag cur fàilt ' air oighre òg .
 
Fear a ' Chreagain , ceann na féille , ' S Caiptein Mac an t - Saoir le chéile , Cumail òrduigh air an fhéisd ud ; ' S cha robh éis air beag no mòr ,

[TD 153]

Fhuair sinn deagh - ghean agus càirdeas , Fhuair gach aon dhinn làn air làrach Aig tein ' - aighear Chnuic - na - Daile , Ag cur fàilte air Iain Og .
 
' S e mo ghuidhe is mo dhùrachd Gu ' m bi Righ nan Gràs ' gad chaomhnadh , Gu ' n robh fhocal - san ' gad stiùradh Mar reul - iùil dhuit fad do lò .
 
TRANSLATION .
 
Sing with me this ditty lightsome On this ancient airful sprightly Fill the cuach that we may plight a Health unto the youthful heir .
 
Youthful heir of bonnie Islay

Powered by CQPWeb